Skip to content

A. N. K. Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-06-15 10:45:55
JSON

NIPT: J92408001N
Administrator: Agim Kola
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim rruge autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro etj. Ndërtime ujësjellsa, gazsjellësa, vepra kullimi e vaditje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime. Organizim të shërbimeve të rojeve civile për ruajtjen e objekteve në pronësi ose përdorim të personave fizikë ose juridikë, shqiptar ose të huaj, ruajtjen e rendit në këto objekte si dhe sigurimin e jetës së personelit e të vlerave pasurore të tyre gjatë lëvizjes. Punime dheu, sistemime, ndërtime civile, ndërtim të veprave të artit, rikonstruksion godinash civile, projektime të ndryshme, tregtim makinerish industriale, bujqësore. Tregtim pajisjesh elektroshtëpiake, materiale ndërtimi, shfrytëzim pyjesh. Pika servisi për automjete, lavazh. Shfrytëzim, prodhim, punim, tregtim dhe transport të lëndës drusore, import export. Shfrytëzim, prodhim dhe tregtim të mineraleve. Aktivitet minerar në nxjerrje, përpunim e pasurim të mineraleve si dhe tregtim dhe exportim të tyre, transport dhe ndërmjetësim për tregje të mineraleve, prodhim koncentrati. Shpime nëntokësore. Prodhim asfalti. Prodhim betoni.
Emërtime të tjera Tregtare: A. N. K.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.06.1998
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 405 000 000,00
Numri i pjesëve: 405 000
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. BARDH KONSTRUKSION, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 29.10.2018 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L82306024Q, me adresë në Tiranë, Rruga e Kavajës, Qendra Condor, zonë kadastrale 8220, me numër pasurie 7/244 - N67, me administrator Bardhok Kola, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.05.2019)

II. HOXHA-L-ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 07.02.2011 sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L12608205L, me adresë në Elbasan, Lagjia 5 Maji, Pallati 450, Elbasa, me administrator Qerim Fekollari, me status aktiv (Sipas të dhënave të QKB deri më datë 28.05.2019)
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.5 - Leje mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 07.04.2014, me anë të urdhërit Nr. 523 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi të gjitha aksionet e zotëruara nga debitori "A.N.K" sh.p.k.

II. Më datë 14.04.2014, me anë të urdhërit Nr. 642 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbarimore gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service" sh.p.k., u urdhërua Qendra Kombëtare e Regjistrimit të bëje ç'bllokimin e aksioneve të shoqërisë "A.N.K." sh.p.k., të bllokuara me anë të shkresës Nr.523 Prot., datë 07.04.2014 të Shoqërise Përmbarimore Gjyqësore Private "Vako & Partners Bailiff Service".

III. Më datë 18.08.2017, me anë të urdhërit Nr. 1992/3 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore JUSTITIA, protokolluar nga QKB me Nr. 12531 Prot., datë 24.08.2017, u urdhërua vënia e masës së sekuestros konservative mbi aktivitetet e shoqërisë “A.N.K” shpk. Objekti i kësaj sekuestro janë detyrimet e pashlyera të shoqërisë ndaj Albtelecom sh.a.

IV. Më datë 06.09.2017, me anë të urdhërit Nr. 2056/3 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore JUSTITIA, protokolluar nga QKB me Nr. 12969 Prot., datë 07.09.2017, u urdhërua heqja e menjëhershme e masës së sekuestros konservative në aktivitetet e shoqërisë “A.N.K” shpk, pas shlyerjes së detyrimeve ndaj Albtelecom sh.a.

V. Më datë 14.11.2018, me anë të urdhërit nr. 323/4-0060-18 Prot., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, me përmbarues gjyqësor Klodiana Tabaj, protokolluar nga QKB me nr. 13109 Prot., datë 16.11.2018, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “A. N. K.” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe mos kryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshojë të dhënat e regjistrit tregtar. Objekti i sekuestros ishte shlyerja e detyrimeve ndaj Agjensisë Kombëtare të Burimeve Natyrore (AKBN).

VI. Më datë 23.11.2018, me anë të urdhërit nr. 323/9 Prot., Nr.0060-18 Dosje, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “DE NOVO” sh.p.k, protokolluar nga QKB me nr. 13503 Prot., datë 26.11.2018, u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e debitorit “A. N. K.” sh.p.k, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave/aksioneve.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga e Kavajës, Pallatet Condor, Kulla 1, Hyrja e parë, kati i tretë.

Adresa:
1) Korçë, Mollaj, Floq, Gurore, Zona Kadastrale 1631, Nr Pasurie 1285
2) Tiranë, Ofiçinë e vjetër 1- katëshe, pranë fshatit Tapizë.
3) Korçë, Ersekë, Ndërtim i jashtëm i ujësjellësit Ersekë dhe rrjeti i brendshëm i ujësjellësit Ersekë, Lagjja nr.1, Rruga Martirët e Borovës (në hyrje të unazës Ersekë) ndërtesa nr.7, Zona Kadastrale nr.1594
4) Tiranë, Rruga e Dibrës, zona kadastrale nr. 8110
5) Lezhë, Shënkoll, Komuna Shënkoll, Fshati Shënkoll, Në Breg të Lumit Mat

Adresa Email:
sekretariaankshpk@yahoo.com

Telefoni:
04354975; 0684022362

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik I regjistrit tregtar (29.03.2019)
Akti i themelimit
Raporti per zmadhimin e kapitalit
Kontrate shitje kuotash kapitali 03.09.2009
Urdher per venien e sekuetros 07.04.2014
Urdher per heqjen e sekuestros 23.11.2018
Vendim I asamblese per rritjen e kapitalit 26.06.2008
Urdher per heqjen e sekuestros 06.09.2017
Urdher per venien e sekuestros 18.08.2017
Vendimi I asamblese per rritjen e kapitalit 16.10.2018
Vendim per pushimin e ekzekutimit 14.04.2014
Urdher per vendosjen e sekuestros 14.11.2018
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2008
Pasqyrat financiare 2010
Pasqyrat financiare 2011
Pasqyrat financiare 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 142 582 123,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 70 154 578,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 35 539 298,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 30 129 377,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 18 002 632,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 3 166 119,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -97 827 322,28
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: 13 270 426,10
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: 120 116 046,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -104 116 655,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:2 070 054 671,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 297 511 901,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 322 720 010,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 486 735 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 1 080 665 866,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 883 378 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 868 326 531,75
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 1 131 740 505,84
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 1 997 334 313,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 1 409 212 580,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.Lala