Skip to content

M E D I C A M E N T A
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-03 13:05:11
JSON

NIPT: K41420001V
Administrator: Ilir Shehu
Objekti i Veprimtarisë: Tregti shumicë pakicë e barnave, produkteve sanitare, artikujve të higjenës personale, kozmetikës, makinerive sanitare, pjesëve të këmbimit dhe materialeve të konsumit si dhe import medikamentesh dhe produktesh. Manaxhim i klinikave mjeksore dhe/ose aktiviteteve sanitare në përgjithësi; Manaxhim i pjesëmarrjeve në shoqëri apo veprimtari të tjera ekonomike, financiare, etj
Emërtime të tjera Tregtare: M E D I C A M E N T A
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 09.10.2003
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 50 000 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: FARMACIE CELSIA S.R.L, një shoqëri me seli në Borgo Ticino, Via Stazione n. 9/11, me kod postar 28040, Itali, e përfaqësuar nga Lorella Bignoli (Sipas kontratës së shitjes së kuotave, datë 28.10.2013).
Lloji i pronësisë: Mikse (Shqiptare&E huaj)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tiranë, Kashar, Automjeti tip Volkswagen me targë AA 671 FE
2) Tiranë, Kashar, Automjeti tip Volkswagen me targë TR 2259 T
3) Tiranë, Kashar, Automjeti tip Volkswagen me targe AA 492 JS
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
Çështje Ligjore: I. Më datë 12.07.2017, me anë të Urdhërit Nr.4718 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 10697 Prot., datë 13.07.2017 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Permbarues Privat "Ermir Godaj", drejtuar QKB, u urdhërua vendosja e masës sekuestro konservative mbi pasurinë e debitorit "MEDICAMENTA" Shpk pajisur me NIPT K4142001V, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi apo disponimi.

II. Më datë 18.08.2017, me anë të Urdhërit Nr.5644 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 12516 Prot, datë 24.08.2017 "Për Heqje te Mases se Sekuestros”, lëshuar nga Permbarues Privat "Ermir Godaj", drejtuar QKB, u urdhërua heqja e masës se sekuestros konservative te vendosur mbi kapitalin që zotëron subjekti/ debitori "MEDICAMENTA" Sh.p.k, pajisur me NUIS (NIPT) - K41420001V, urdhëruar me shkresën Nr.4718 Prot, datë 12.07.2017 të Përmbaruesit Privat "Ermir Godaj".
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kashar, Autostrada Tiranë Durrës, Km.6, Rruga Dytësore, Ndërtesa 2 Kateshe nr.5, prane POSEIDON

Adresa Email:
gfc_@yahoo.com

Telefoni:
0692057651

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 03.07.2020
Akti i themelimit
Kontrate shitje kuotash 28.10.2013
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 14.08.2015
Vendim i asamblese se ortakeve per rritjen e kapitalit 29.08.2016
Vendim i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 29.08.2016
Vendimi i asamblese se ortakeve per zvogelimin e kapitalit 24.09.2014
Vendimi per rritjen e kapitalit 21.08.2017
Pasqyrat financiare 2016
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyrat financiare 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 52 860 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 63 299 940,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 36 975 526,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 65 963 500,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 48 359 640,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 51 497 073,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 57 002 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:1 077 557 249,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:907 314 457,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:779 565 611,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:768 111 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 631 958 374,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 741 046 868,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 712 980 398,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala