Skip to content

KASTRATI SHA Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-10-12 11:01:19
JSON

Tax Registration Number: K21711502V
Administrators: Gani Kastrati
Scope: Krijimin, instalimin dhe vënien në shfrytëzim të impianteve, stacioneve, reparteve, linjave për tregtimin e hidrokarbureve brenda e jashtë vendit, import-eksport dhe tregti me shumicë e naftës, gazit, nënprodukteve të tyre, vajrave lubrifikantë, transporti kombëtar e ndërkombëtar i tyre, import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të teknologjisë dhe pjesëve të këmbimit për ushtrimin e veprimtarisë hidrokarbure, të automjeteve të transportit hidrokarbur, të kokave dhe cisternave bote për to dhe për depozita stacionare të bombulave me ose pa mbushje gazi si dhe dhënien e asistencës teknike për to, ndërtimin dhe vënien në përdorim të depove hidrokarbure, rezervuareve të linjave dhe pikave të shitjes së tyre sipas projektit teknologjik, import-eksport dhe tregti me shumicë e pakicë të artikujve industrial, bujqësore, blektorale, ushqimore, ndërtimore, elektroshtëpiake, audiovizive, elektrike, të makinerive për ndërtim, ndërtimin e çdo godine, qendra biznesi, hotele, bar-restorante, magazina, parking, komplekse turistike, depo stacionere për karburante e nënprodukteve të tyre, ngritjen dhe vënien në shfrytëzim të poligoneve të ndërtimit për prodhimin e materialeve inerte të betoneve, penobetoneve dhe të çdo materiali ndërtimor parafabrikat, ndërtime të impianteve të pastrimit të mbeturinave civile dhe industriale, për ngritjen dhe restaurimin e rrjetit bonifikues të vaditjes dhe kullimit, punime dhe kanalizime për rrjetet e jashtme dhe të brendshme të ujësjellësve e të çdo rrjeti tjetër të sistemit hidrik, prodhim guri, punime çimentimi, injektive detare, shtrirje kabllosh e tubacionesh nënujore, ndërtimin e urave, rrugëve urbane e interurbane, asfaltimin e tyre, kryerjen e veprave të artit, agjenci turistike, doganore, spedicionere, të transportit tokësor, detar e ajror civil, të pasagjerëve e mallrave, hapjen e zyrave të projektimit dhe zbatimit, dhënien e asistencës teknike të supervizionit, të kolaudimit dhe të ekspertizës ndërtimore për nevojat e të tretëve. Për ushtrimin e aktivitetit të grumbullimit, demolimit dhe shitblerjes së skrapit, hekurishteve dhe mbeturinave të tyre. Grumbullim, magazinim, përpunim, riciklim, transport dhe asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme. Furnizim me karburant dhe lubrifikant për mjetet lundruese (detare) si dhe Jet-Oil për mjetet fluturuese ajrore.
Other Trade Names: KASTRATI SHA
Legal Form: Shoqëri Aksionare SH.A
Foundation Year: 30.04.2002
District: Durrës
Country: Shqipëri
Initial Capital: 2 147 483 647,00
Shares: 2 500 000
Child Company: I. Kastrati Construction, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 18.05.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61723012R, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Rr. Skerdilajd Llagami, Vila Nr. 1, me administrator Viron Hamzai, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

II. ALBANIA TREATMENT COMPANY, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 04.03.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91507011S, me adresë në Tiranë, Vorë, Marikaj, Rruga “Vorë Marikaj”, KM 1, Vorë, Tiranë, me administrator Gent Herri. Shoqëria është e pezulluar. KASTRATI SHA zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

III. ADRIATIC BAY INVESTMENT GROUP SHPK, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 17.11.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82320043A, me adresë në Tiranë, Sheshi Italia, Mark Albania Hotel, kati i parë, 1000 Tiranë, me administrator Ahmet Kastrati, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 65% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

IV. GARDEN RESIDENCE TURDIU, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.02.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91425024V, me adresë në Tiranë, “Rruga e Durrësit”, (zona e ish fushës së Aviacionit), Pasuria Nr. 1/284, Volumi 13, Faqe 42, Zona Kadastrale 8210, me administrator Klaudia Gjini, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

V. LIRA M.P, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 11.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K99530001D, me adresë në Lezhë, Orosh, Kodër-Spaç, Autostrada Durrës-Kukës km 25, godinë 2-katëshe, me administrator Përparim Bulica. Shoqëria është ç’regjistruar pa likuidim, përthithur nga KASTRATI sh.p.k. KASTRATI SHA zotëronte 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

VI. MAK ALBANIA, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 19.05.1994 sipas ligjeve të Republikës, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J61821059A, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Sheshi ITALIA, Ambienti me Nr. pasurie 7/57, Zona Kadastrale 8160, me administrator Shefqet Kastrati, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

VII. MARINA LIMION, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 01.10.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L94602803N, me adresë në Vlorë, Sarandë, Porti Detar Limion, nr. pasurie 5/232, lagjia nr. 4, me administratorë Genard Kastrati dhe Viron Hamzai, KASTRATI SHA zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

VIII. KASTRATI HOTELS & TOWER, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.09.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82106038D, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Sheshi Italia, Ambjenti me Nr. pasurie 7/58, Zona Kadastrale 8160, Tiranë, Shqipëri, me administrator Elsi Keco, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 80% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

IX. KASTRATI RESIDENCES, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 03.12.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91315035G, me administrator Musa Kastrati, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 80% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

X. RENDON OIL, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 16.03.2015 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L57716501I, me adresë në Lezhë, Shëngjin, Rruga e Portit, pranë ish godinës së Doganës, Godina me Nr. Hipotekor 159, Zona Kadastrale 3126, me administrator Julian Ajkoviq, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

XI. TENET, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 09.03.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L71516507R, me adresë në Durrës, Porto Romano, Ndërtesa 700 m nga hidrovori, Zona Kadastrale 3184, me administrator Gentian Çekrezi, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

XII. Albanian Highway Concession, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 27.12.2016 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L62427021G, me adresë në Farkë, Rruga '' Bilal Sina '', Shkalla 1, kati përdhe, Njësia Nr. 3, Selitë, me administrator Nicola Spadavecchia, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 50% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

XIII. AUTO STAR ALBANIA, një shoqëri aksionare, e themeluar më datë 30.07.1996 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT J62023007G, me adresë në Tiranë, Kashar, Lagjia Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, godinë 2-katëshe, nr. 10, me administrator Musa Kastrati, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).

