Skip to content

HASTOÇI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-30 12:36:36
JSON

NIPT: J62028009B
Administrator: Mynyr Hastoçi
Objekti i Veprimtarisë: Ndertime civile, industriale, turistike, bujqesore, etj dhe kompletimi me instalime te nevojshme per to. Ndertim, rikonstruksion e mirembajtje rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, linja tranvai, pista-aeroportuale, punime nentokesore era e vepra arti, etj. Ndertim, rikonstruksion i rrjetit te ujesjellsave, kanalizimeve, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertim diga e tunele hidroteknike. Ndertim impjantesh per prodhimin per prodhimin e energjise elektrike, ndertim e mirembajtje per N/stacione, kabinat e transformacionit linjat e TN e te mesem dhe shperndarjen e energjise elektrike, etj. Pastrimi i siperfaqeve urbane te ambienteve te brendeshme e te jashteme te qendrave te banuara te mbetjeve ne destinacionet e percaktuara.Punime sherbimi e mirembajtje te siperfaqeve te gjelberta te mjediseve urbane si dhe punime inxhinjerise mjedisore ne pergjithesi. Ndertim mirembajtje te impianteve te grumbullimit, trajnimit dhe riciklimit te mbetjeve urbane. Grumbullim, perpunim e tregtim skrapesh metalike dhe shkaterrim mjetesh te dala jashte perdorimit te destinuara per 2 skrap. Transport i udhetarëve në rrjetin e linjave qytetëse për qytetin e Tiranës. Sherbime lavanterie dhe hotelerie ne institucione e ambjente publike dhe private.Prodhim dyer, dritare dhe vetrata duralumini dhe plastike te permasave te ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: HASTOÇI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 23.03.1996
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 182 550 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Farke FARKE Mjeti lloj Kamion me targe AA 215 PF TIRANE Kamion me targe TR 1829 P. TIRANE Mercedes Benz TR 0098 K Tirane Farke FARKE RTM Rimorkjator ACR 249 Tirane Farke MJULL BATHORE Njesia Administrative Farke, Rruga Mjull, Ambjenti me Nr.pasurie 500/4 , zona kadastrale 2704. Tirane Farke FARKE Gjysem Rimorkio ABR 015 Tirane Farke FARKE Rimorkio ADR 756 Tirane Farke FARKE Kamion AA 515 EY Tirane Farke FARKE MT Fadrome AB MT 32 Tirane Farke FARKE Terheqes AA 776 DC Tirane Farke FARKE Kamion TR 0940 T Tirane Farke FARKE APV AA 482 NN TIRANE Mercedes Benz TR 3573 I Tirane Farke FARKE Kamion AA 066 NC
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: 19.01.2015 Numri i ceshtjes: CN-802253-01-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 145/2011 Regj., Nr.3544 Prot., date 29.12.2014 leshuar nga shoqeria Zyra Permbarimore “Bailiff Services-Matani & Co" sh.p.k, ku eshte urdheruar : Vendosja e sekuestros konservative në aksionet e Shoqerise “HASTOÇI" sh.p.k, me NIPT J62028009B, me administrator Mynyr Hastoçi, me qellim ndalimin e tjetersimit të tyre deri në ekzekutimin e plote të detyrimit. 19.05.2015 Numri i ceshtjes: CN-053497-05-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.1065 Prot, datë 8.5.2015, "Për Heqjen e Sekuestros në Aksionet e Shoqerise", lëshuar nga Zyra Përmbarimore"BAILIFF SERVICES-MATANI&CO", drejtuar QKR, ku është urdhëruar: Heqja e sekuestros konservative mbi aksionet e shoqerise "Hostaci", me NUIS (Nipt) J62028009B, me administrator Mynyr Hostaci. 3. 11.01.2017 Numri i ceshtjes: CN-099551-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 73/7 Prot., date 30.12.2016 leshuar nga shoqeria Zyra Permbarimore “Besa " sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr. 109 Prot., dt. 05.01.2017, ku eshte urdheruar : Vendosja e mases se sekuestros konservative në aksionet, kuotat e Shoqerise “HASTOÇI" sh.p.k, me NIPT J62028009B, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi I tyre duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter I cili mund të ndryshoje të dhenat e regjistrit tregtar. Dokumentacioni do të qendroje I bllokuar deri në nje urdher të dyte. Vendosjen e mases se sekuestros konservative në aksionet, kuotat të cilat zoterohen nga pala debotore “HASTOÇI" sh.p.k, me NIPT J62028009B, në shoqeri të tjera të regjistruara. 4 . 25.01.2017 Numri i ceshtjes: CN-127151-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr. 52/7-0069-16 Prot., datë 20.01.2017 lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “Besa " sh.p.k, protokolluar nga QKB me Nr. 1000 Prot., dt. 24.01.2017, ku është urdhëruar : Heqjen e masës së sekuestros konservative mbi aktivin e debitorit "Hastoçi" shpk me NIPT J62028009B.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Pjeter Bogdani, Pallati nr.17, Apartamenti 5/3, perballe Kopshtit nr.31

Adresa:
Tirane Farke FARKE Mjeti Lloji Gjysëm Rimorkio me Targë ADR 912 Tirane Farke FARKE Mjeti Lloji ATV (Autobot Uji) me Targë AA 172 AO Tirane Farke FARKE Mjeti lloj Kamion me targe AA 215 PF Tirane Tirane TIRANE Kamion me targe TR 1829 P. Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz TR 0098 K Tirane Farke FARKE RTM Rimorkjator ACR 249 Tirane Farke MJULL BATHORE Njesia Administrative Farke, Rruga Mjull, Ambjenti me Nr.pasurie 500/4 , zona kadastrale 2704. Tirane Farke FARKE Gjysem Rimorkio ABR 015 Tirane Farke FARKE Rimorkio ADR 756 Tirane Farke FARKE Kamion AA 515 EY Tirane Farke FARKE MT Fadrome AB MT 32 Tirane Farke FARKE Terheqes AA 776 DC Tirane Farke FARKE Kamion TR 0940 T Tirane Farke FARKE Mjeti lloji Gjysem Rimorkio me targa AFR 708 Tirane Farke FARKE APV AA 482 NN Tirane Tirane TIRANE Mercedes Benz TR 3573 I Tirane Farke FARKE Mjeti Lloji Tërheqës me Targë AA 373 TH Tirane Farke FARKE Kamion AA 066 NC

Telefoni:
692022191

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 44 104 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 21 289 035,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 28 990 920,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 12 957 323,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 22 024 296,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:542 536 564,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:293 528 491,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:314 250 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 179 224 825,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017