Skip to content

EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-01-25 10:48:07
JSON

Tax Registration Number: L31804506A
Administrators: Manfred Muller
Scope: Menaxhimi, operimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe përmirësimi teknik dhe adaptimi i Terminali Lindor në Portin e Durrësit sipas marrëveshjes konçensionare të lidhur me Qeverinë Shqiptare. Operimi i Terminalit do të përfshijë, pa u kufizuar vetëm në to, ngarkimin dhe shkarkimin kryesisht të anijeve me ngarkesa rifuxho si ato të mineraleve dhe qymyrit dhe të materialeve të tjera rifuxho, por edhe në anijeve me ngarkesa të përgjithshme/gjenerale dhe për ngarkesa për projekte, sipas rastit. Shërbimet që do të ofrohen do të përfshijnë gjithashtu edhe aktivitetet e lidhura me to, me anijet dhe ngarkesa, të tilla si përpunimi i ngarkesave, lëvizja e ngarkesave në anije dhe lidhja e tyre, depozitimi dhe magazinimin e ngarkesave, asemblimin e mallrave, mbushja dhe zbrazja e kontejnerëve, lëvizje ekstra dhe sistemime, transportin, spontimi, marrjen dhe shpërndarjen.
Other Trade Names: EMS ALBANIAN PORT OPERATOR (EMS APO)
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 03.06.2013
District: Durrës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 100
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 30.09.2013, është lidhur një marrëveshje kolaterale financiare Nr.4838 Rep, Nr.1925 Kol ndërmjet kredidhënësit (Raiffaisen Bank sh.a) dhe kredimarrësit (Ems Albanian Port Operator EMS APO sh.p.k) në të cilën është vendosur që banka t’i japë kredimarrësit një shumë totale prej 2.500.000 euro. Palët e lidhin këtë marrëveshje kolaterali financiar për garantimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata e kredisë dhe çdo shtesë apo amendim i saj.

Kolaterali financiar i vendosur nëpërmjet kësaj marrëveshje përbëhet nga:
a) 49% e kuotave të kapitalit të shoqërisë dhe të të gjitha të drejtave të lidhura me to që dhënësi i kolateralit EMS Shippinng & Trading GmbH zotëron tek shoqëria “EMS Albanian Post Operator” shpk.
b) Të gjitha llogaritë e dhënësit të kolateralit pranë bankës Raiffaisen.
c) Të ardhurat në të ardhmen nga kontrata të ndryshme të kredimarrësit/dhënësit të kolateralit financiar, që është gjendje Cash në llogaritë rrjedhëse të kredimarrësit/dhënësit të kolateralit në çdo kohë deri në shumën prej 2.500.000 euro, përfshirë të gjitha interesat dhe të drejtat që ai përfiton.

II. Më datë 25.07.2017, është lidhur marrëveshja siguruese mbi kuotat e pjesëmarrjes në shoqëri Nr.4147 Rep, Nr.1884 Kol, ndërmjet barrëmarrësit/kredidhënësit (Raiffaisen Bank sh.a) - barrëdhënësit (EMS SHIPPING & TRADING) në të cilën barredhënësi i jep barrëmarrësit një barrë siguruese mbi 49% të kuotave të kapitalit që ortaku EMS SHIPPING & TRADING zotëron tek shoqëria kredimarrëse Ems Albanian Port Operator EMS APO shpk.
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Lagjja 13, Porti i Durrësit, Terminali Lindor, Hyrja nr.5, 2001

Telephone:
0692063274

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit kombetar (12.01.2019)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 67 273 249,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 41 348 906,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 24 919 737,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 30 302 233,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 4 117 709,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:579 334 176,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:547 602 939,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:565 817 890,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 636 895 567,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 224 353 231,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017

Worked By : A.Lala