Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ardit Kraja
Rezultate gjithsej: 10

EUROFARMA TQ TOLICA

J61806005T
(Blerje dhe shitje me shumice dhe pakice, nepermjet importeksportit ose brenda vendit te produkteve farmaceutike dhe veterinare, te aparateve dhe paisjeve mjekesore, dentare dhe optike, te produkteve dhe shtes)

Tiranë -2356081 ALL

AAA Publishing

L12025007N
(Prodhim,menaxhim, tregetim dhe shperndarje gazeta. Prodhim,menaxhim, tregetim, shperndarje,prodhime publicitare, spote televizive, postera, fletepalosje, menaxhim fushatash te ndryshme.Hartim,projektim, zbat)

Tirane 426003 ALL

Fair play Bast

L32306023D
(Organizim dhe zhvillim i lojrave te fatit.)

Tiranë -324608 ALL

KUOTAIDE

L52111236V
(Konsulenca ne organizimin dhe zhvillimin e strukturave menaxhuese te kompanive private. Aktivitete te kombinuara per mbeshtetje te strukturave, te keshillimit per biznes dhe keshilla te tjera per manaxhimin,)

Tirane -1674153 ALL

S.A.R Ndertim

L71816017D
(Ndertime civile dhe ekonomike, veshje fasadash, rikonstruksion godinash etj. Punime dheu, sistemime, terracime sistemesh, vepra kullimi e vaditjesh etj. Ndertim rruge kategoria e IV, V; veshje rrugesh me asf)

Tirane ALL

A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP

L72230026K
(Tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve'të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqëso)

Tiranë ALL

Tirana Capital Invest

L82417023U
(Objekti i veprimtarise se shoqerise do te perfshije cdo lloj veprimtarie te ligjshme qe do te konsiderohet fitimprurese per shoqerine e kryesisht do te konsistoje ne : Realizim i punimeve te ndertimit te cdo)

Tirane ALL

"TRADE-INVEST"

L82621403K
(Import-export, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit, gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen )

Fier ALL

Future Enterprises and Investments

L92325015V
(Marrja përsipër e hartimit të projekteve të ndryshme ndërtimore të fushave të ndryshme dhe të realizimit të ndërtimit në përgjithësi. Ndërtim në fushën e turizmit, të infrastrukturës, qendr)

Tirane ALL

Abi 2023 Shpk

M37805703G
(Kultivim Arre dhe kultura te tjera Arrore dhe frutore. Grumbullim dhe perpunim are dhe produkte te tjera bujqesore. Kultivim, mbledhje, grumbullim, perpunim, pastrim, seleksionim, kalibrim, paketim, etiketim)

Malesi e Madhe ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni