Skip to content

Jimi
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-09-29 14:25:11
JSON

Tax Registration Number: L87313401B
Administrators: Shkëlqim Kurti
Scope: Tregti me shumicë dhe pakicë të materialeve elektrike, hidraulike, materiale ndërtimi dhe artikuj të ndryshëm. Import-eksport automjete të reja, të përdorura dhe pjesë këmbimi. Organizim eventesh dhe festash të ndryshme. Shërbim hoteli, restoranti, bari. Prodhim dhe tregtim pemë frutore, dekorative, lule, vazo, pleh organik dhe kimik. Prodhim dhe tregtim i farërave dhe fidanëve. Materiale dezinfektimi, deratizimi, dezinsektikim, material pastrimi. Materiale didaktike mësimore, axhusterie etj. Prodhim dhe tregtim i materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve të veprave të artit dhe monumenteve historike. Shërbime mirëmbajtje, ndërrim pjesësh të motogjeneratorit. Blerje enë kuzhine dhe pajisje të tjera. Tregtim, kolaudim dhe rimbushje i mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit. Ofrimi i shërbimeve grafike dhe prodhime të ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve të buta për spitale, polici, kulinari etj. Pajisje elektronike hardweri TIK. Përpunim druri, duralumini, metali, plastike. Tregti dhe shërbime me bojra, llak dhe solucione të ndryshme. Blerje artikuj sportive dhe gjimnastikore. Tregtim me pakicë dhe shumicë të gomave të reja, bateri. Produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash të përdorura dhe pjesë këmbimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport të pijeve alkoolike, mallrave ushqimore. Shërbime portuale, riparime, mirëmbajtje të mjeteve portuale. Lyerje të të gjitha llojeve. Shërbime postare, ndërkombëtare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. Shërbime automjetesh me karrotrec. Dekor, ndriçim dhe sinjalizim urban. Prodhime bujqësore, blegtorale dhe rritje kafshësh. Pastrim dhe mirëmbajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemësh, dru frutorë, pemë dekoratike, pemë të ndryshme pyjore. Ndërtime dhe rikonstruksione të ndryshme. Shërbim i shpejtë ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhëtarësh. Barna dhe materiale mjekësore dhe reagentë të ndryshëm. Përpunimi i mbetjeve spitalore. Agjensi Turistike. Shërbime për udhëtime ajrore detare e tokësore, rezervime dhe përgatitje biletash. Shërbime në fushën e Turizmit si udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendi. Organizimi i udhëtimeve për qëllime biznezi, turne dhe pushime. Agjensi për prerjen e siguracioneve të makinave dhe produkteve të agjensive të sigurimeve. Shërbim transporti brenda dhe jashtë vendit, taksi, mikrobuze, autobuze etj. Transport ndërkombëtar udhëtarësh, agjent për trasferimin e parave në emër dhe për llogari të një subjekti jo-bankë, Tregtim artikuj promocional. Agjensi imobililiare. Automjete me qera. Pllaka dhe pajisje hidraulike, hidrosanitare e termosanitare. Mallra industrial të lëndëve të para e materialve të ndërtimit si dhe makineri ndërtimi e pjesë këmbimi për to. Servise për automjete të llojeve dhe tonazheve të ndryshme. Grumbullim dhe shitje skrapi. Agjensi doganore. Transport mallrash brenda dhe jashtë vendit. Autoshkollë. Shërbime interneti. Pajisje elektroshtëpiake, kondicioner, produkte kozmetike dhe materiale parukerie. Materiale për punime serigrafie, grafike, skulpturë dhe pikturë. Shërbim tregtim të të gjithave llojeve të gazrave dhe karburanteve. Shërbim kualidim shitje dhe mbushje të fikseve të zjarrit. Blerje dhe tregtim të druve të zjarrit. Punime gërmimi në tokë, rikostruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime për prishjen e ndërtimeve, impjante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, punime rifiniturë të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, sinjalistika rrugore, barrjera dhe mbrojtje rrugore.
Other Trade Names: Jimi
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Foundation Year: 12.11.2018
District: Dibër
Country: Shqipëri
Initial Capital: 100 000,00
Shares: 1
Type of Ownership: Private
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Dibër, Shupenze, Lagjja Shupenze, Rruga Nacionale Bulqize-Shupenze, Ndërtesa te zona kadastrale 3444, Nr. pasurie 103+2-2

Email address:
shkelqim.kurti@outlook.com

Telephone:
0686349438

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 27.09.2019
Statuti i shoqerise
Financial Documents:
Financial Information
Transaksione Thesari 2015-2019
Worked By : A.Lala