Skip to content

FUSHA Owner of some concessions Read more Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-21 09:49:16
JSON

Tax Registration Number: J61922018S
Administrators: Shkëlqim Fusha
Scope: Ndërtime civile dhe ekonomike, ndërtime civile, industriale turistike, bujqësore deri në 5 kate. Ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore mbi 5 kate, rikonstruksione, ndërtim banese me skelet mbi 8 kate. Ndërtime rrugore, ndërtim rruge kategoria IV dhe V, ndërtim rruge kategoria III dhe II. Punime të mirëmbajtjes dhe sinjalizimit në rrugë, ndërtim mbi shtresa rrugore. Ndërtim autostrade -pista -aeroporte helioporte. Ndërtim hekurudhore, punime hekurudhore, punime speciale të shinave dhe traversave, punime në sistemin elektrik dhe të sinjalizimit. Ndërtim ura dhe vepra arti deri në 10 m, ndërtim ura dhe vepra arti mbi 10 m -Ekstakada-ura metalike -të varura, ndërtim tunele rrugore - hekurudhore, ndërtime detare, ndërtime portuale -bankina - basene - pontile, punime thellimi-drenimi. Ndërtime hidraulike e hidroteknike, ndërtime ujësjellës, kanalizime, kanale e impiante vaditje, punime mbrojtje të sistemit hidraulik- çimentime etj, ndërtim impiante të sistemit të ujit, ndërtim vajsjellës, gazsjellës, naftësjellës, ndërtim digadamba deri në 10 m, ndërtim galeri- tunele, ndërtim diga të larta. Vepra të veçanta punime speciale, sillose, kulla, kulla uji etj, B/arme metalike, përforcime themeli e punime nëntokësore, izolime mbi dhe nëntokësore nga ujrat, themele të vecanta, puse shpime gjeologo- inxhinierike, çpime për ujë. Punime restaurimi, restaurim i ndërtesave monument kulture, punime restaurimi në vepra arkeologjike. Punime karpenterie. Punime shërbimi, punime në sipërfaqe të gjelbërta parqe -pyll parqe, pastrimi i sipërfaqeve urbane, kryerja e punimeve dhe shërbesat funerale, mirëmbajtja dhe zhvillimi i dekorit në mjedise urbane -ndriçimi e sinjalizimi urban. Shfrytëzim të mineraleve të grupit 1, 11, 111, 1V, në karierën e punimeve nëntokësore, përdorimin civil të lëndëve plasëse në objektet që punon, nxjerrjen dhe përpunimin e gurit gëlqeror duke prodhuar të gjitha llojet e rërave të suvatimit, etj. Prodhim, përpunim, ruajtje konservim dhe paketim të produkteve bujqësore dhe blegtorale. Veprimtari në fushën e dhënien e lejes së drejtimit, "Autoshkollë për dhënien e lejes së drejtimit" me kodin VII.3.A. 1, në kategoritë A, B, C, D, BE, CE, DE. "Autoshkollë për dhënien e çertificatës së aftësisë profesionale" me kodin VII.3.A.2, në kategoritë KC, KC + E, KD, KD + E. "Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale" me kodin VII.3.A.3, ku futen i) automakinist, ii) ekskavatorist, iii) buldozerist. Gumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, përpunim apo asgjësim i mbetjeve të llojeve të ndryshme përfshirë mbetjet spitalore dhe ato të rrezikshme. Ndërtim i linjave të shfrytezimit dhe pasurimit të ujit të pijshëm si dhe tregtimit të tij. Shërbime pastrimi të ambienteve të brendshme dhe të jashtme dhe shërbime DDD (Dizinfektim, Dizinsektim, Deratizim) si dhe tregtim materialesh pastrimi. Krijimin e stacioneve komplekse të servisit për të gjitha llojet e shërbimeve riparim të automjeteve të ndryshme, larje dhe pastrim mjetesh motorike; rregullime dhe lyerje me bojë, ndërtimi i stacioneve të furnizimit me karburant, pastrim larje sprucim ose veshje e mbetjeve të ambalazheve, magazinim dhe trajtim i mbetjeve të ujerave të zeza urbane, tregtimin e materialeve të ndërtimit të prodhuara nga shfrytëzimi përpunimi dhe prodhimi i burimeve minerale, mermereve, graniteve gur dekorativ etj. Prodhim asfalti, prodhim betoni, prodhim parafabrikate betoni. Projektim në fushën e ndërtimit. Veprimtari e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis. Auditim mjedisor.
Other Trade Names: FUSHA
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 18.02.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 232 569 000,00
Shares: 100
Child Company: I. TIRANA NATIONAL THEATRE AND DEVELOPMENT është një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 20.09.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82124007S, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Murat Toptani, përballe Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja, me administrator Ervin Duka, me status aktiv. FUSHA shpk zotëron 100% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.09.2019)

II. SHOQËRIA KONCENSIONARE AYEN - ALB është një shoqëri aksionare e themeluar më datë 09.11.2017 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L72321029P, me adresë në Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Papa Gjon Pali i II-te, ABA Business Center, Kati 6, Nr.601, me administrator Fahrettin Amir Arman, me status aktiv. FUSHA shpk zotëron 8% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.09.2019)

III. SPORT KLUB FARKA, një shoqëri aksionare e themeluar më datë 27.04.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT K91815006H, me adresë në Tiranë, Farkë, Mjull Bathore, Fshati Mjull Bathore, Rruga e Elbasanit, pranë zyrave të Komunës Farkë, me likuidator Shkëlqim Fusha. Shoqëria është e ç’regjistruar. FUSHA shpk zotëronte 31% të kapitalit të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.09.2019)

IV. HIDRO BUSHTRICA, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 09.09.2009 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L07601201A, me adresë në Tiranë, Kashar, Kthesa e Kamzës, Pallati përballë spitalit Hygeia, Kati 4, me administrator Silvio Allamandi, me status aktiv. FUSHA shpk zotëron 0.01% të kësaj shoqërie (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 18.09.2019).
Concessions and PPPs: Jo
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.7.B - Shpues profesionist për ujë
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.5 - Leje mjedisore
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
I.2.A - Shërbime ekspertize
III.1 - Për ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VII.3.A.3 - Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Legal Cases: I. Më datë 20.08.2012, me anë të urdhrit Nr. 11347 Prot. Nr. 747-758-762 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private “E.P.S.A” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat e palës debitore ” FUSHA” sh.p.k si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

II. Më datë 02.09.2012, me vendim të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë Nr. 567 Regj, "Për Sigurimin e Padisë", u vendos masa provizore e pezullimit të veprimeve përmbarimore për ekzekutimin e pezullimit të ekzekutimit të titullit ekzekutiv vendim dënim me gjobë Nr. 14, datë 14.11.2008, të INUK, për të cilin është lëshuar Urdhëri i Ekzekutimit me Vendimin Nr. 7250 akti, datë 06.06.2012, të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tiranë. Urdhërohet shoqëria "Fusha" Shpk, që të depozitojë në Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Tiranë padinë e themelit brenda 15 ditëve, duke filluar nga dita e nesërme e shpalljes së këtij vendimi.

III. Më datë 12.06.2013, me anë të urdhërit nr. 6795 Prot, të lëshuar nga shoqëria përmbarimore "E.P.S.A" ku në të cilën është urdheruar heqja e sekuestros konservative në shoqërinë "Fusha" sh.p.k, e kërkuar me shkresën Nr.11347 Prot datë 20.08.2012.

IV. Më datë 21.03.20016, me anë të Urdhërit Nr.315/6 Prot, Nr.315 Regj., protokolluar nga QKR me Nr. 2794 Prot., datë 21.03.2016 "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"SPEED SOLUTION", drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “FUSHA” sh.p.k., për shkak të detyrimeve të pashlyera ndaj Inspektoriatit Shtetëror të Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave.

V. Më datë 19.04.2016, me anë të urdhërit Nr.315/28 Prot, Nr.315 Regj, protokolluar nga QKB me Nr. 124 Prot, datë 20.04.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Speed Solution", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqërisë “FUSHA” sh.p.k, me anë të shkresës Nr.315/6 Prot, me datë 21.03.2016.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 2, Rruga Murat Toptani, përballë Kinema Milenium, godina nr.3, Pedonalja

Address:
1) Tiranë, Vorë, Godinë Polifunksionale me 1-2-3 Kate, Zona Kadastrale 2596, Nr Pasurie 29/6, 29/29, 29/20, 29/21, 29/13, 29/14, 29/15
2) Tiranë, Farkë, Lundër, Numër Pasurie 574/4/1, Zona Kadastrale 2529, Lundër
3) Elbasan, Peqin, Impiant Prodhimi Asfalto-Betoni, Numër Pasurie 113/1, Zona Kadastrale 1112

Email address:
fusha_shpk@yahoo.com; info@fusha.al

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 18.09.2019
Akti i themelimit dhe statuti
Dokumenta te ndryshem
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 11.09.2009
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 20.08.2012
Vendimi per sigurimin e padise 02.09.2012
Urdher per vendosjen e sekuestros konservative 21.03.2016
Urdher heqje sekuestro konservative 19.04.2016
Vendimi per zmadhimin e kapitalit 24.07.2017
Raporti i ekspertit kontabel per zmadhimin e kapitalit 23.07.2017
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra financiare 2016
Pasqyra financiare 2017
Pasqyra financiare 2018
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: 101 527 157,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 96 270 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 92 330 101,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 71 675 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 58 244 842,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 53 910 593,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 51 002 313,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2011: 64 578 655,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2010: 47 040 923,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2009: 44 584 774,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:2 352 557 149,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 318 383 488,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 883 753 376,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 684 873 961,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 395 100 924,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2013: 979 419 244,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2012: 1 141 720 719,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2011: 1 588 174 885,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2010: 1 144 268 796,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2009: 1 024 772 432,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017
2018

Worked By : A.lala