Skip to content

JUNIK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-30 12:36:36
JSON

NIPT: J68007522L
Administrator: Julian Malutaj
Objekti i Veprimtarisë: Ndertim: Punime germimi ne toke. Ndertime civile dhe industrial, Rikonstr. mirembajtje godina civile e industriale, veshje fasada Rruge, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, Punime nentoksore, ura e vepra arti, Diga dhe tunele hidroteknike, Ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje. Ndertime detare dhe punime thellimi ne uje. Mbrojtje lumore sistemime, bonifikime Impiante te E. elektrike. Ndertime per N/stacionet, kabinat, linja e TN, te mesem dhe shperndarjes. Punime te inxhinierise mjedisit Punime per prishjen e ndertimeve Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, Impiante ngritese dhe transportues (ashensore, shkalle levizese). Punime rifiniture druri, plastike, metalike dhe xhami Impiante te sinjalistikes ndriçuese dhe jo ndriçuese te trafikut rrugor. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Parafabrikate beton arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore special. Shtresa dhe mbistruktura special. Punime mbi shina dhe traversa. Impiante teknologjike, termike, elektrike, kondicionimi, telefoni, radiotelefoni, TV. Pastrimi i ujrave detar, liqenor dhe lumor. Impiante te ujit te pijshem dhe pastrim i tij. Impiante te grumbullimit dhe trajtimit te 2 mbetjeve urbane. Punime topogjeodezike.Sistemet kundra zhurmes. Shpime gjeologjike, puse e shpime per uje. Pasuri Nen/Mbi Tokesore: Studim, zbatim, projektim, konsulenc, sipermarrje, ndertim, shfrytezim miniera, shfrytezim te burimeve natyrore te ujrave minerale dhe termale; nxjerje, prodhim, perpunim dhe tregtim brenda dhe jashte vendit te mineraleve. Turizem:Studim, projektim, konsulence, sipermarrje zbatuese, ambjente me karakter pushues, argetues, edukues, kurues, te burimeve natyrore, kulturore, mjedisore kurative, per hoteleri, fshatra turistike, qendra turistike, facilitete e aksesore, si bar bufe-restorante, qendra estetike, palestra fitnesi, njesi shitje, agjenci turistike.Transport:Studim,projektim, konsulenc, sipermarrje zbatuese, transport te njerezve dhe mallrave, tranzit rrugor, hekurudhor, ajror, ujor, teleferik etj. Ngarkim dhe shkarkim anije, trena dhe mjete tjera tokesore dhe ajrore; Stivim, depozitim, transportim, etiketim, ambalazhim, lidhje, numerim, pritje, perpunim, dhe levrim i ngarkesave dhe konteniereve.Transport kombetar dhe nderkombetar, agjenci transporti per mallra dhe udhetare per te trete dhe me qira. Transport karburante. Mjedis: Studim, projektim, konsulence, sipermarrje per mjedisin. Perpunim i mbetjeve urbane, toksike, radioaktive, teknologjike. Trajtim ujra industriale, projektim, mbikqyrje dhe shfrytezim të lendes drusore, trajtim dhe mbrojtje te pyjeve, riaftesim e trajtim toka të kripura, acide, këneta etj. Prodhim:industriale,bujqësore, blegtorale, peshkim, produkte deti, bletari, akuapunturë, fidane. Prodhim, montim dhe tregtim paisje druri, mobilje, tavolina, karrige, orendi metali, druri, plastike, mobileri te buta, tekstile dhe paisje e mobileri spitalore, shkollore, zyra, guzhina, restorante etj. Përpunim, prodhim, tregtim paisje e objekte guri, mermeri, alabaster, hekuri, bakri d/alumini, plastike, pvc, alukobond. Makineri e pasije per persona me aftësi të kufizuar ose speciale. Sherbime:Konsulence, studim e projektim te çdo lloji. Shërbim turizem, hoteleri ,fast food, piceri, restorant. Ambjente argetimi, shlodhjeje, salle kinemaje, apo lojra te tjera elektronike; Pastrim siperfaqe urbane, grumbullim dhe transport mbetje urbane. Sherbim riparim automjete, karrotrec 24 ore. Sherbim roje civile, per ruajtjen e rendit, jetes, levizjen e vlerave pasurore etj. Tregti:Tregtim, importeksport shumice/pakicë si elektrike, elektronike, hidraulike, materiale industriale, ushqimore, bujqesore, elektroshtepiake, ndertimi, plehra kimike, pjese kembimi, karburante, lende djegese, vajra, lubrifikante, lende te para ndertimi, makineri dhe paisje, lende drusore, linja 3 industriale, gjeneratorë, trasformatorë pajisje e pjese te tyre. Shitblerje skrapi dhe vaji. Stacione shitje karburante, gazi dhe vajra lubrifikante; Te tjera:Botime, shtypshkrime dhe tregtim te tyre. Çertifikim dhe trajnim profesional në fushën e ndertimit, turizmit, bujqësisë, shërbimeve, prodhimit, mjedisit, pasurive nën/mbi tokësore, tregtimit, menaxhimit dhe administrimit. Punime dhe shfrytezim në pyje, perpunim dhe tregtim te lendeve drusore te te gjitha llojeve. Lavazhe, pika servisi etj. Minimarkete, supermarkete, qendra tregtare, kontrata, marreveshje, bashkim operatoresh me persona fizike e juridike, vendas apo te huaj, per veprimtari ndërtimore, prodhimi, shërbimi, tregti, turizmi, bujqësi, mjedis. Punime me lëndë plasëse për përdorim civil.
Emërtime të tjera Tregtare: JUNIK Shpk
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.04.1995
Rrethi: Lezhë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 418 241 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Lezhë Lagjja SMT, Ndertese 2-Kateshe, kati 2, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor Lezhë

Adresa:
Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, zona kadastrale 1986, nr. pasurie 365/3, Gjysem - rimorkio DE ANGELIS, targe ABR201. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Automjeti me targe AA488EM, Mercedes Benz, Sprinter 410 D. Vlore Vlore VLORE Porti Detar Vlore, Ndertesa e Terminalit te Pasagjereve. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja SMT, prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, kamion marka "MERCEDES BENZ" me targe AA278LR. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja "SMT", prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, shesh parkimi me nr. pasurie 365/3, zona kadastrale 1986; Automjet CITROEN me MVI 4 vende deri ne 8 me targe AA457CN. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja Beslidhja, Rruga "Luigj Gurakuqi", Sherbimi i lavanterise per Spitalin Rajonal Lezhe, ne pjesen e pasme te Maternitetit te Spitalit 4 Rajonal Korce Korçe KORCE Bashkia Korçe, Rruga 28 Nentori", Godina e Qendres Polifunksionale dhe e Sherbimeve. Lezhe Lezhe LEZHE Lokali Bar-Bufe prane Shoqerise "JUNIK" shpk, ngjitur me zyrat e Administrates se Shoqerise "JUNIK" shpk, zona kadastrale nr. 1986, nr. pasurie 365/3. Lezhe Lezhe LEZHE AFER DREJT.SHERBIMIT PYJOR Lezhe Lezhe LEZHE Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, kamion marka Fiat-Iveco, targe AA172DU. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Automjeti me targe AA749GH, Volkswagen Transporter. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Automjeti me targe AA371HS, Mercedes Benz, Sprinter 410 D. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja SMT, Rruga Vellezerit Haradinaj, Automjeti me targe AA780MR Mercedes Benz, 814 D. Lezhe Lezhe LEZHE Lezhe, Bar-Bufe ne Drejtorine e Policise se Qarkut Lezhe. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja SMT, prane Drejtorise Sherbimit Pyjor, ATP marka Iveco Fiat me targe AA087 KH. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja Beslidhja, rruga Shtraus, Godina Nr. 24 dhe Nr. 26, kati nentoke, Nr. pasurie 5/48-n1, zona kadastrale 8632 Tirane Kamez FRUTIKULTURE Vile banimi 2 kat, Rruga Liria, Frutikulture, Valias. Lezhe Lezhe LEZHE Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, ATP marka Mercedes-Benz, targe LE7114A. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja "SMT", prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, prona me nr. kadastre 1986, nr. pasurie 365/3; automjet VOLVO, kamion me targe LE 9827 A. Lezhe Lezhe LEZHE Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, ATP marka Mercedes-Benz, targe LE4806A. Lezhe Lezhe LEZHE Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, ATP marka Mercedes-Benz, targe LE8803A. Lezhe Shengjin ISHULL- LEZHE Magazine ne Zonen Kadastrale 1986, Pasuria nr. 368/72, 331/41 Tirane Tirane TIRANE Rruga "Jordan Misja", Shtese ndertimore mbi objektin ekzistues te ZQRPP Kukes Fierze Fierze HEC-i Fierze, Njesia e prodhimit HEC - Fierze, Furnizim vendosje Sistemi Automatik Detektimi dhe shuarje zjarri me CO2 per gjeneratoret e agregateve ne HEC Fierze Lezhe Shengjin ISHULL- LEZHE Impjant i perpunimit te drurit, afer superstrades, rruga e Rriles, Numer pasurie 57/7, me zone kadastrale 1986 Lezhe Shengjin ISHULL-SHENGJIN Sheshi i tregetimit, autostrada TiraneLezhe, ne hapesiren Ura e Drinit-Rrethrrotullimi, ne anen e djathte te saj , rreth 300 m nga Rrethtrrotullimi. Lezhe Lezhe LEZHE Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, kamion marka Mercedes-Benz, targe AA675BP. 5 Lezhe Lezhe LEZHE Lezhe, Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, kamion marka Iveco-Fiat, targe LE9298A. Lezhe Lezhe LEZHE Lagjja SMT prane Drejtorise se Sherbimit Pyjor, zona kadastrale 1986, prona me nr. pasurie 365/3, Terheqes VOLVO, me targe AA835EZ.

Adresa Email:
junikshpk@gmail.com

Telefoni:
0672070702 0682096920 0672070475 Fax: 021522248

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 140 068 393,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 132 451 356,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 042 199,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 108 456 098,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 48 043 061,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 391 582 584,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 574 124 180,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:117 794 680,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 108 456 098,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017