Skip to content

NIKA

JSON

NIPT: J76705047U
Administrator: Shpresa Nika
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e blerjes e shitjes së artikujve të ndryshëm, shfrytëzim pylli, në fushën e pyllëzimeve e përmirësimeve dhe zbatimin e punimeve në fushën e mbarështimit të pyjeve , rrugëve pyjore dhe studim e projektim. Mbrojtje nga sëmundjet dëmtuesit dhe zjarret. Shërbim katering, prodhim, përpunim, tregtim dhe shpërndarje të artikujve ushqimore. Organizim banketesh, koktejesh, festa private, dreka, darka familjare, dhe në fushën e ndërtimit. Punime mermeri. Tregtim me shumicë, artikuj kancelarie. Transport kombëtar dhe ndërkombëtar mallrash dhe udhëtarësh. Grumbullim dhe pastrim mbetjesh urbane dhe industriale, trajtim, asgjësim, përpunim i mbetjeve urbane dhe industrial, rehabilitim mjedisi dhe i zonave te ndotura, mbjellje fidanësh pyjore dhe punime biologjike ne mjedis, peshkim dhe turizëm. Grumbullim dhe përpunim i bimëve medicinale. Montim dhe çmontim skelari. Mbarështim i zogjve, brojlera, pula, shpendë. Import dhe Tregtim i pajisjeve industriale agropërpunuese dhe bujqësore
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.02.1998
Rrethi: Shkodër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 55 000 000,00
Numri i pjesëve: 1 000
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Shkodër, Kamioncine me targa AA 731 FO Shkodër, Kamion me targë AA 103 LX Shkodër, Kamion, me targë SH 6271 E
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.1.A - Prodhim, përpunim, shpërndarje me shumicë e ushqimeve
II.1.B - Shitje me shumicë e ushqimeve me origjinë shtazore (për njerez)
Çështje Ligjore: 1. 15/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-072057-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr. 798 Dosje , Nr. 1735 Prot. , datë 05.12.2016, protokolluar nga QKB me Nr.10821 Prot., date 09.12.2016 , "Për Venien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Altin Vako , ku është urdhëruar: Vendosja e masës sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e pales debitore shoqeria “NIKA “shpk me Nipt J76705047U.
2. 21/12/2016 Numri i ceshtjes: CN-079715-12-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr. 798 Dosje , Nr. 1796 Prot. , datë 16.12.2016, protokolluar nga QKB me Nr.11264 Prot., date 19.12.2016 , lëshuar nga Përmbarues Gjyqesor Altin Vako , ku është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative mbi te gjitha aksionet e pales debitore shoqeria “NIKA “shpk me Nipt J76705047U, vendosur me Urdhërin Nr. 798 Dosje , Nr. 1735 Prot. , datë 05.12.2016.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Shkodër Lagjja Vasil Shanto, Bulevardi Skenderbeu, godine 8-katëshe, kati i I-re, Zona kadastrale 8593, nr. pasurie 5/587”

Adresa Email:
nikashpk@yahoo.com

Telefoni:
0692097453

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 26 442 852,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 18 199 080,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 7 326 961,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 605 641,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:347 781 865,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 202 947 288,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015