Skip to content

B-VAAL ENGINEERING
Last change(based on NBC extract ) made on: 2017-12-10 14:19:09
JSON

Tax Registration Number: L72023002P
Administrators: Valter Begaj
Scope: Shërbime konsulence, planifikim, projektim, mbikëqyrje, kolaudim, tregtim dhe zbatim punimesh si më poshtë vijon: prodhimi dhe/ose tregtimi i ushqimeve; prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve, mbjellja, përpunimi dhe implementimi në sisteme prodhimi; prodhimi dhe/ose tregtimi i produkteve të mbrojtjes së bimëve, plehrave kimike dhe/ose produkteve prej duhaneve; shërbime mjekësore parësore, spitalore ose të stomatologjisë; shërbime të tjera shëndetësore dhe/ose higjenosanitare; analiza kimike, kimiko-biologjike etj. Për ndikimin në mjedis: shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis; import/eksport i mbetjeve për qëllim riciklimi, përpunimi, dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese; shfrytëzimi dhe/ose mbarështimi i faunës (tokësore ose ujore). Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë,inerare ose hidrokarbure, energji te rinovueshme, termo, eolike etj. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet minerare, hidrokarbure dhe energjetike të burimeve të ndryshme. Transport rrugor ndërkombëtar i udhëtarëve. Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të lidhura me transportin rrugor. Transport ndërkombëtar detar i automjeteve dhe/ose udhëtarëve. Për shërbime portuale. Për shërbime hekurudhore. Prodhimi, depozitimi, transporti, përdorimi dhe/ose tregtimi i produkteve dhe/ose lëndëve a pajisjeve të tjera me rrezikshmëri. Shërbime të kujdesit shoqëror. Shërbime të ndërmjetësimit në tregun e punës dhe/ose formimit profesional. Agjenci udhëtimi dhe/ose operator turistike. Rikonstruksione, mirëmbajtje, ndërtime civile, bujqësore, turistike dhe industriale me ose pa skelet metalik, veshje fasadash, punime karpentierie. Rrugë, autostrada, ura, mbikalime, hekurudhë, linja tramvaji, metro, hekurudhë me kavo dhe pista aeroportuale. Punime dheu, tarracime, sistemime. Shërbime topografike, gjeodezike, maksheteri. Shitje/blerje pasurie të tundshme ose patundshme. Punime nëntokësore, ura vepra arti, pilota, etj. Ujësjellës, kanalizime, vepra kullimi e vaditje, kolektorë shkarkimi urbane dhe rurale, impiante vaditje, diga te vogla, damba, sifona, kaskada, kaperderdhës, tombino etj. Punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime për prishjen e ndërtimeve. Impiante dhe sisteme elektrike, mekatronike, hidro-termosanitare, hidraulike, përpunime lëndësh kimike, instalime mbrojtje dhe mirëmbajtja e tyre. Vepra hidroteknike, galerie e tunele hidraulike, vepra te marrjes se ndërtimeve, ujit nga rezervuar ndërtime vet, vepra te ndërtimeve marrjes se ndërtimeve ujit nga lumenjtë dhe marrja e ujit me puse. Sisteme kundra zjarrit. Vlerësime financiare. Përgatitje tema reference. Hartim detyre projektimi. Hartime specifikimesh teknike. Metodologji, përshkrime dhe planifikime punimesh. Punime rifiniturë të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë ndërtimeve me punime druri, plastik, metalik, dhe xhami dhe rifiniture të natyre teknike ndërtuese. Impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impiante te brendshme elektrike, telefoni, radiotelefoni etj. Ndërtime për N/stac., kab. e transform. Linjë e Tensionit të ulet/mesëm/lartë dhe shpërndarjen e energjisë. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Punime mekanike, elektrike, trajtime teknologjike për materiale të tretshme dhe të ngurta. Vlerësime gjeologoinxhiniereike të truallit për godina civile, industrial, ekonomike dhe sociale. Konsolidimi i shkarjeve dhe shpate me qëndrueshmëri të ulët. Sipërfaqe urbane, gjelbërim, mbrojtje skarpatash, shpate me qëndrueshmëri të ulet, mbetjeve urbane, materiale të ngurta (inerte etj). Prodhim përpunim material inerte-gurë, gurë dekorativ etj.
Other Trade Names: B-VAAL ENGINEERING
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 22.08.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Rruga "Berisha", Argjinaturë Kamëz, pasuria Nr. 482, çekrezë, Kamëz, Tiranë

Email address:
bvaaleng@gmail.com

Telephone:
0682020434

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information