Skip to content

ERGI  Zotëruese e një konçesioni Më shumë

JSON

NIPT: K02727229P
Administrator: Fadil Balla
Objekti i Veprimtarisë: Ndërmarrje ndërtimi për vetë dhe për të trete në kryerjen e veprimtarive ndërtimore, ndërtime civile, industriale, bujqësore, turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj., që lidhen me to. Studim, projektim, ndërtim e zbatim të veprave ndërtimore të të gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike të të gjitha llojeve. Projektim, ndërtim, montim, zbatim e rikonstruksion te: godinave të të gjitha llojeve, rruge të çdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra arti, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje, ndërtime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore, diga, dampa, tunele. Ndërtime n/stacione elektrike, linja të tensionit të lartë, të ulet e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtim impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirëmbajtjen e tyre. Impiante ngritëse transportuese. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike e druri. Impiante teknologjike, termike e kondicionimi. Impiante e linja telefonie dhe 2 telekomunikacioni. Impiante të brendshëm elektrike, telefonike, radiotelefoni.. etj. Impiante të sinjalistikës rrugore të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese. Investime në ndërtime civile, pallate e në ndërtime turistike. Hapjen e agjencive imobiliare. Transport mallrash dhe udhëtarësh e pika servisi për automjete. Import-eksport sipas legjislacionit shqiptar. Ndërtim hidrocentrale, prodhim të energjisë elektrike dhe shitje të energjisë elektrike. Ripopullim, peshkim. Mobilim zyrash, ambiente të ndryshme, mobilim shkollash, spitalesh, ambiente banimi, etj. Mbrojtje nga zjarri dhe shpëtim, studim e përgatitje projektesh mbi masat e mbrojtjes nga zjarri të ndërtesave të çdo lloji. Hartimi i akteve të ekspertizës për zjarret e rena.
Emërtime të tjera Tregtare: ERGI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 07.03.2000
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 195 854 104,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: ELBASAN Automjet me targë AA 216 AE. Elbasan Bradashesh BRADASHESH Rimorkio me targë ADR595 ELBASAN, EL 1401 C ELBASAN, AA 657 JY ELBASAN, AA 910 JA ELBASAN, Mjet me trage AAR 786. ELBASAN, AA 306 GK ELBASAN, EL 0128 C ELBASAN, AA 367 HC ELBASAN, Rimorkio me targë AER 105. ELBASAN DR 9836 D, ELBASAN Automjet me targë AA 217 AE. ELBASAN, AA 157 CD Elbasan Elbasan ELBASAN EL 3727 B
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.2.A - Shërbime ekspertize
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Çështje Ligjore: 1. 02.04.2014 Numri i ceshtjes: CN-731053-03-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr. 3046 Prot. date 26.03.2012, leshuar nga shoqeria permbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, per vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit shoqeria "Ergi" sh.p.k me NUIS (NIPT) - K02727229P, si dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre kuotave duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto kuota.2. 17.05.2012 Numri i ceshtjes: CN-780766-05-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.7040 Prot., Nr.Dosje 435, datë 8 16.05.2012, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A." sh.p.k., ku është urdhëruar:"Heqja e mases se sekuestros nga kuotat e shoqërisë “ERGI", me NUIS (NIPT)- K02727229P, perf. Nga Nuri Balla, të bllokuar me shkresën Nr.3046 Prot., datë 26.03.2012 të shoqërisë "E.P.S.A." sh.p.k.”
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
BRADASHESH Autostrada ElbasanMetalurgji, km 3, prane kendit sportiv PEPA

Adresa:
Njesia vendore Berzhite, rruga Tiranë-Berzhite km.16, zona kadastrale nr.1170, pasuria nr.115/24. Durrës Lagjja 14, magazina tek mbikalimi i Shkozetit

Telefoni:
692084208

Faqja Web:
www.ergishpk.com

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 45 665 138,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 51 207 280,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 34 613 485,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 26 022 465,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:568 696 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 590 717 351,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015