Skip to content

S.M.O.UNION (Ish Union)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-08-11 10:55:57
JSON

NIPT: J66902042Q
Administrator: Fernand Nuha, Mehdi Shabani, Xhevat Vataksi
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim me shumicë e pakicë, import eksport i artikujve të ndryshëm industriale, materialeve të ndërtimit. Prodhim dhe tregtim buke, karburanti. Sipërmarrje ndërtimi e projektimi. Ndërtime civile dhe ekonomike, vepra kullimi, ujitje toke. Punime karpentierë, zhvillimi të dekorit në mjedise urbane. Shtrim dhe riveshjet rrugësh. Ondulacion. Grumbullim, ruajtje Transportim dhe trajtim i mbetjeve inerte të parrezikshme.
Emërtime të tjera Tregtare: S.M.O.UNION
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 12.09.1994
Rrethi: Shkoder
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 391 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 3
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Autobetonier Astra SH 4901 D
2) Shkoder, Berdice, BELTOJE, RTV De ANGELIS ACR 042
3) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion Iveco AA 413 AN
4) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Beltoje prane Xhamise
5) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Autopompe Betoni SH 5053 D
6) Shkoder 3 Berdice BELTOJE Autopompe Betoni SH 8376 D
7) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion Iveco SH 6325 E
8) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Bot Bitumi FRUEHAUF SH 5426 D
9) Shkoder, Berdice, BELTOJE, ATV Astra SH 8845 D
10) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Autobetonier Astra SH 8374 D
11) Shkoder, Berdice, BELTOJE, MAN ngjyre e bardhe, SH 8994 E
12) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion Man SH 1314 E
13) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion Volvo AA640 CO
14) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion MT SH 0955 D
15) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Koke Terheqese Volvo SH 5249 D
16) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion Liaz Mts SH 7988 C
17) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Autovic Takraf AA 408 CX
18) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion Benz SH 2813 D
19) Shkoder, Berdice, BELTOJE, ATV Astra AA 241 KX
20) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamioincin FIAT SH 5046 C
21) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Autopompe betoni SH 4621 E
22) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Autobetonier Astra SH 1654 E
23) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Bot Cimento OMEP SH 6786 D
24) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Autobetonier Astra SH 4902 D
25) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Autobetonier Astra SH 4857 E
26) Shkoder, Berdice, BELTOJE, ATP Iveco FIAT AA 570 HK
27) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion Benz SH 0790 E
28) Shkoder, Berdice, BELTOJE, APV Fiat SH 3719 E
29) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Autobetonier Astra SH 4903 D
30) Shkoder, Berdice, BELTOJE, RK CTC Rimorkjator SH 3739 E
31) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion SCANIA SH 3718 E
32) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion Kamaz SH 8375 D
33) Shkoder, Berdice, BELTOJE, Kamion Man SH 1316 E
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: I. Me date 16.04.2014, me ane te urdhërit Nr.470 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria S.M.O.UNION sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J66902042Q me perfaqesues ligjor Z. Mehdi Shabani. Për ekzekutimin e titullit ekzekutiv ( Vendim Gjyqesor) Nr.1334 , datë 21.05.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkoder.

II. Me date 06.11.2014, me ane te urdhërit Nr.69/1 Prot., date, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private E.G Bailiff’s Services sh.p.k, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria S.M.O.UNION sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - J66902042Q me perfaqesues ligjor Z. Mehdi Shabani. Për ekzekutimin e titullit ekzekutiv ( Vendim Gjyqesor) Nr.1334 , datë 21.05.2012 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Shkoder.

III. Me date 20.09.2019, me vendim te asamblese se ortakeve, u miratua marrja e lehtesise kredituese leter garanci perkatesisht ne shumen 192.600 (njeqind e nentedhjete e dy mije e gjashteqind) USD prane OTP Albania dega korporate.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkoder, BELTOJE

Adresa:
Tirane, Rruga Siri Kodra, Hyrja 1, Ap 4 , zona kadastrale 8360, nr pasurise 4/239-N4

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 11.08.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje te pasurive te luajtshme 27.05.1999
Kontrate shitblerje e pasurive te luajtshme 12.08.2002
Kontrate shitblerje e pasurive te luajtshme 10.06.2004
Vendim i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 25.02.2011
Vendim i asamblese se ortakeve per marrjen e lehtesise kredituese leter garanci 20.09.2019
Vendimi i asamblese se ortakeve per zmadhimin e kapitalit 09.11.2015
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 50 428 175,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 187 482 777,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 22 317 374,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 23 303 413,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 16 290 183,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 26 970 867,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 299 428,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:356 583 120,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:818 543 184,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:210 776 681,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:199 451 003,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 307 598 742,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 391 960 909,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 265 006 170,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala