Skip to content

Albanian Highway Concession
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-07-06 14:47:11
JSON

Tax Registration Number: L62427021G
Administrators: Nicola Spadavecchia
Scope: Zbatimi dhe përmbushja e kushteve të Kontratës së Konçensionit nr. 2584 Rep. datë 06.12.2016 të lidhur midis Ministrisë së Transportit dhe Infrastrukturës "Autoriteti Kontraktues" dhe Konçesionarit, me objekt ndërtimin, përmirësimin, operimin dhe mirëmbajtjen e rrugës Milot - Morinë, si dhe kryerjen e çdo aktiviteti tjetër të nevojshëm, ndihmës apo plotësues në funksion të zbatimit dhe përmbushjes së kushteve të kontratës së konçesionit.
Other Trade Names: Albanian Highway Concession
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 27.12.2016
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 319 768 144,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership: PPP - Partneritet Publik Privat
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: Më datë 16.08.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese mbi kuotat e shoqërisë Nr. 1797 Rep, Nr. 630 Kol, midis Banka Kombëtare Tregtare sha (Barrëmarrësi) dhe shoqërisë "Kastrati" sha, "Salillari" sha, dhe shoqërisë "Albania Higway Concession" sha (Barrëdhënësi) me objekt: Secili nga Barrëdhënësit në mënyrë të pakthyeshme dhe të pakushtëzuar krijon mbi kolaterialin një barrë siguruese të rradhës së parë në emër dhe për përfitim të Barrëmarrësit, si garanci për përmbushjen e të gjitha detyrimeve të siguruara. Barrëmarrësi pranon Barrën Siguruese mbi Kolaterialin në emër dhe për përfitimin të tij.

Palët kanë lidhur një kontratë kredie me Nr. Rep. 926, Nr. Kol 316, datë 03.05.2017 me qëllim financimin e projektit nga banka. Sipas kontratës së kredisë, Banka do të lëvrojë një shumë prej 28.000.000 (njëzet e tetë milion e pesëqind mijë) euro, të cilat do të përdoren për investime për projektin sipas kontratës së konçesionit. Kjo marrëveshje siguruese shërben si garanci për shlyerjen e detyrimeve të kredisë.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Farkë, Rruga ''Bilal Sina'', Shkalla 1, kati përdhe, Njësia Nr. 3, Selitë

Address:
Kukës, Stacioni i Pagesave (Stacioni Kolsh), Autostrada Milot-Morinë, Km 80+712

Email address:
info@ahc.al

Telephone:
+355 68 20 21 950

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -470,00
Worked By : A.Lala