Skip to content

ITE Engineering
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61530001I
Administrator: Gerti Zotkaj
Objekti i Veprimtarisë: Import-eksport dhe tregtimin e të gjitha llojeve të materialeve, makinerive pajisjeve dhe impianteve të ndryshme të karakterit elektrik, elektroshtëpiak, elektronik, të telekomunikacionit, të destinuara për objekte civile dhe industriale. Prodhimin e pajisjeve dhe makinerive të përmendura me sipër. Kryerjen e veprimtarive të shërbimit e riparimit të karakterit elektrik elektronik të telekomunikacionit e të llojeve të tjera. Projektimin dhe zbatimin e projektimeve dhënien e konsulencës, asistencës teknike dhe kryerjen e shërbimeve në lidhje me veprimtaritë e mësipërme. Ofrimi i rrjeteve dhe shërbimeve të komunikimeve elektronike. Punime, gërmime, ndërtime e rikonstruksione në objekte civile dhe industriale. Projektim dhe Instalimi impianteve teknologjike, termike, hidrike, të ventilimit ftohje- ngrohjes (kondicionimit), furnizimit me gaz, i impianteve ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkalle lëvizëse, transportues), të sinjalistikes rrugore. Projektim, instalim, operim dhe mirëmbajtje e sistemeve të prodhimit, prezantimit, transmetimit e monitorimit audio/vizual, TV, Radio, WEB-TV, IPTV, Hotel TV, Hospitality TV, A/V Conferencing, Analoge e Digjitale, 2 Tokësore, Satelitore, Kabllore, TCP-IP. Projektim, instalim, operim dhe mirëmbajtje e sistemeve të komunikimit WebConference, E-Publishing, E-Learnig, E-Comunication, VOIP, WEB Pagës, DataBase, Digjital Asset Management, Digjital Logging, Monitoring e Analyzing etj. Shërbime mirëmbajtje dhe servisi të ndryshëm për materiale e pajisje elektrike, pajisje industrial e elektroshtëpiake si dhe për pajisje dhe sisteme të ftohjes e ngrohjes (kondicionimit) si dhe për impiante të tjera të çfarëdo lloji në vendet e ushtrimit të aktivitetit dhe jashtë tyre në objekte të ndryshme. Shërbime konsulence, mbikëqyrje dhe kolaudimi lidhur me materialet elektrike, pajisjet industriale e elektroshtëpiake, pajisjet dhe sistemet/impiantet e ftohjes dhe të ngrohjes (kondicionimit), impiantet e tjera të çfarëdo lloji si dhe supervizionin në lidhje me instalimin e tyre. Studime fizibilitetit në fushën e ushtrimit të veprimtarisë së Shoqërisë. Kryerjen e veprimtarisë në fushën e ndërtimit, studimin, projektimin, konsulencën, sipërmarrjen zbatuese dhe/ose investimin sipas rastit, për realizimin me fonde publike dhe/ose jopublike të veprave me karakter shfrytëzimi dhe/ose administrimi, publike dhe/ose private. Ndërtimin e centraleve dhe objekteve turistike, objekteve të kultit, rrjetet inxhinierie, objektet industriale, të gjitha restaurimet, rikonstruksionet dhe mirëmbajtjet e godinave civile e industriale, veshjen e fasadave në përgjithësi. Ndërtimin dhe rikonstruksionin e rrugëve, autostradave, mbikalimeve, hekurudha e tramvaj, metrove e pistave aeroportuale. Ndërtimin dhe mirëmbajtjen e impianteve të prodhimit të energjisë elektrike, ndërtimet e nënstacioneve, kabinat e transformatorëve linja TN e të mesëm dhe shpërndarje të energjisë, rikonstruksionin e veprave të artit, montimet e konstruksionet metalike si dhe çdo ndërtim tjetër që përben send të paluajtshëm në përfundim. Kryerjen me mënyrë dytësore të çdo veprimtarie tregtare që lidhet me përmbushjen e objektit të saj tregtar dhe që konsiderohet e nevojshme dhe e domosdoshme, duke përfshirë edhe zotërimin e kuotave ose pjesëmarrjeve në shoqëri të tjera tregtare të ushtrojnë aktivitet të ngjashëm me aktivitetin e ushtruar nga vete shoqëria si dhe ushtrimit e të gjitha të drejtave që lidhen me zotërimin e këtyre kuotave/pjesëmarrjeve.
Emërtime të tjera Tregtare: ITE Engineering
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 07.03.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Kashar Rruga Dytesore Km.5, Autostrada Tiranë - Durrës, Zona kadastrale 2679, Nr.pasurisë 7/43

Adresa Email:
gertizotkaj@hotmail.com info@ ite-eng.al

Telefoni:
682055557

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare