Skip to contentRezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 216

Rapiscan Systems Albania

L31824003A
(Kërkimi, projektimi, prodhimi, prokurimi, importi dhe eksporti, tregtimi dhe shitja nëpërmjet shpërndarjes ose ndryshe, të veproje si agjent ose distributor, të japë dhe të marre me hua, qira, testimi, )

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERMA M.P

K84606001N
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim dhe transferim i hidrocentralit tek autoriteti kontraktues konform kontratës të lidhur me autoritetin kontraktues. Tregtim i energjisë elektrike. Çdo veprimtari tjetër që )

Kolonjë 21030451 ALL

DISHNICA ENERGJI

K94015001S
(Prodhimin e energjisë elektrike nga centralet elektrike ekzistuese me kapacitet të përgjithshëm jo me të madh së 5 MW në përputhje me standardet e paraqitura në Rregulloret e miratuara nga METE. Blerje)

Korçë 181366 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HP OSTROVICA ENERGY

K99230402D
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Faqekuq 1 dhe Faqekuq 2" në bazë të lejeve të Koncesionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomi)

Skrapar 49961396 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC-i Tërvolit

K73621202N
(Zbatimi i kontratës Koncesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) e miratuar me VKM Nr. 724, date 30. 10. 2007, që ka hyre në fuqi pas botimit në Fletoren Z)

Gramsh 153528728 ALL

HYDROBORSH

K92129029E
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Fterre" dhe "Fterre 1" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ek)

Himarë -18895784 ALL

ANSARA KONÇENSION

K83622201L
(Investime në fushën e energjetike, rehabilitim dhe operim për ndërtimin e hidrocentralit " Labinot Mal " - Elbasan, kryerjen e veprimtarive ndërtimore sipas legjislacionit shqiptar për ndërtim dhe rehabi)

Elbasan 189962 ALL

ENERGY PARTNERS AL

K92129030I
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë të përfituar, mirëmbajtja e pese hidrocentraleve dhe përkatësisht hidrocentralev)

Tiranë -12375300 ALL

ENERGJI UNIVERS

K82109507S
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve "KABASHI 1" dhe "KABASHI 2" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës Koncesionare, nga Koncesionari)

Tiranë ALL

DELIA ENERGJI

K92108014N
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Thane" dhe "Mollas" tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ekspor)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC GOMSIQE

K92213011R
(Zbatimi i Kontratës së Koncesionit Nr. 2851 Rep, Nr. 380 Kol date 10. 09. 2009 të noteres Fatime Meta me Autoritetin Kontraktues. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Gomsiqe 1", "Gomsiqe 2")

Tiranë 3586061 ALL

EnRel Hydro

L33915001P
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Zerec 1 & Zerec 2, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërnda)

Korçë ALL

HEC - i DRAGOSTUNJE

K92230003T
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i i hidrocentraleve "Liqenet", "Maja e Madhe", "Zanore", "Dragostunje", "Frari", " Hotolisht", dhe "Ura, tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet :financimi, ndërtimi, vëni)

Tiranë ALL

D 6

L02103009N
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Dobjot i Madh", "Arrëz", "Miras", "Menkulas", "Bracen" dhe "K)

Tiranë ALL

EURON Energy Group

K97519201C
(Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Operimi, administrimi, tregtimi i energjisë, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Orgjost i Ri", "Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe Transferimin e tyre në)

Kukës ALL

SELISHTE

K86921702N
(Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Koncesionit me Nr. 1108 Rep. e Nr. 195 Kol. , date 19. 05. 2012, do të jetë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit)

Dibër -2613438 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGY PLUS

K91928002U
(Ndërtimi mbi lumin Luma në rrethin e Kukësit të hidrocentralit "Pobreg" operimi dhe transferimi i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodh)

Tiranë 68231155 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC- i BISHNICA 1,2

K82403011S
(Objektivi kryesor i shoqërisë është zbatimi i kontratës Koncesionare me Autoritetin Kontraktues në Tetor 2008 miratuar me VKM 1396, date 17. 10. 2008. Prodhim të energjisë elektrike duke shfrytëzuar bu)

Tiranë 35222417 ALL

MALIDO - ENERGJI

K98824001D
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "KLOS", Komuna Fan, Rrethi Mirdite tek Autoriteti Kontraktues/Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia)

Mirditë -2075809 ALL

SNOW ENERGY

L06614401F
(Zbatimi i kontratës Koncesionare me Autoritetin Kontraktues nr. 2788 Rep, Nr. 364 Kol date 27. 08. 2009. Kryerje e veprimtarisë së ndërtimit, operimit dhe transferimit të hidrocentralit "KOKA 1" tek Autori)

Bulqizë 379890 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni