Skip to content

KADIA
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: J66703117R
Administrator: Rebani Kadija
Objekti i Veprimtarisë: Projektim dhe zbatim i veprave ndërtimore si vijon: ndërtime me karakter civil dhe ekonomik, punime/gërmime dhe sistemime dheu, tarracime, terrenesh, rikonstruksione godinash civile dhe ekonomike, veshje fasadash, ndërtime urash dhe konstruksione metalike, montime panelesh, ndërtime terrenesh, ndërtime rrugesh, asfaltime, hapje kanalesh si dhe çdo ndertim tjeter me karakter civil dhe ekonomik si hapje kanalizime, ndërtim ujësjellesash, etj. Prodhim e tregtim me shumicë e pakicë të materialeve inerte si beton, asfalto-beton etj. Shtrime rrugësh dhe riparime me beton, asfalto beton ose me materiale të tjera të përdorura për këtë qëllim. Ndërtim dhe shtrirje të rrjeteve të gazit natyror. Zhvillimi dhe ndërmjetësimi i projekteve për rikonstruksionin e ndërmarrjeve industriale. Sigurimi i projekteve industriale, ashtu si edhe strukturimi i kontratae afatgjata për lëvrime dhe mbi bazën e këtij rifinancimi dhe kreditimi, ndërmjetësimi, nxjerrja dhe përpunimi i lëndëve të para të përdorura për ndërtim të të gjitha llojeve dhe veprimtari shërbimi për llogari të personave të tretë. Prodhimi dhe tregtimi me shumicë dhe pakicë i materialeve të ndërtimit import e eksport i tyre brenda dhe jashtë vendit për llogari të vetë shoqërisë si dhe të tretëve ku përfshihen inerte, gurë, gurë dekorativë, gëlqere, pllaka parafabrikate, llaç, çimento, rërë, granile të fraksioneve të ndryshme si dhe çdo material tjetër që nuk është përmendur këtu por përdoret për ndërtim.
Emërtime të tjera Tregtare: KADIA shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 29.04.1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 20 724 538,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkodër, SH 8864 C, Kamion Mercedes Benz, gri
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: VII.3 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale të lidhura me transportin rrugor
Çështje Ligjore: 11/04/2016 Urdhër, Nr.1144 Prot, Nr.1521 Regj., datë 06.04.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore " Ardael", është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi subjektin "KADIA" sh.p.k. 18/04/2016 Urdhër, Nr.1213 Prot, Nr.1521 Regj., datë 12.04.2016, lëshuar nga Zyra Përmbarimore " Ardael", është urdhëruar: Heqjen e masës së sekuestros konservative në kapitalin e debitorit Shoqëria "KADIA" sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër, Lagjja Salo Halili, Rruga Ali Kelmendi, zona kadastrale 8591, pallati 1003, shkalla 1

Adresa Email:
kadia_shpk@hotmail.com

Telefoni:
0694051768

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 1 267 543,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 7 359 070,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 920 551,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 325 501,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 280 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:25 350 855,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:147 181 411,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 141 418 596,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016