Skip to contentRezultatet e kerkimit: Forma Ligjore:SH.P.K Koncesionare/PPP
Rezultate gjithsej: 215

Mbi 1000000 Fitim 2015

ERMA M.P

K84606001N
(Projektim, ndërtim, shfrytëzim dhe transferim i hidrocentralit tek autoriteti kontraktues konform kontratës të lidhur me autoritetin kontraktues. Tregtim i energjisë elektrike. Çdo veprimtari tjetër që )

Kolonjë 21030451 ALL

DISHNICA ENERGJI

K94015001S
(Prodhimin e energjisë elektrike nga centralet elektrike ekzistuese me kapacitet të përgjithshëm jo me të madh së 5 MW në përputhje me standardet e paraqitura në Rregulloret e miratuara nga METE. Blerje)

Korçë 181366 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HP OSTROVICA ENERGY

K99230402D
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Faqekuq 1 dhe Faqekuq 2" në bazë të lejeve të Koncesionit të formës BOT të dhëna nga Ministria e Ekonomi)

Skrapar 49961396 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC-i Tërvolit

K73621202N
(Zbatimi i kontratës Koncesionare me Autoritetin Kontraktues (Ministrinë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës) e miratuar me VKM Nr. 724, date 30. 10. 2007, që ka hyre në fuqi pas botimit në Fletoren Z)

Gramsh 153528728 ALL

HYDROBORSH

K92129029E
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Fterre" dhe "Fterre 1" tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ek)

Himarë -18895784 ALL

ANSARA KONÇENSION

K83622201L
(Investime në fushën e energjetike, rehabilitim dhe operim për ndërtimin e hidrocentralit " Labinot Mal " - Elbasan, kryerjen e veprimtarive ndërtimore sipas legjislacionit shqiptar për ndërtim dhe rehabi)

Elbasan 189962 ALL

ENERGY PARTNERS AL

K92129030I
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, prodhimi, shpërndarja, eksportimi dhe shitja e energjisë të përfituar, mirëmbajtja e pese hidrocentraleve dhe përkatësisht hidrocentralev)

Tiranë -12375300 ALL

ENERGJI UNIVERS

K82109507S
(Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, administrimi, mirëmbajtjen e Hidrocentraleve "KABASHI 1" dhe "KABASHI 2" dhe transferimin e tyre në përfundim të kontratës Koncesionare, nga Koncesionari)

Tiranë ALL

DELIA ENERGJI

K92108014N
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve "Thane" dhe "Mollas" tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërndarja, ekspor)

Tiranë ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC GOMSIQE

K92213011R
(Zbatimi i Kontratës së Koncesionit Nr. 2851 Rep, Nr. 380 Kol date 10. 09. 2009 të noteres Fatime Meta me Autoritetin Kontraktues. Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentraleve "Gomsiqe 1", "Gomsiqe 2")

Tiranë 3586061 ALL

EnRel Hydro

L33915001P
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentraleve Zerec 1 & Zerec 2, tek Autoriteti Kontraktues, ku përfshihet Financimi, projektimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furnizimi, transmetimi, shpërnda)

Korçë ALL

HEC - i DRAGOSTUNJE

K92230003T
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i i hidrocentraleve "Liqenet", "Maja e Madhe", "Zanore", "Dragostunje", "Frari", " Hotolisht", dhe "Ura, tek Autoriteti Kontraktues ku përfshihet :financimi, ndërtimi, vëni)

Tiranë ALL

D 6

L02103009N
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi, ku përfshihet financimi, projektimi, ndërtimi vënia në punë, administrimi, mirëmbajtja e hidrocentraleve "Dobjot i Madh", "Arrëz", "Miras", "Menkulas", "Bracen" dhe "K)

Tiranë ALL

EURON Energy Group

K97519201C
(Financimi, Projektimi, Ndërtimi, Vënia në punë, Operimi, administrimi, tregtimi i energjisë, mirëmbajtja e Hidrocentraleve "Orgjost i Ri", "Bele 1, Bele 2, Topojan 1, Topojan 2 dhe Transferimin e tyre në)

Kukës ALL

SELISHTE

K86921702N
(Objekti i vetëm i veprimtarisë së shoqërisë në përputhje me Kontratën e Koncesionit me Nr. 1108 Rep. e Nr. 195 Kol. , date 19. 05. 2012, do të jetë: Ndërtimi, operimi dhe transferimi i hidrocentralit)

Dibër -2613438 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

ENERGY PLUS

K91928002U
(Ndërtimi mbi lumin Luma në rrethin e Kukësit të hidrocentralit "Pobreg" operimi dhe transferimi i hidrocentralit tek Autoriteti Kontraktues, duke përfshirë financimin, ndërtimin, vënien në punë, prodh)

Tiranë 68231155 ALL

Mbi 1000000 Fitim 2015

HEC- i BISHNICA 1,2

K82403011S
(Objektivi kryesor i shoqërisë është zbatimi i kontratës Koncesionare me Autoritetin Kontraktues në Tetor 2008 miratuar me VKM 1396, date 17. 10. 2008. Prodhim të energjisë elektrike duke shfrytëzuar bu)

Tiranë 35222417 ALL

MALIDO - ENERGJI

K98824001D
(Ndërtimi, operimi dhe transferimi i Hidrocentralit "KLOS", Komuna Fan, Rrethi Mirdite tek Autoriteti Kontraktues/Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia)

Mirditë -2075809 ALL

SNOW ENERGY

L06614401F
(Zbatimi i kontratës Koncesionare me Autoritetin Kontraktues nr. 2788 Rep, Nr. 364 Kol date 27. 08. 2009. Kryerje e veprimtarisë së ndërtimit, operimit dhe transferimit të hidrocentralit "KOKA 1" tek Autori)

Bulqizë 379890 ALL

HIDROALBANIA ENERGJI

K98420202O
(Projektim, ndërtim, operim dhe transferimi i hidrocentraleve "BORJE", ORESHKE. "CERNALEVE, dhe "CERNALEVE 1" tek Autoriteti i Kontraktues, ku përfshihet financimi, ndërtimi, vënia në punë, prodhimi, furni)

Kukës -15860601 ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni