Skip to content

Seberg Bau - Dege e shoqerise se huaj ne Shqiperi
Last change(based on NBC extract ) made on: 2020-06-29 13:06:52
JSON

Tax Registration Number: M01510032B
Administrators: Florian Istrefi
Scope: Në fushën e ndërtimit dhe projektimit. Prodhim dhe tregtim të materialeve të ndërtimit, të inerteve dhe betoneve të markave të ndryshme, ndërtime civile dhe industriale, punime gërmimi në tokë, Rikonstruksione dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasadash, Ndërtim rrugësh, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, Punime nëntokësore ,ura e vepra arti; Ujësjellës, gazsjellësa ,vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, Ndërtime për N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN, të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, Punime për prishjen e ndërtimeve, Impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtjen e tyre, Punime rifiniture, të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalik dhe xhami, rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, Impiante të sinjalistikës ndricuese të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese, barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat, betonarme, struktura metalike dhe druri. Impjante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante të brendshme elektrike, telefonie radiotelefoni, TV. Veprimtari minerare, tregtim hidrokarburesh. Shitblerje të pasurive të luajtshme dhe të paluajtshme etj.
Other Trade Names: Seberg Bau - Dege e shoqerise se huaj ne Shqiperi
Legal Form: Degë të Shoqërive të Huaja
Registered: 10.03.2020
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Capital Origin: Austri
Initial Capital: 35 000,00
Foreign Parent Company: SEBERG-BAU Gmbh, shoqëri me përgjegjësi të kufizuar e së drejtës austriake, themeluar më 01.09.2011, me seli qëndrore në Vienë,Braunhirschengasse 7/1-3, Arnsteingasse 5, nr.3-5 dhe me përfaqësues ligjor Florian Istrefi dhe Mukin Shehu. (Sipas aktit të themelimit të shoqërisë)
Type of Ownership: E Huaj
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Address:

Seat:
Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 6, Kthesa e Kamzës, Pallati Mehillaj, Kati IV, Apartamenti Nr. 20, ZK. 2679, Numri i pasurisë 66/47+1-20

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik I Regjistrit Tregtar date 29.06.2020
Financial Documents: Akti I Themelimit te Shoqerise
Financial Information
Worked By : L.Kanani