Skip to content

LA PLAZA AL
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-29 14:25:11
JSON

Tax Registration Number: L51512022I
Administrators: Artemis Kito
Scope: Investime në fushën e hotelerisë dhe turizmit, hapjen e bareve dhe restoranteve. Organizimin e aktiviteve me natyrë sportive e argëtuese. Import-eskport të mallrave e artikujve të ndryshëm industriale. Veprimtari tregtare në fushën e turizimit, hoteleri, organizim dhe kryerje të shërbimeve të agjencisë për veprimtari turistike brenda dhe jashtë vendit. Shoqëria do të ushtrojë çdo aktivitet ndihmës në përputhje me legjislacionin shqiptar i cili i shërben aktivitetit të saj kryesor. Blerja, shitja, shkëmbimi apo kalimi në çfarëdolloj mënyrë tjetër të lejuar nga ligji i pasurive të paluajtshme apo të drejtave reale të lidhura me to, qofshin ekzistuese apo të ardhshme, të krijuara rishtazi apo të fituara nga të tjerë. dhënia me qera, huapërdorje, uzufrukt apo kalimi në çfarëdolloj mënyrë tjetër të lejuar nga ligji i të drejtës posedimore të pasurive të paluajtshme apo të drejtave reale të lidhura me to. Pjesëmarrja në investime industriale e tregtare, themelimi i shoqërive në formën e joinventure ose ortakëri me palë të treta. Shitja dhe blerja e kuotave/aksioneve të shoqërive të tjera, marrja ose dhënie e huave, vendosja e hipotekave, pengjeve, barreve siguruese ose mjeteve të tjera të garancisë, regjistrimi i markave tregtare, transferimi i çdo liçence, patente dhe know-how dhe çdo veprimtari tjetër të ligjshme. Kryerja e punimeve ndërtimore civile, industriale, turistike, bujqësore, punime restaurimi, ndërtim rrugë, kanalizime si dhe çfarëdolloj ndërtimi tjetër në përputhje me liçencën përkatese. Blerja, shitja, shkëmbimi, dhënie me qera apo kalimi në çfarëdolloj mënyre tjetër të lejuar nga ligji i pasurive të paluajtshme (agjensi imobiliare).
Other Trade Names: LA PLAZA AL
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 05.03.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 42 000 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Legal Cases: I. Më datë 13.12.2016, me vendim të asamblesë së ortakëve, u pezullua aktiviteti i shoqërisë për një afat të pacaktuar. Statusi ndryshoi nga “Aktiv” në “Pezulluar”.

II. Më datë 05.10.2017, me vendim të asamblesë së ortakëve, u aktivizua veprimtaria e shoqërisë. Statusi i shoqërisë ndryshoi nga “Pezulluar” në “Aktiv”.
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Bulevardi Bajram Curri, Zona Kadastrale Nr. 8270, Nr. Pasurie 2/106+12-241/B+238/B, bodrum

Address:
Vlorë, Himarë, Gjilekë, Zone Kadastrale 1739, Vol 2, Fq 75
Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha, Hyrja 1, Apartamenti 2, Zonë Kadastrale Nr.8210, Nr.Pasurie 6/170+1-2, Volumi 6, Faqe 193

Email address:
administrator@laplaza.al

Telephone:
0672088822

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.09.2019
Statuti i shoqerise
Vendimi i ortakeve per pezullimin e aktivitetit 13.12.2016
Vendimi i ortakeve per aktivizimin e shoqerise 05.10.2017
Kontrate dhurimi kuotash 02.11.2017
Kontrate dhurimi kuotash 26.03.2019
Kontrate dhurimi kuotash 15.04.2019
Financial Documents: Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenimet shpjeguese per PF 2018
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2018: -338 914,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: -177 243,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: -546 199,20
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -385 847,60
Annual Turnover (ALL Lekë) 2018:158 333,00
Worked By : A.Lala