XIV. GARDEN RESIDENCE TURDIU, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 21.02.2019 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L91425024V, me adresë në Tiranë, "Rruga e Durrësit", (zona e ish fushës së Aviacionit), Pasuria Nr. 1/284, Volumi 13, Faqe 42, Zona Kadastrale 8210, me administrator Klaudia Gjini, me status aktiv. KASTRATI SHA zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 09.10.2019).
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Board Members: Haredin Kastrati, Shefit Kastrati, Sezar Beqaj
Assets: 1) Durrës, Mjet transporti tip Mercedes Benz, me targë AA 124 DX
2) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes 4 Benz, Autobot me targë AA561XA
3) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA248VX
4) Durrës, Mjeti tip MAN kokë tërheqëse targë, AA 573 ER
5) Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 746
6) Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 664 PP
7) Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 747
8) Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 667 PP
9) Durrës, Mjeti Kokë tërheqëse Mercedes Benz me targë, DR 3327 F
10) Durrës, Mjeti tip MERCEDES BENZ me Targë, AA 140 ES
11) Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 662 PP
12) Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 660 PP
13) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA560XA
14) Durrës, Gjysemrimorkjo Bot me Targë, DR 1084 F
15) Durrës, Mjet tip Man me targë, AA 517 GF
16) Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 741
17) Durrës, Mjeti tip BENZ me targë, AA 567HG
18) Durrës, Mjeti tip Man me targë, AA 684 HR
19) Durrës, Gysmërimorkjo Bot me Targë DR 1082 F
20) Durrës, Mercedes Benz, Kamjon bot ATV, me targë Dr 4633 E
21) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA437XA
22) Durrës, Mjeti tip Franctin (Bot) me targë, ABR 749
23) Durrës, Mjet tip Gjysmë - Rimorkio me 5 targë, ABR 995
24) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA562XA
25) Durrës, Mjeti tip MAN me targë, AA 692 IX
26) Durrës, Mjet transporti Karburant tip " RAG " me targë, ACR 434, Lagjja Nr.14, Ura e Dajlanit
27) Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 744
28) Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 668 PP
29) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA247VX
30) Durrës, Mjet tip Benz me targë AA 376 PB
31) Durrës, Lagjja 14, Rruga Ura Dajlanit, Shkozet
32) Durrës, Mjet Transporti, tip Mercedes Benz me targë AA 908 CK
33) Durrës, Mjetin tip Rimorkio me targë, ACR 176
34) Durrës, Lagjja 14, Rruga Ura Dajlanit, Shkozet, Durrës, Mjet Transporti, tip Gjysmërimorkio me targë, ACR 475
35) Durrës, Mjet tip Schwarz 948, rimorkio, me targë ABR 735
36) Durrës, Porto-Romano, Mjeti gjysmë rimorkio me targë, ADR 286
37) Durrës, Porto-Romano, mjet transporti tip Scania me targë, AA 968 JL
38) Durrës, Lagjja nr. 14, Benz AA 014 BK
39) Durrës, Volvo, Kamjon bot ATV, me targë Dr 2809 D
40) Durrës, Kokë tërheqëse me Targë, DR 1081 F
41) Durrës, Mercedez Benz me targë DR 3780 F
42) Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 742 6
43) Durrës, Mjet tip Benz me targë AA 846 AF
44) Durrës, Gjysëmrimorkio ACERBI me targë Dr 2342 E
45) Durrës, Porto Romano, Zona Kadastrale 3184, me numër pasurie 65/17
46) Durrës, Toyota me targë TR1335 U
47) Durrës, Lagjja 14, Rruga Tirana, Shkozet, Mjet transporti RTM Hendricks 46, me targë TR 6081 T
48) Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 743
49) Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 665 PP
50) Durrës, Porto Romano, Mjet tip Mercedes Benz, me targë AA 598 JV
51) Durrës, Mjet transporti tip Scania me targë AA 265 DS
52) Durrës, Porto Romano, Mjeti tip DAF me targë AA 955 ML
53) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA249VX
54) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë, AA450XA
55) Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 661 PP
56) Durrës, Mjeti tip gjysmërimorkio, Goddeeris me targë, ABR 997
57) Durrës, Porto Romano, Mjet tip Benz, me targë AA 176 NH
58) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë AA439XA
59) Durrës, Mjet tip Daimler Chrysler 950, autobot me targë AA 842 FV
60) Durrës, Mjet tip Benz me targë AA 709 GE
61) Durrës, Porto Romano, Mjet Tip Scania, me targë AA 206 MU
62) Durrës, Porto Romano, Mjet tip Mercedes Benz, me targë AA 924 KB
63) Durrës, Lagjja 14, Shkozet, Mjet transporti 7 tip Mercedes Benz, me targë AA 461 ER
64) Durrës, Mjet Kokë tërheqëse, tip Scania, me targë AA 283 DI
65) Korçë, Bilisht, Mjet tip Benz, me targë DV 3065 A
66) Durrës, Mjet tip gjysëm rimorkio me targë DR 4310 D
67) Durrës, Porto Romano, Rimorkio transporti karburanti tip Benz targë AER 745
68) Durrës, Mjeti tip Gjysëm Rimorkio me targë ACR 464
69) Durrës, Lagjja 14, "Ura e Dajlanit", Shkozet, Mjeti tip Gjysëm-Rimorkio me targë ACR 210
70) Durrës, Porto Romano, Mjet transporti tip Volvo, me targë AA 946 MD
71) Durrës, Porto Romano, Mjet transporti karburanti tip Benz me targë AA 663 PP
72) Durrës, Lagjja 14, Shkozet, Mjet tip MAN, me targë AA 948 KL
73) Durrës, Mjetin tip BENZ me targë, AA 731 AE
74) Durrës, Lagjja 14, Rruga Tirana, Mjet transporti tip Man, me targë AA 851 GZ
75) Durrës, Lagjja nr. 14, Tip Mitsubishi AA 015 BK
76) Durrës, Shkozet, Mjeti tip Mercedes Benz ( Autoveturë) me targë AA 488 IP
77) Durrës, Mercedes Benz, Kamjon bot ATV, me targë Dr 7731 C
78) Durrës, Porto Romano, Mjet Tip Mercedes Benz, me targë AA 208 MU
79) Durrës, Porto Romano, Mjeti Mercedes Benz, Autobot me targë AA438XA
80) Durrës, Kokë tërheqëse me Targë, DR 1083 F
Status: Aktiv
License(s): XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.5.2 - Për ushtrimin e veprimtarisë së tërheqjes së mbetjeve të ngurta dhe vajore në Autoritetin Portual Durrës, Porto Romano dhe në radat e tyre përkatëse
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.5 - Leje mjedisore
VII.5.7 - Për ushtrimin e veprimtarisë së furnizimit me karburant, për konsum, të anijeve në porte dhe në rada
X - Leje e integruar mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Legal Cases: I. Më datë 24.05.2012, me anë të Urdhrit Nr. 834-12 Regj. Nr. 12617 Prot, lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG " sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore "Kastrati"sh.a. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i sekuestros është kundërvajtje administrative ndaj Drejtorisë së Përgjithshme të Metrologjisë, Tiranë.

