Skip to content

ROZAFA 94

JSON

NIPT: J66915036O
Administrator: Muhamet Kaçirani
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit dhe projektimit. Zbatime për prodhimin e materialeve inerte, silloca. kulla uji, punime karpentierë, etj. Punime gërmimi në toke, ndërtime civile dhe industriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaje, metro, pista diga dhe tunele hidroteknike, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, punime për prishjen e ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, finiture me materiale druri, plastik metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtues, sinjalistika rrugore jo ndriçues, barrierë dhe mbrojtje rrugore. Punime në sipërfaqe të gjelbra parqe-pyll, parqe, pastrim i sipërfaqeve urbane kryerje e punimeve në varrezat publike dhe të Dëshmorëve, mirëmbajtja dhe zhvillimi i dekorit në mjediset urbane, pastrim territorit, godinash dhe ambienteve të brendshme. 1. Tregtim i artikujve të ndryshëm industrial, pjese këmbimi, bujqësore, 2 blegtoral e ushqimore, hidrosanitare, pajisje mjekësore, makineri dhe pajisje të ndryshme internet kafe, vegla auto, pjese këmbimi, bujqësore, blegtoral e ushqimore, hidrosanitare, pajisje mjekësore, agjenci turistike, shërbime pastrimi dhe kullimi, evadim I mbeturinave spitalore, shërbim transport mallrash dhe udhëtaresh, shërbime për zhvillimin e aktiviteteve të ndryshme kulturore, artistike, muzikore, sportive. Punime restaurimi dhe konservimi: Restaurim i ndërtesave monument kulture, punime restaurimi në veprat arkeologjike, punime konservimi dhe restaurimi në veprat a artit dhe objektet muzeale. Servis makinash, lavazh.
Emërtime të tjera Tregtare: ROZAFA 94
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.05.1994
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 200 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: SHKODER SH 8835 E, KAMA I bardhe SHKODER SH 0464 D, Kamion MAN ngjyre blu
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
SHKODER Lagjja Manush Alimani, Bulevardi Zogu i Pare, nr pasurie 1/3+2-2/1, zona kadastrale 8594

Telefoni:
684024401

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -895 741,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 163 622,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -2 627 563,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 193 930,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:13 306 955,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 13 121 868,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015