Skip to content

A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-12-14 10:18:07
JSON

Tax Registration Number: L72230026K
Administrators: Enes Daja
Scope: Tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve'të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqësor, tregtar, kulturor, sportiv, të shërbimeve, pjesë këmbimi, goma të ndryshme, bateri automjetesh etj. Importimin dhe eksportimin e tyre; Tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm, industriale, bujqesore, produkte ushqimore, materiale ndërtimi, pesticide, pajisje elektronike, etj. import, eksport; Tregti të gazit të lëngshëm, vajrave lubrifikantë. Hapje bar bufe, restorant, salon mode, servis makinash, lavazh, motel, agjensi turistike; Ndërtim objektesh. Punime lyerje, hidraulike, elektrike, suvatime, gipsi etj. Tregti të pajisjeve elektronike, kompjutera, aksesorë, kancelari. Ndërtim dhe mirëmbajtje e rrugëve, prodhim materialesh inerte dhe tregtimi i tyre; Tregtim materialesh elektrike dhe pajisjesh laboratorike, transformatorë, elektromotorë dhe riparim, shërbim për transformatora dhe elektromotorra. Tregtim, import-eksport me shumicë dhe pakicë të materialeve e pajisjeve elektrike, industriale e elekroshtëpiake, pajisjeve e sistemeve të impianteve të ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impianteve të tjera të çfarëdo lloji; Projektim dhe instalim i pajisjeve, elektroshtëpiake, industriale, sistemeve të ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe impjanteve të tjera të çfarëdo lloji në vendet e ushtrimit të aktivitetit dhe jashtë tyre në objekte të ndryshme; Shërbime konsulence, trajnime profesionale në fushën juridike, ekonomike, të financave dhe kontabilitetit, trajnim stafesh dhe hartim projektesh; Konsulenca në organizimin dhe zhvillimin e strukturave menaxhuese të kompanive private. Aktivitete të kombinuara për mbështetje të strukturave, të këshillimit për biznes dhe këshilla të tjera për menaxhimin, të marrdhënieve publike e komunikimit. Këshillime mbi aktivitetet e formimit dhe instruktimit të personelit përkatës. Ndërmjetësim në organizimin e trajnimeve dhe programeve të ndryshme në lidhje me drejtimin e kompanive; Shërbime mirëmbajtje dhe servisi të ndryshme për materialet e pajisjeve elektrike dhe industriale. Tregtim i lëndëve djegëse, dru zjarri dhe solar. Në përputhje me legjislacionin Shqipëtar, shoqëria mund të kryejë të gjitha ato aktivitete të cilat lidhen në mënyrë të drejtperdrejtë apo të tërthortë apo që rezultojnë të nevojshme për realizimin e qëllimeve të mësipërme. Import-eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të kiteve dhe reagenteve kimike të të gjitha llojeve. Tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve të pastrimit, dezinfektim, dezinsektim dhe deratizim, kryerjen e të gjitha shërbimeve që lidhen me to.
Other Trade Names: A.K.M Albanian Investment Group
Legal Form: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 23.10.2017
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Administrative nr 5, Rruga Vaso Pasha, Pallati IDS, Hyrja 1, Kati 5

Telephone:
0696881361

Akte. Tjetërsim Kapitali: EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR (2018)
Financial Documents: Pasqyrat financiare (2017)
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 889 596,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:5 375 510,00
Worked By : A.LALA