II. Më datë 01.06.2012, me anë të kërkeses Nr. 14110 Prot, 834-12 Regj "Për heqjen e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria “Shërbimi Përmbarimor Zig” shpk, u kërkua heqja e masës së sekuestros konservative në aktivet e Shoqërisë “Kastrati” sha.

III. Më datë 26.01.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 289 Rep, Nr. 162/1 Kol, midis kredidhënësit bankës BKT sh.a dhe kredimarrësit shoqëria "KASTRATI" sh.a. Me anë të kësaj marrëveshje, barrëdhënësi “KASTRATI” sh.a vendos barrë siguruese mbi 100% të aksioneve të shoqërisë në favor të barrëmarrësit, me qëllim sigurimin e të gjithë detyrimeve të shoqërisë që rrjedhin nga kontrata e kredisë me kufi/Overdraft Nr. 287 Rep., Nr. 160 Kol., datë 26.01.2018, të lidhura me Bankën Kombëtare Tregtare sh.a – Dega “Shkozet” për kredinë e marrë.
Changes
Address:

Seat:
Durrës, Lagja 14, Rruga "Tiranës", ura e "Dajlanit"

Address:
1) Durrës, Shkozet, Lagjja 14, Rruga Hazis Shkupi, pranë magazinave të firmës KST ADVERTISING, Zona Kadastrale 8516, Nr.Pasurie 9/152, ndërtesë 1 katëshe
2) Lezhë, Laç, SANXHAK, Qafa e Pazarit
3) Durrës, Maminas, VLASHAJ, Lagjja Vlashaj, Rruga dytësore Durrës-Tiranë, Km 13, Zona Kadastrale 3796, Nr. Pasurie 326/24, Ndërtesë 1 katëshe.
4) Durrës, Fshati Rinia, Porto Romano, pranë Depozitave të Karburantit
5) Tiranë, Kashar, Fshati Yrsheke, Depozite 500 Ton, ngjitur me distributorin e shitjes me pakicë të shoqërisë "KASTRATI"
6) Durrës, Spitallë, Autostrada Tiranë-Durrës, Km.32, përballë karburantit "ELDA", Zona Kadastrale 8517, me numër pasurie 173/154
7) Tiranë, Paskuqan, Godinë, Zona Kadastrale 2884, Nr. Pasurie 467/2 dhe 467/3
8) Durrës, Maminas, KARPEN, Lagjja Karpen, Rruga dytësore Maminas-Shijak, Zona Kadastrale 2100, Nr. Pasurie 3/41, Ndërtesë 1 katëshe.
9) Korçë, Bilisht, DEVOLL, Rruga Nacionale Korçë-Kapshticë në Hyrje të Bilishtit, Bilisht-Devoll.
10) Durrës, Maminas, VLASHAJ, Zona Kadastrale 3796, Nr. Pasurie 326/34, Ndërtesë 1 katëshe.

Email address:
kastpetrol@yahoo.com

Telephone:
052/65168,69,70,71 0682020768; 0682029824

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 09.10.2019
Statuti i shoqerise
Vendimi i aksionerit te vetem per zmadhimin e kapitalit 23.12.2011
Urdher per venien e sekuestros konservative 24.05.2012
Kerkese per heqjen e mases se sekuestros 01.06.2012
Marreveshje siguruese 26.01.2018
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Anekset e pasqyrave financiare 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 1 470 269 638,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 1 200 957 059,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 1 309 694 010,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 1 254 826 900,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 1 437 405 363,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 1 155 303 292,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 733 799 130,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 409 424 870,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 385 983 815,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:61 682 523 301,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:43 430 576 611,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:44 440 117 396,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:51 472 611 559,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 65 576 910 379,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 63 917 659 782,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 47 440 004 994,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 20 266 597 983,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 15 422 208 022,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala