Skip to content

VARAKU E
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-27 12:36:36
JSON

NIPT: J61902509S
Administrator: Shpëtim Varaku
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim dhe mirëmbajtje e ndërtimeve civile, turistike, shëndetësore, social-kulturore, tregtare, bujqësore, kanalizime dhe ujësjellës, me kontraktues privat dhe shtetëror, vendas ose të huaj, brenda dhe jashtë vendit, shitblerjen e trojeve të ndërtimit e të objekteve të ndërtuara pronë të saj, dhënien e tyre me qira sipas ligjit dhe kontratave tek të tretët, ndërtimin, montimin e implanteve të prodhimit, prodhimin e lëndëve të para, materiale të Ndërtimit, gjysmë të gatshme që përdoren për ndërtimin dhe shitblerjen e tyre, shitjen, blerjen dhe marrjen ose dhënien me qira të makinerive dhe pajisjeve të ndërtimit, punime restaurimi. Projektim, ndërtim, zbatim, asistencë dhe mirëmbajtje të sipërfaqeve të gjelbëruara të çfarëdo lloji, lulishte, parqe, pyje, etj. Shërbime supervizimi për mbjelljet e pemëve dhe luleve dekorative, pyllëzimet, etj. Shërbime të pastrimit urban dhe në ambientet e brendshme, ngritje linjash për përpunim mbeturinash urbane e të materialeve inerte, grumbullim dhe përpunim i mbetjeve spitalore. Plotësim dhe zëvendësim kangjellash. Pajisje me xherse betoni. Prodhim binder, tapet konglomerat. Prodhim betoni. Rikonstruksion, sistemim, asfaltim rruge. Prodhim, tregtim të farave dhe fidanëve.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 17.08.1994
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 232 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 25.02.2014 Numri i ceshtjes: CN-372473-02-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kontrates se Pengut , date 24.02.2014, Nr.177 Rep., Nr.096/4 Kol e lidhur midis shoqerise “VARAKU E” shpk (Kredimarres), Shpetim Varaku (Pengdhenesit) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarres/ Kredidhenes) me objekt krijimin e nje pengu, ku me anen e te cilit ne menyre te pakthyeshme japin peng Aksionet/ Kuotat, ne favor te kredidhenesit ne menyre te pakthyeshme bien dakort per dhenien dhe krijimin e nje pengu mbi kuotat e pjesmarrjes ne shoqeri dhe te drejtat e lidhura mbi to ne favor te kredidhenesit Raiffeisen Bank dhe cdo aksion/ kuote e re e shoqerise ose te drejtat qe lidhen me to qe mund te zoterohen ne te ardhmen nga pengdhenesit.
2. 22.08.2014 Numri i ceshtjes: CN-608915-08-14
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kontratës së Pengut , Nr.876 Rep. Nr.563/3 Kol, datë 21.08.2014 , e lidhur midis shoqërise “VARAKU E” sh.p.k (Pengdhënes/ Kredimarrës) dhe Raiffeisen Bank sh.a (Pengmarres /Kredidhenes) me objekt dhenien e Aksioneve/Kuotave në favor të kredidhënësit në mënyrë të pakthyeshme bien dakort për dhënien dhe krijimin e një pengu mbi kuotat e pjesmarrjes në shoqëri dhe të drejtat e lidhura me to në favor të kredidhënësit, Rraiffesen Bank dhe çdo aksion/kuote e re e shoqërisë ose të drejtat e lidhura me to që mund të zotërohen në të ardhme nga pengdhënësi.
3. 19.02.2015 Numri i ceshtjes: CN-873738-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depzozitimi i deklarates noteriale Nr. 318 Rep. Nr. 174/1 Kol. date 17.02.2015, ku Banka Raiffeisen shprehet dakort te heq dore nga pengu mbi kuotat sipas Kontrates se Pengut mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqerine "Varaku E" sh.p.k Nr. 177 Rep. Nr. 096/4 Kol. date 24.02.2014 dhe Kontrate Pengu mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqerine "Varaku E" sh.p.k Nr. 876 Rep. Nr. 563/1 Kol. date 21.08.2014, pasi shoqeria "Varaku E" sh.p.k nuk ka detyrime prane Raifffeisen Bank sh.a. Ky deklarim do te perdoret nga ana e pengdhenesve Shpetim Varaku dhe Pranvera Varaku per te kryer proçedurat e heqjes se pengut mbi kuotat e pjesemarrjes ne shoqerine "Varaku E" sipas citimit te mesiperm ne Qendren Kombetare te Regjistrimit.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Durrës Xhafzotaj Godinë private, Zona Kadastrale 3852, Nr.Pasurie 19/30

Telefoni:
0682031982 052/260591

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 33 615 722,20
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 16 230 219,60
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 12 063 983,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 10 278 143,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 31 967 619,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 23 647 562,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:634 746 769,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:220 831 593,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:266 786 980,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 280 087 366,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017