Skip to content

RO. GAT SECURITY

JSON

NIPT: K11613005V
Administrator: Begator Mane
Objekti i Veprimtarisë: Shërbimi Privat i Sigurisë Fizike për objekte publike e private në pronësi ose në përdorim të personave fizik e juridik që ushtrojnë veprimtarinë në Republikën e Shqipërisë sigurimin dhe mbrojtjen e jetës dhe të shëndetit të personave fizike, shtetas shqiptare ose të huaj, importimin, tregtimin, transportimin e mallrave dhe instalimin e mjeteve të sistemit vrojtues, sinjalizues audioviziv, mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit, pajisjeve të ndërlidhjes të teknikave të tjera të lejuara nga legjislacioni, instalimin dhe tregtimin e filmit të sigurisë së xhamit si dhe projektimin, instalimin dhe programimin e pajisjeve të telekomunikacionit, radio komunikacionit dhe sistemeve të kontrollit dhe monitorimit në distance të automjeteve si dhe tregtimin dhe instalimin e mjeteve të mbrojtjes kundra zjarrit. Import, eksport, mbajtje, ruajtje, prodhim, tregtim, gjurmim dhe transport brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë të armeve dhe municioneve të parashikuara në ligj, të mallrave ushtarake me një përdorim dhe mallrave të teknologjisë me përdorim të dyfishte, (aktivizim dhe riparim të armeve. Tregtim të armeve të gjahut dhe materialeve të tjera që lidhen me gjuetinë si edhe certifikime në fushën e gjuetisë. Ushtrimi i 2 veprimtarisë së qitjes sportive sipas ligjeve në fuqi. Qendër formimi profesional teorik/ praktik për personat që ligji u lejon të mbajnë armë. Qendër formimi profesional teorik/ praktik, për shërbimin privat të sigurisë fizike, në fushën e sigurisë. Organizim i panaireve të artikujve ushtarake me një përdorim dhe atyre me përdorim të dyfishte, organizim i ekspozitave kombëtare dhe ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit si edhe organizim i konferencave kombëtare dhe ndërkombëtare brenda dhe jashtë vendit. Qendër formimi profesional dhe poligon civil qitjeje të ndërtuar për qëllime rekreative, sportive dhe të praktikes me shënjestër, të miratuar dhe të certifikuar sipas ligjeve në fuqi, si edhe çdo aktivitet tjetër ndihmës për të përmbushur dhe realizuar objektin si me siper. Emërimin e Z.Enver Lako në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për Poligonin Civil të Qitjes. Emërimin e Z.Andrea Naci në pozicionin e Drejtuesit Teknik-Administrativ për Qendrën e Trajnimit për aftësimin teorik dhe praktik për mbajtjen e armës. Emërimin e Z.Vangjel Gjiknuri në pozicionin e Drejtuesit Teknik Administrativ në veprimtarinë e tregtimit dhe import eksportit të armeve, pjesëve dhe municioneve të kategorive "Bl" "B4" "C" dhe "D". Bar-kafe.
Emërtime të tjera Tregtare: RO. GAT SECURITY
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 02.07.2001
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 90 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: I.3.A - Sigurimi fizik i objekteve shtetërore e private, i personave, si dhe veprimtarive social-kulturore, sportive, fetare e politike
X.2.B - Formim profesional
CX -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Njesia Bashkiake Nr. 7, Rruga e Kavajes, Pallati 100 Vitrinat

Adresa Email:
info@rogat-security.com

Telefoni:
692026425

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 924 840,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 9 553 222,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 714 436,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 7 365 226,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:136 132 502,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 116 907 095,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015