Skip to content

I T E. GRUP

JSON

NIPT: K11323001H
Administrator: Sokol Zotkaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregtimin e të gjitha llojeve të materialeve, makinerive pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit elektrik, elektroshtëpiak, elektronik, të telekomunikacionit, të destinuara për objekte civile dhe industriale. Prodhimin e pajisjeve dhe makinerive të përmendura me sipër. Kryerjen e veprimtarive të shërbimit e riparimit të karakterit elektrik elektronik të telekomunikacionit e të llojeve të tjera. Projektimin dhe zbatimin e projektimeve dhënien e konsulencës, asistencës teknike dhe kryerjen e shërbimeve në lidhje me veprimtaritë e mësipërme. Ofrimi i rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. Punime, gërmime, ndërtime e rikonstruksione në objekte civile dhe industriale. "-Projektim dhe Instalimi impianteve teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit ftohje-ngrohjes (kondicionimit), furnizimit me gaz, i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkalle lëvizëse, transportues), të sinjalistikës rrugore. - Projektim, instalim, operim dhe mirëmbajtje e sistemeve të prodhimit, prezantimit, transmetimit e monitorimit audio/vizual, TV, Radio, WEB-TV, IPTV, Hotel TV, Hospitality TV, A/V Conferencing, Analoge e Digjitale, 2 tokësore, satelitore, Kabllore, tCP-IP. \ Projektim, instalim, operim dhe mirëmbajtje e sistemeve të komunikimit WebConference, E-Publishing, E-Learnig, E-Comunication, vOIP, WEB Pages, DataBase, Digital Asset management, Digital Logging, monitoring e Analyzing etj. Shërbime mirëmbajtje dhe servisi të ndryshëm për materiale e pajisje elektrike, pajisje industrial e elektoshtëpiake si dhe për pajisje dhe sisteme të ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe për impiante të tjera të çfarëdo lloji në vendet e ushtrimit të aktivitetit dhe jashtë tyre në objekte të ndryshme. Shërbime konsulencë, mbikëqyrje dhe kolaudimi lidhur me materialet elektrike, pajisjet industriale e elektoshtëpiake, pajisjet dhe sistemet/impiantet e ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit), impiantet e tjera të çfarëdo lloji si dhe supervizionin në lidhje me instalimin e tyre; studime fizibiliteti në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së shoqërisë. - Kryerjen e veprimtarisë në fushën e ndërtimit, studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private. - ndërtimin e centraleve dhe objekteve turistike, objekteve të kultit, rrjetet inxhinierike, objektet industriale, të gjitha restaurimet, rikonstruksionet dhe mirëmbajtjet e godinave civile e industriale, veshjen e fasadave në përgjithësi. - ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale. - ndërtimin dhe mirëmbajtjen e impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, ndërtimet e nënstacioneve, kabinat e transformatorëve linja TN e të mesëm dhe shpërndarje të energjisë, rikonstruksionin e veprave të artit, montimet e konstruksionet metalike si dhe çdo ndërtim tjetër që përbën send të paluajtshëm në përfundim. Kryerjen me mënyrë dytësore të çdo veprimtarie tregtare që lidhet me përmbushjen e objektit të saj tregtar dhe që konsiderohet e nevojshme dhe e domosdoshme, duke përfshirë edhe zotërimin e kuotave ose pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera tregtare që ushtrojnë aktivitet të ngjashëm me aktivitetin e ushtruar nga vetë shoqëria si dhe ushtrimit e të gjitha të drejtave që lidhen me zotërimin e këtyre kuotave/pjesëmarrjeve. Shoqëria ka të drejte të ushtroje çfarëdolloj veprimtarie tjetër të lejuar nga ligji dhe në përputhje me rregullat në fuqi.
Emërtime të tjera Tregtare: I T E. GRUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 16.01.2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 56 308 662,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Dytesore Autostrada TiranëDures,Km 5

Adresa:
Tiranë Rruga Perlat Rexhepi,nr 12. Durrës , PLAZH ILIRIA-L.13-PALL.DERVENI KASHAR, Rruga Teodor Keko, Unaza e Re, (Pallati Ales Konstruksion perballe Karburantit)

Telefoni:
682032752

Faqja Web:
www.itegrup.al

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 27 222 753,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 19 343 365,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 19 654 177,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:515 014 409,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 471 373 119,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015