Skip to content

BELADI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-27 12:36:36
JSON

NIPT: J62903254C
Administrator: Tefik Venari
Objekti i Veprimtarisë: Nderrmarje ndertimi per vete e per llogari te te 3-teve ne kryerjen e veprimtarive ndertimore,ndertime civile,industriale,bujqesore,turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike...etj qe lidhen me to.Projektim,ndertim dhe zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar.Studime urbanistike te te gjitha llojeve.Projektim,ndertim,zbatim dhe rikonstruksion te:godinave te te gjitha llojeve, rruge te cdo kategorie,autostrada,mbikalime,hekurudha,punime nentokesore,ura e vepra arti, ujesjellesa,vepra kullimi e vaditje,ndertime hidroteknike,mbrojtje lumore,barriera dhe mbrojtje lumore,diga,damba,tunele.Ndertime per n/stacione elektrike,linja te tensionit te larte,te ulet e te mesem e shperndarjen e energjise.Ndertim impiante hidrosanitare,kuzhina,e mirembajtjen e tyre.Ndertime parafabrikat beton arme,struktura metalike e druri.Impjante teknologjike,termike e kondicionimi.Impjante,linja telefonie dhe telekomunikacioni.Impiante te brendshem elektrike,telefonike,radiotelevizioni,tv...etj.Investime ne ndertime civile,pallate dhe ne ndertime turistike.Prodhim te materialeve ndertimore si kolle,stuko,betone...etj e tregtimin 2 e ketyre prodhimeve.Shfrytezim,prodhim dhe tregtim ne karriera lumore,gurore,gureve. Tregtim me shumice e pakice te te gjithe mallrave industriale,ushimore,ndertimore.tregtim me shumice e pakice,eksportim-importim-tranzitim dhe artikuj te ndryshem industrial,makineri e paisje te te gjitha llojeve perfshire edhe vegla pune,paisje sinjalizimi,ngrohesa diellore...etj.Materiale ndertimi dhe mobilimi te jashtem e te brendshem.Konstruksione dhe panele te gatshem dhe gjysem te gatshem ndertimore.Automjete te cdo lloji,marke e tonazhi dhe pjese kembimi per to,materiale ndertimi.Pajisje druri,duroalumini.Servis makinash,lavazho.Zhvillim te aktivitetit tregtar ne dyqane dhe markete.Transport mallrash per vete dhe te trete brenda e jashte territorit shqipetar.Import-eksport sipas legjislacionit shqipetar. Punime saldimi, prerje dhe saldim me elektroda karboni, punime saldimi, prerje dhe saldim me oksigjen. Prerje, perpunim, grumbullim skrapi, importimi dhe tregtimi i energjise elektrike. Prodhimi dhe tregtim i farerave dhe fidaneve ( peme dekorative, dru frutore dhe pyjore). Rikonstruksion dhe ndertim i stacioneve te pompimit per ujesjellesa dhe banesave ujembajtese. Prodhim pllaka betoni veteshtrenguese t=4,6,8,10,12 cm ( per sheshe dhe trotuare). F.V mbjellje peme dekorative ( peme bliri). F.V shkurre dekorative ( ligustra dhe te tjera).
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.03.1995
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 74 900 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. Numri i ceshtjes: CN-531843-06-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr. 207-3 Regj., datë 23.06.2014, "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmarues Gjyqësor “ALDO F.GJEVORI”, drejtuar QKR, ku është urdhëruar: “Vendosjen e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore subjekti “BELADI” sh.p.k., me administrator z.Tefik Venari, pajisur me NUIS(NIPT) J62903254C. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë”. 2. Numri i ceshtjes: CN-597724-08-14 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Vendimit Nr.207 Regj., datë 4.8.2014, "Për heqjen e masës së sekuestros”, lëshuar nga Zyra Përmbarimore"ALDO GJEVORI", drejtuar QKR, ku është venosur: Heqja e masës së sekuestros konservative të vendosur mbi aktivet e pales debitore Subjekti "Beladi" sh.p.k, me administrator Z. Tefik Venari, NIPT J62903254C. 3. Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.207 Regj, datë 6.8.2014, "Për heqjen e mases se sekuestros”, lëshuar nga Zyra Përmbarimore"Aldo Gjevori", drejtuar QKR, ku është urdhëruar: Heqjen e mases se sekuestros conservative te vendosur mbi aktivet e pales debitore Subjekti "Beladi" shpk, me administrator z. Tefik Venari, NIPT J62903254C.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
ELBASAN, Lagjja Sul Papri, rruga 25 Nentori, pallati nr.129/1, hyrja A, Elbasan.

Adresa Email:
beladi_shpk@yahoo.com

Telefoni:
0672075707 0696083868

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 7 236 297,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 6 298 844,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 045 020,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 682 900,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 15 156 794,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 034 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:121 504 837,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:101 711 191,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:127 130 809,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 211 418 542,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017