Skip to content

MENI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-22 11:06:35
JSON

NIPT: J61909018W
Administrator: Niat Liçi
Objekti i Veprimtarisë: ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksione, mirëmbajtje godinash, ndërtim rruge, mbikalime, hekurudha, ura, vepra arti, ujësjellësa, gazsjellësa, vepra kullimi, vaditje. Punime mbrojtje lumore, punime n/tokësore, punime gërmimi, prishje. Ndërtim n/stacione elektrike e kabina e linja të TN, impiante për prodhim energjie. Punime të inxhinierisë se mjedisit. Sinjalistika rrugore, ndriçuese të trafikut. Ndërtim e parafabrikat, b/a, punime rifiniture të muratores, metalike, druri, xhami, plastike. Impiante teknologjike dhe kondicionimi, impiante, mirëmbajtje hidrosanitare kuzhina, lavanteri, impiante linja telefonie dhe telekomunikacioni, punime elektrike, telefonike, radiofoni TV. Punime topogjeodezike. Grumbullim dhe trajtim të mbetjeve urbane. Prodhim tregim transport materiale ndërtimi. Tregti transport materiale elektrike, hidraulike, hidrosanitare, elektroshtepiake. Tregtim, transport të produkteve ushqimore, blegtorale me shumicë e pakicë.
Emërtime të tjera Tregtare: MENI
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 03.04.1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 7 102 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Kamion me targe AA 562 AH Tirane Tirane TIRANE Kamion tip Mercedes Benz TR 5607 E
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njësia Bashkiake Nr. 8, Rruga Shinasi Dishnica, Pallati UniCom Nr. 1, Hyrja A, Kati 2-të

Telefoni:
0682058495 042419186

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 3 659 245,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 895 527,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 1 709 332,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 909 255,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 2 718 633,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:21 540 416,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:43 631 446,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 33 562 372,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016