Skip to content

AGI KONS Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-31 12:36:36
JSON

NIPT: K21622001M
Administrator: Alban Çinari
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari ne fushen e ndertimit te pergjithshem. Veprimtari ne fushen e projektimit. Tregtim materialesh ndertimi, import-export. Ndertim e shfrytezim linjash e fabrikash per prodhimin e materialeve te ndertimit. Sherbim BarRestorant. Shitje dhe tregtim me pakice te karburantit, stacion karburanti. Prodhimin e veprave te artit, skulptura, piktura, skica, grafite, mozaike etj. Tregtimin e ketyre veprave te artit brenda territorit te Republikes se Shqiperise, dhe eksportimi i tyre jashte saj. Ndertime te pergjithshme industriale dhe civile, ndertimi i rrugeve, autostradave, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro dhe pista aeroportuale si dhe rikonstruksioni i rrugeve te kategorive te ndryshme. Shtimin e objektitit te veprimtarise se shoqerise duke perfshire ne veprimtarine e saj : Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile e industriale, veshje e fasada, punime nentokesore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujesjellesa, vajsjellesa, gazsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime detare dhe punime thellimi ne uje, punime dhe mbrojtje lumore, sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndertim i impianteve per prodhimin e energjise elektrike, ndertime per nenstacionet, kabinat e 2 transformatoreve linja e TN te mesem dhe shperndarjen e energjise, punime te inxhinierise se mjedisit, impiante hidrosanitare, kuzhina lavanderi, mirembajtja e tyre, impiante ngritese dhe transportues, ashensore, shkalle levizese, transportues, impiante te sinjalistikes ndricuese te trafikut, sinjalistike rrugore jo ndricuese, impiante teknologjike termike dhe te kondicionimit, impiante dhe linja telefonie dhe telekominikacioni, impiante te brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni, tv, ndertimi i impianteve te ujit te pijshem dhe pastrimi i tij, ndertimi i impianteve te grumbullimit dhe trajtimit te mbetjeve urbane, punime topogjeodezike, shpime gjeologo inxhinierike, puse e shpime per uje. Rehabilitim dhe rikonstruksion monumente arkitekture te kategorive te ndryshme. Prodhim, tregtim i farave dhe fidaneve.
Emërtime të tjera Tregtare: AGI KONS
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 04.02.2002
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 1 501 000 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane Tirane TIRANE Kamioncine Benz, TR 6892 U Tirane Tirane TIRANE Mjeti kamion tip Iveco Magirus, me targe AA 641 OX Tirane Farke FARKE Kamion Benz, TR 1123 N . Mjeti Kamion tip Man me targe: AA 556 JN Tirane Farke FARKE Peugeot me targe TR 9613 M Tirane Tirane TIRANE Mjeti IVEKO MAGIRUS me targe: AA 609 NS Tirane Tirane TIRANE Mjeti kamion tip Man, me targe AA 701 OZ Tirane Tirane TIRANE Man me targe AA 183 AK Tirane Tirane Tirane TIRANE Mjeti Tip Benz ( 1717 Veteshkarkues ) me targe TR 4129 K
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
V.1 - Shërbime ekspertize dhe/ose profesionale lidhur me zhvillim e territorit dhe/ose ndërtimin
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Farke SELITE Kodra e Diellit II, Godine e kombinuar 4 kat+ 1 kat nentoke, nr. pasurie 51/159

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Kamioncine Benz, TR 6892 U Tirane Tirane TIRANE Mjeti kamion tip Iveco Magirus, me targe AA 641 OX Tirane Farke FARKE Kamion Benz, TR 1123 N . Tirane Farke FARKE Objekt ndertimi "Kodra e Diellit 2" Tirane Tirane TIRANE Mjeti Kamion tip Man me targe: AA 556 JN Tirane Farke FARKE Peugeot me targe TR 9613 M Tirane Tirane TIRANE Mjeti IVEKO MAGIRUS me targe: AA 609 NS Tirane Tirane TIRANE Mjeti kamion tip Man, me targe AA 701 OZ Tirane Tirane 3 TIRANE Man me targe AA 183 AK Tirane Tirane TIRANE Mezez ( Zona C ), ne territorin e Bashkise Tirane Tirane Tirane TIRANE Mjeti Tip Benz ( 1717 Veteshkarkues ) me targe TR 4129 K

Telefoni:
4235536

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 152 462 377,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 483 231 295,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 224 413 709,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 313 897 014,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 128 492 811,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 690 690 077,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 390 176 563,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 164 709 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 1 073 028 292,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017