Skip to content
Përfitues nga VKM nr. 508, datë 17.07.2019, i pasurisë nr.94, me emërtimin “Ish-Grup Depot e Repartit Ushtarak nr.4025”, me sipërfaqe të përgjithshme 353 686 (treqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë) m2, nga ku, sipërfaqe nën objekt 8 553.58 (tetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre pikë pesëdhjetë e tetë) m2, tunele (5 tunele), me sipërfaqe 3 434.6 (tre mijë e katërqind e tridhjetë e katër pikë gjashtë) m2, dhe sipërfaqe funksionale 341 697.82 (treqind e dyzet e një mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë e dy) m2, zk.3081, me vendndodhje në Qafëmollë, Dajt, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, për një periudhë 20 (njëzet) vjet (Mbështetur në aktin normativ me fuqinë e ligjit nr. 4, datë 09.07.2008, të Këshillit të Ministrave, “Për privatizimin dhe dhënien në përdorim shoqërive tregtare dhe institucioneve shtetërore të ndërmarrjeve apo objekteve të veçanta, mjeteve kryesore dhe mjeteve të xhiros së këtyre ndërmarrjeve”, miratuar me ligjin nr. 9967, datë 24.7.2008, të ndryshuar, dhe në vijim të vendimit nr. 54, datë 05.02.2014, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore”, të ndryshuar, me propozimin e ministrit të Financave dhe Ekonomisë, Këshilli i Ministrave)

BLU - IMPERIAL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-12-25 13:57:20
JSON

Tax Registration Number: J61909041K
Administrators: Haredin Kastrati
Scope: Prodhim, ambalazhim, tregtim i produkteve në fushën e agrobiznesit.
Other Trade Names: BLU - IMPERIAL
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 01.02.1995
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 34 700 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Assets: 1) Tiranë, Automjet me targë AA 826 AX.
2) Tiranë, Automjet me targë AA 761 CU
3) Tiranë, Automjeti furgon ford me targe AA 494 DZ
4) Tiranë, Automjet Kamion me Targe AA 305 CJ
5) Tiranë, Automjet me targë AA 091 CB.
6) Tiranë, Automjet me targë AA 763 CU
7) Tiranë, Makinë Tip Ford AA 498 DZ
8) Tiranë, Automjet me targë AA 452 BX.
Status: Aktiv
License(s): II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
XII.5 - Leje mjedisore
Legal Cases: I. Më datë 11.04.2011, u nënshkrua kontrata e huasë ndërmjet ortakes Shefikat Ngjela si huadhënëse dhe shoqërisë Blu-Imperial sh.p.k. Shefikat Ngjela, në cilësinë e huadhënësit, bie dakort që t’i japë një hua në vlerën prej 30.000.000 (tridhjetë milion) lekë shoqërisë Blu-Imperial shpk, në cilësinë e huamarrësit, me qëllim financimin e investimit që do të kryhet nga shoqëria Bu-Imperial shpk për ndërtimin e stabilimentit dhe blerjen e linjave teknologjike jashtë vendit.

II. Më datë 03.10.2016, me anë të kontratës së kalimit të kredisë, Shefikat Ngjela i kalon të drejtat e saj të kërkimit të huasë që buron nga kontrata e huasë datë 11.04.2011 në favor të Z. Ersi Ngjela.

III. Më datë 24.01.2017, me anë të urdhërit Nr. 58/7-0001-17 Prot., datë 24.01.2017, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore "Besa" sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e subjektit “BLU - IMPERIAL” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat në Regjistrin Tregtar. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë nga ana jonë.

IV. Më datë 16.02.2017, me anë të Urdhrit Nr. 58/14-0001-17 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Besa" sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi aktivin e debitorit “BLU - IMPERIAL” sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J61909041K.

V. Më datë 30.01.2018, me anë të Urdhrit Nr. 250/3 Prot "Urdhër për Vënien e Sekuestros Konservative", lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Justitia, protokolluar nga QKB me Nr. 1484 Prot, datë 07.02.2018, u urdhërua vënia e menjëhershme të masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës debitore, shoqëria "BLU - IMPERIAL" shpk, me NIPT J61909041K.

VI. Më datë 11.04.2018, me anë të urdhrit Nr. 594/3 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore Justitia, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e palës kredimarrës “BLU - IMPERIAL” sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J61909041K, me administrator Bujar Pajenga, dorëzanës Bujar Pajenga.

VII. Më datë 05.02.2019, me anë të Urdhërit Nr. 164 Prot., Nr. 88/2018 Dosje., protokolluar nga QKB me Nr. 1984 Prot., datë 05.02.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Dorian Skëndi”, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e regjistruara të debitorit shoqëria “BLU - IMPERIAL” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J61909041K, me administrator Z. Haredin Kastrati deri në një urdhër të dytë nga Përmbaruesi Gjyqësor.

VIII. Më datë 19.03.2019, me anë të Urdhërit Nr. 392 Prot., Nr. 88/2018 Dosje., protokolluar nga QKB me Nr.4327 Prot., datë 20.03.2019, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Privat “Dorian Skëndi”, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërisë “BLU - IMPERIAL” sh.p.k., me Nuis (Nipt)- J61909041K, me administrator Z. Haredin Kastrati, të vendosur me Urdhërin Nr. 164 Prot., datë 05.02.2019 të Përmbaruesit Gjyqësor Privat “Dorian Skëndi”.

Kontratë “Shqipëria 1 euro”

Më datë 17.07.2019, me anë të Vendimit të Këshillit të Ministrave Nr. 508, u miratua lidhja e kontratës së qirasë, me tarifën 1 euro/kontrata, ndërmjet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, si qiradhënës, dhe shoqërisë “BLU-IMPERIAL” SHPK si qiramarrës për pasurinë nr. 94, me emërtimin “IshGrup Depot e Repartit Ushtarak nr. 4025”, me sipërfaqe të përgjithshme 353 686 (treqind e pesëdhjetë e tre mijë e gjashtëqind e tetëdhjetë e gjashtë) m2 , nga ku, sipërfaqe nën objekt 8 553.58 (tetë mijë e pesëqind e pesëdhjetë e tre pikë pesëdhjetë e tetë) m2 , tunele (5 tunele), me sipërfaqe 3 434.6 (tre mijë e katërqind e tridhjetë e katër pikë gjashtë) m2 , dhe sipërfaqe funksionale 341 697.82 (treqind e dyzet e një mijë e gjashtëqind e nëntëdhjetë e shtatë pikë tetëdhjetë e dy) m2, zk.3081, me vendndodhje në Qafëmollë, Dajt, Tiranë, në administrim të Ministrisë së Mbrojtjes, për një periudhë 20 (njëzet) vjet.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Komuna Qafë Mollë

Email address:
meritasako2013@gmail.com

Telephone:
0694053137

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.12.2019
Akti I themelimit
Kontrate shitje kuotash 18.09.2000
Kontrate shitje kuotash 18.09.2000
Kontrate shitblerje kuotash 10.09.2004
Kontrate shitblerje kuotash 03.02.2006
Kontrate shitje kuotash 25.04.2012
Kontrate shitje kuotash 04.07.2014
Kontrate dhurim kuotash 14.10.2014
Kontrate dhurim kuotash 13.09.2016
Kontrate huaje 11.04.2011
Kontrate dhurimi kuotash 27.09.2017
Urdher per venien e sekuestros konservative 30.01.2018
Kontrate shitje kuotash 16.03.2018
Kontrate shitje kuotash 16.03.2018
Kontrate shitje kuotash 30.04.2018
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 05.02.2019
Urdher per heqjen e sekuestros mbi kuotat e shoqerise 19.03.2019
VKM nr. 54, datë 05.02.2014, Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontratave të tjera të pasurisë shtetërore
LIGJ Nr. 37/2019 PËR DISA SHTESA NË AKTIN NORMATIV, ME FUQINË E LIGJIT, NR. 4, DATË 9.7.2008, TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2011
Pasqyrat Financiare 2013
Pasqyrat Financiare 2015
Pasqyrat Financiare 2016
Pasqyrat Financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenimet shpjeguese te Pasqyrave Financiare 2018
VKM Nr. 508, date 17.07.2019 per dhenien e miratimit per lidhjen e kontrates se qirase me tarifen 1 euro
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -4 091 644,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -10 408 147,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -5 370 349,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -4 984 632,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 84 531,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 453 860,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 6 402 438,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:7 669 739,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:6 850 069,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:9 983 988,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:7 746 246,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 15 089 508,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 14 680 660,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 83 447 847,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 45 878,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.Lala