Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ardit Kraja
Rezultate gjithsej: 6

Fair play Bast

L32306023D
(Organizim dhe zhvillim i lojrave te fatit.)

Tiranë -324608 ALL

S.A.R ndertim sh.p.k

L71816017D
(Ndertime civile dhe ekonomike, veshje fasadash, rikonstruksion godinash etj. Punime dheu, sistemime, terracime sistemesh, vepra kullimi e vaditjesh etj. Ndertim rruge kategoria e IV, V; veshje rrugesh me asfalt)

Tiranë ALL

A.K.M ALBANIAN INVESTMENT GROUP

L72230026K
(Tregtimin e të gjitha llojeve të mallrave, materialeve, automjeteve me goma dhe zinxhirë të tipeve të ndryshme, makinerive, pajisjeve dhe impianteve'të ndryshme të karakterit publik, industrial, bujqëso)

Tiranë ALL

Tirana Capital Invest

L82417023U
(Objekti i veprimtarise se shoqerise do te perfshije cdo lloj veprimtarie te ligjshme qe do te konsiderohet fitimprurese per shoqerine e kryesisht do te konsistoje ne : Realizim i punimeve te ndertimit te cdo)

Tirane ALL

"TRADE-INVEST"

L82621403K
(Import-export, shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit, gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore, baterive. Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen )

Fier ALL

Future Enterprises and Investments

L92325015V
(Marrja përsipër e hartimit të projekteve të ndryshme ndërtimore të fushave të ndryshme dhe të realizimit të ndërtimit në përgjithësi. Ndërtim në fushën e turizmit, të infrastrukturës, qendrave)

Tiranë ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni