Skip to content

FUSHA Owner of a concession Read more
Last change(based on NBC extract ) made on: 2018-08-31 12:36:36
JSON

Tax Registration Number: J61922018S
Administrators: Shkëlqim Fusha
Scope: Ndertime civile dhe ekonomike ,ndertime civile,industriale turistike,bujqesore deri ne 5 kate.Ndertime civile ,industriale turistike bujqesore mbi 5 kate, rikonstruksione ,ndertim banese me skelet mbi 8 kate.Ndertime rrugore ,ndertim rruge kategoria IV dhe V,ndertim rruge kategoria III dhe II .Punime te mirembajtjes dhe sinjalizimit ne rruge ,ndertim mbi shtresa rrugore .Ndertim autostrade -pista -aeroportehelioporte .Ndertim hekurudhore ,punime hekurudhore,punime speciale te shinave dhe traversave, punime ne sistemin elektrik dhe te sinjalizimit. Ndertim ura dhe vepra arti deri ne 10 m,ndertim ura dhe vepra arti mbi 10 m -Ekstakada-ura metalike -te varura ,ndertim tunele rrugore - hekurudhore, ndertime detare , ndertime portuale -bankina - basene - pontile, punime thellimi-drenimi. Ndertime hidraulike e hidroteknike , ndertime ujsjelles , kanalizime ,kanale e impiante vaditje , punime mbrojtje te sistemit hidraulik- cimentime etj,ndertim impiante te sistemit te ujit, ndertim vajsjelles, gazsjelles,naftesjelles, ndertim digadamba deri ne 10 m , ndertim galeri- tunele, ndertim diga te larta .Vepra te vecanta punime speciale ,sillose, kulla ,kulla uji etj ,B/arme metalike, perforcime themeli e punime 2 nentokesore , izolime mbi dhe nentokesore nga ujrat, themele te vecanta , puse shpime gjeologo- inxhinierike, çpime per uje .Punime restaurimi, restaurim i ndertesave monument kulture , punime restaurimi ne vepra arkeologjike . Punime karpenterie.Punime sherbimi, punime ne siperfaqe te gjelberta parqe -pyll parqe, pastrimi i siperfaqeve urbane, kryerja e punimeve dhe sherbesat funerale , mirembajtja dhe zhvillimi i dekorit ne mjedise urbane -ndricimi e sinjalizimi urban.Shfrytezim te mineraleve te grupit 1,11,111,1V, ne karieren e punimeve nentokesore, perdorimin civil te lendeve plasese ne objektet qe punon, nxjerrjen dhe perpunimin e gurit gelqeror duke prodhuar te gjitha llojet e rerave te suvatimit, etj. Prodhim, perpunim, ruajtje konservim dhe paketim te produkteve bujqesore dhe blegtorale. Veprimtari ne fushen e dhenien e lejes se drejtimit, "Autoshkolle per dhenien e lejes se drejtimit" me kodin VII.3.A. 1, ne kategorite A, B, C, D, BE, CE, DE. "Autoshkolle per dhenien e certificates se aftesise profesionale" me kodin VII.3.A.2, ne kategorite KC, KC E, KD, KD E. "Autoshkolle per dhenien e deshmise se aftesise profesionale" me kodin VII.3.A.3, ku futen i) automakinist, ii) ekskavatorist, iii) buldozerist.Gumbullim, transportim, ruajtje, riciklim, perpunim apo asgjesim i mbetjeve te llojeve te ndryshme perfshire mbetjet spitalore dhe ato te rrezikshme. Ndertim i linjave te shfrytezimit dhe pasurimit te ujit te pijshem si dhe tregtimit te tij. Sherbime pastrimi te ambienteve te brendshme dhe te jashtme she sherbime DDD (Dizinfektim, Dizinsektim, Deratizim) si dhe tregtim materialesh pastrimi.
Other Trade Names: FUSHA
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Foundation Year: 18.02.1994
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 232 569 000,00
Shares: 100
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): III.1 - Për ndikimin në mjedis
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
X - Leje e integruar mjedisore
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
VII.3.A.3 - Autoshkollë për dhënien e dëshmisë së aftësisë profesionale
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
Legal Cases: Numri i ceshtjes: CN-610793-03-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.315/6 Prot, Nr.315 Regj., datë 21.03.20016, protokolluar nga QKR me Nr. 2794 Prot., date 21.03.2016 "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"SPEED SOLUTION", drejtuar QKR, ku është urdhëruar: Vendosjen e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “FUSHA” sh.p.k., me NIPT- J61922018S me administrator Shkëlqim Fusha. 2.
Numri i ceshtjes: CN-664623-04-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i urdhrit Nr.315/28 Prot, Nr.315 Regj, datë 19.04.2016, protokolluar nga QKB me Nr.124 Prot, datë 20.04.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “Speed Solution", drejtuar QKB, ku ështe urdhëruar: Heqjen e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqëria “FUSHA” sh.p.k, me NIPT J61922018S, me administrator z.Shkelqim Fusha,me anë të shkresës Nr.315/6 Prot, me datë 21.03.2016.
Changes
Address:

Seat:
TIRANE Njesia bashkiake nr 2, rruga Murat Toptani, godina nr 25

Address:
Tirane Petrele MULLET Ne zonen kadastrale nr.2735, nr.pasurie 370/1 me adrese ura e peshkatarit Mullet

Akte Tjetërsim Kapitali:
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 96 270 987,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 92 330 101,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: 71 675 305,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2014: 58 244 842,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2013: 53 910 593,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2012: 4 194,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:2 318 383 488,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:1 883 753 376,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2015:1 684 873 961,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2014: 1 395 100 924,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2014
2015
2016
2017