Skip to contentRezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.A Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 9

BERALB

K12107002A
(Aktivitet në fushën minerare. Shoqëria ka të drejte të importoje lirisht dhe pa asnjë kufizim pajisje, makineri dhe materiale të tjera të cilat mund të nevojiten gjate procesit të prodhimit, duke për)

Tiranë -672606836 ALL

DEVOLL HYDROPOWER

K82418002C
(Planifikimi, ndërtimi, mirëmbajtja dhe funksionimi i tre njësive prodhuese hidroelektrike me një kapacitet të kombinuar të instaluar përafërsisht 319 MW në Luginën e Devollit përafërsisht midis lart)

Tiranë -568515396 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ROMANO PORT

K51625501O
(Ndërtim dhe shfrytëzimi i portit të hidrokarbureve në zonën e Porto Romano Durrës. Gjithashtu shoqëria do të ketë si objekt aktiviteti të gjitha veprimtaritë e lidhura direkt ose tërthorazi me aktiv)

Durres 130028596 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ANIJET E SHERBIMIT DETAR

J61825517G
(Marrja e praktikave të anijeve në mbërritje (rade), transportimi i grupit të praktikes 0(autoritete portuale). Transportimi i ekuipazhit të anijeve, udhëtareve nga rada në port dhe anasjelltas. Kryerjen )

Durres 244236846 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

DURRES CONTAINER TERMINAL

L12126504E
(Aktivitetit i kësaj shoqërie konçensionare është në përputhje dhe në zbatim të Vendimit të Këshillit të ministrave me Nr. 532 date 13. 07. 2011"Për miratimin e Kontratës së Koncesionit". Për men)

Durres 413183975 ALL

WEnerg Sh.a 

K92118019L
(Planifikimi, projektimin, financimin, ndërtimin, testimin, transferimin, funksionimin dhe mirëmbajtjen e një Hidrocentrali të vendosur në lumin Dardha, afër Fushe-Arrëze-se, në Shqipëri ("Projekti Dard)

Tiranë -63943114 ALL

FINSEC PORT

L31909002M
(Shoqëria do të ketë për objekt veprimtarie zbatimin dhe përmbushjen e kushteve të kontratës së konçesionit miratuar me VKM nr. 505 date 30.05.2013 si dhe çdo aktivitet tjetër ndihmës apo plotësues )

Tiranë -3758368 ALL

ALBANIAN OIL RAFINERY

L32104004E
(Zbatimi i VKM Nr. 613 datë 24. 07. 2013 Për miratimin e kontratës së konçesionit të formës "ROT" (rehabilitim, operim, transferim), të lidhur ndërmjet Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjet)

Elbasan -14760233 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

AYEN AS ENERGJI

L11731504A
(Veprimtari për zbatimin e kontratës konçensionare me nr. 5446 Rep; nr. 1944 kul, të datës 02.05.2011 miratuar me VKM Nr. 365, datë 04. 05. 2011, dhe që ka hyrë në fuqi pas botimit në fletoren zyrtare )

Tiranë 28402776 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni