Skip to content
Shërbimi i Hemodializës

DiaVita
Last change(based on NBC extract ) made on: 2019-01-01 11:34:32

Tax Registration Number: L52305009L
Administrator: Oto Kamberi
Scope: Zbatimi i kontratës së konçesionit/partneritetit publik privat "Për Shërbimin e Hemodializës pranë spitaleve rajonale në Shkodër, Lezhë, Korçë, Vlorë dhe Elbasan". Shoqëria e zhvillon aktivitetin në përputhje me legjislacionin shqiptar në fuqi dhe me statutin e saj, në territorin e Republikës së Shqipërisë dhe jashtë saj. Shoqëria mund të krijoje filiale brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë, në përputhje edhe me legjislacionin e vendit përkatës.
Other Trade Names: DiaVita
Legal Form: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, SPV (Subjekt për Qëllime të Veçanta)
Foundation Year: 15.10.2015
District: Tiranë
Country: Shqipëri
Initial Capital: 1 000 000,00
Shares: 2
Concessions and PPPs: Po
Type of Ownership:
Number of Administrators: 1
Male/Female: Mashkull
Status: Aktiv
License(s): -
Changes
Date of participation: 03.08.2015
Date of Acceptance: 01.10.2015
Date of signing: 10.02.2016
Contract Duration: 10
Term of Contract: Kontratë Shërbimesh
Type of Activity: Shëndetësi
Value of Investment: 8500000 euro
Concessionary Cost: Projektet në shëndetësi janë përjashtuar nga tarifa e konçesionit.
Service Price: 11203 lekë
Shënime: "Konçesionari do të sigurojë të gjitha mjetet, paisjet dhe materialet mjekësore dhe jo mjekësore për ofrimin e shërbimeve të mëposhtme:

i. Ofrimin e shërbimit të Hemodializës pranë spitaleve rajonale Shkodër, Lezhë, Korçë, Elbasan, Vlorë.

ii. Rehabilitimin e hapësirave ekzistuese në Shkodër, Vlorë dhe Elbasan rehabilitimi i ambienteve dhe ndërtimi i hapësirave të reja në Korçë dhe Lezhë.

iii. Paisja me postë për kryerjen e hemodializës në të 5 qendrat e sipërpërmendura si dhe paisje laboratorike për testet mujore laboratorike. "
Contracting Authority: Ministria e Shëndetësisë
Address:

Seat:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë-Durrës, km. 8, rruga "Paralele", ndërtesë private, me çertifikate pronësie nr. 748174, Zona kadastrale nr.2105, me numër pasurie 1166/26-1, Vol.22, faqe 103

Address:
1) Elbasan, Spitali Rajonal Elbasan, godina e pediatrisë, kati 5, Lagjja Haxhijas
2) Shkodër, Rruga Kole Heqimi 11, brenda ambienteve të Spitalit Rajonal Shkodër, kati i tretë
3) Lezhë, Rruga e Spitalit Lezhe 4501, Spitali Rajonal Lezhë, Kati II (Dytë)
4) Vlorë, Rruga Mitaq Sallata, brenda ambienteve të Spitalit Rajonal Vlorë, kati i parë
5) Korçë, Spitali Rajonal Korçe, Blv Fan Noli, nr 98.

Telephone:
0682006644

Akte/Marrëveshje Konçesionare: Kontratë Konçesioni (datë 10.02.2016)
Kontrata e shitjes së kotave të kompanisë Evita
Financial Documents: Pasqyrat Financiare 2015
Akt Themelimi i shoqërisë Evita
Akt Themelimi i shoqërisë konçesionare DiaVita
Bilanci 2016
Public Procurement Notices: Njoftimi i Shpalljes së Konçesionit të Hemodializës
Njoftimi i Nënshkrimit të Kontratës së Konçesionit të Hemodializës
Formulari njoftimit të fituesit
Financial Information
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2017: 76 892 302,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2016: 60 257 231,00
Profit before Tax (ALL Albanian Currency Lekë) 2015: -53 242,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2017:560 766 165,00
Annual Turnover (ALL Lekë) 2016:147 745 164,00

Profit before tax versus Annual Turnover (in percentage) over the years:

2016
2017

Other Concessions


Worked By : A.Lala