Skip to content

COGREN (Ish ELKRI&Co)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-03-13 15:31:29
JSON

NIPT: J74818825K
Administrator: Eduard Çepe
Objekti i Veprimtarisë: Ne fushen e riparimit dhe ndertimit te objekteve civile e industriale,projektiome,studime,treg. e pergjith. imp. eksp,treg e mat. te ndertimit,mat. hidraulike e elektrike,paisj. hidrosan,elektrike e elektroshtepiake,treg. e te gjithe mallrave ushq. e indust. qe lejon ligji per sh.p.k.,sherbime bar,kafe e hotel,shkembime valutore,treg. karburantesh me pakice,shitblerje pronash e pasurish te luajtshme e te paluajtshme,transp mallrash e udhetaresh brenda e jashte vendit,agjenci turistike etj. Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis,mjedisi dhe burime mjedisore baze,për ndikimin ne mjedis,importi i mbetjeve per qëllim riciklimi,përpunimi,dhe/ose përdorimi ose importi i substancave ozon-holluese,perpunimi i mbetjeve urbane,shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin në mjedis. Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me burimet mjedisore bazë,shërbime të ekspertizes dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota,shpues profesionist për ujë.Sherbime ekspertize higjeno sanitare dhe shendetesore,sherbime nderhyrese higjeno sanitare shendetesore.Studime , projektime dhe punime ne fushen e pyjeve dhe prodhimin e fidanave pyjore dhe dekorative. Sherbime profesionale per projektimie dhe sherbime profesionale per zbatimin. Sherbime te ekspertizes dhe/ ose profesionale lidhur me pyje dhe / ose kullote.Pastrimi I ambienteve te brendshme dhe te jashtme te godinave shoqerore, sociale e te cdo lloji tjeter te kesaj natyre dhe sistemimi e gjelberimi i ambienteve te jashtme te tyre. Furnizim e perdorim te kiteve dhe reagenteve mjekesore te cdo lloji per spitale, qendra shendetesore, klinika e laboratore. Riparimin e cdo lloj mjeti te transportit rrugor, detar, hekurudhor, privat dhe shteteror si dhe furnizimin me cdo lloj pjese kembimi te tyre. Shitje me shumice dhe pakice e pajisjeve per thertore.Riparimi dhe mirembajtja e karrocerise , te mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove, me nengrupet e meposhtme :a-Riparimi dhe mirembajtja e pjeseve mekanike dhe te motorit te mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove, b-Riparimi dhe mirembajtja e karrocerise te mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove, c-Riparimi dhe dhe mirembajtja e impiantit elektrik te mjeteve rrugore me motor dhe rimorkiove, dRiparimi dhe mirembajtja e gomave te mjeteve rrugore me motor dhe rimorkive, d-Blerja shitja e mjeteve me motor dhe rimorkio, dh-Mbledhja depozitimi shkaterrimi i mjeteve ose pjeseve te tyre te dala jashte perdorimit apo te braktisura. Pjesëmarje ne zbatim të punimeve të lidhura me investimet e fondeve publike për pasuritë kulturore te trevave shqiptare, duke evidentuar rrugët e duhura për ruajtjen, mirëmenaxhimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore, materiale dhe shpirtërore.
Emërtime të tjera Tregtare: COGREN
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 27.04.1998
Rrethi: Sarandë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 171 119 285,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: I. Me date 07.03.2012, me ane te Urdherit Nr. 526 Prot, te Shoqerise Permbarimore “Bailiff Services Albania” Shpk, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise “Elkri & Co” Shpk, me NIPT J74818825K (ish “Elkri” Shpk) dhe mos kryerja e asnje veprimi tjeter, i cili mund te ndryshoje te dhenat ne regjistrin tregtar.

II. Me date 16.03.2012, me ane te shkreses se shoqerise "BSA", Nr.608 regj, u urdherua heqja e mases se sekuestros konservative nbi kuotat e shoqerise "ELKRI&Co", me NUIS (NIPT) J74818825K.

III. Me date 28.04.2014, me ane te Urdhrit Nr.765 Prot "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “Vako Partners Bailiff Service”, drejtuar QKR-se, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative mbi te gjitha aksionet e zoteruara nga debitori shoqeria “ELKRI”sh.p.k., me NUIS (NIPT)- J74818825K

IV. Me date 09.07.2014, me ane te Urdhrit Nr.1164 Prot, Nr.253 Dosje, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private “Vako Partners Bailiff Service”, drejtuar QKR-se, u urdherua zhbllokimi i aksioneve apo kredive te shoqerise “ELKRI”, te bllokuara me ane te shkreses Nr.765 Prot., date 28.04.2014 te Shoqerië Permbarimore Gjyqesore Private “Vako Partners Bailiff Service”.

V. Me date 29.06.2015, me ane te urdhrit Nr. 638 –Regj, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private " POWER AND JUSTICE ( P & J)" sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative per bllokimin e aktiveve te pales debitore “ ELKRI&Co ” sh.p.k me NUIS (NIPT) J74818825K, me perfaqesues ligjor Znj. Fotina Rondo me qellim mos tjetersimin e tyre, me qëllim ndalimin e tjetërsimit të tyre deri në ekzekutimin e plote të detyrimit.

VI. Me date 03.09.2015, me ane te urdhrit Nr. 638 -Regj, leshuar nga Shoqeria Permbarimore Gjyqesore Private " POWER AND JUSTICE ( P & J)" sh.p.k, u hoq bllokimi i aktiveve të palës të palës debitore, shoqëria "Elkiri & Co", me NIPT J74818825K, pasi titulli ekzekutiv është ekzekutuar plotësisht. Nëse mbi aktivet e palës debitore ka bllokime të tjera të vendosure nga institucione ose përmbarues të tjerë ato mbeten në fuqi.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Vlore, SARANDE Lagjja nr.4, rruga Apostol Çuni, Nr.4, Sarande.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 13.03.2021
Akti i themelimit
Kontrate shitblerje e pjeseve te kapitalit 01.11.2002
Vendimi i asamblese se ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 01.12.2017
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2021
Transaksione Thesari 2015-2018Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 8 534 093,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 8 722 194,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 2 426 492,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 425 621,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 4 680 643,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 6 141 603,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 4 372 718,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 284 864,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:124 509 408,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:127 601 366,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:34 628 731,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:62 020 990,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:63 565 063,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 64 661 659,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 82 912 572,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 123 546 605,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala