Skip to content

European Education Initiative (Ish U.E. T.)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-07-22 14:51:44
JSON

NIPT: K62029010L
Administrator: Liri Maho
Objekti i Veprimtarisë: Veprimtari në fushën e përkthimit, botimit, shitjen e gazetave, revista, libra artistik, historik, tekniko shkencor, monografi, fjalore, tekste shkollore, botim e tregëtim shtypshkrimesh, ngritjen e venin në funksionim të shkollave të larta jopublike të nivelit universitar e shkencor për shkenca sociale, politike, programe të edukimit profesional, seminare, kurse e trajnime etj. Aktivitet në fushën e arsimimit para-universitar nëpëmjet hapjes së gjimnazeve, kolegjeve, kurseve për trajnime profesionale të ndryshme, ofrimin e kurseve të formimit profesional për gjuhët anglisht, italisht, gjermanisht, frëngjisht, spanjisht, shqip etj. Veprimtari në fushën e përkthimit, botimit, shitjen e gazetave, revista, libra artistik, historik, tekniko shkencor, monografi, fjalore, tekste shkollore, botim e tregëtim shtypshkrimesh, ngritjen e venin në funksionim të shkollave të larta jopublike të nivelit universitar e shkencor për shkenca sociale, politike, programe të edukimit profesional, seminare, kurse e trajnime etj. Aktivitet në fushën e arsimimit para-universitar nëpërmjet hapjes së gjimnazeve, kolegjeve, kurseve për trajnime profesionale të ndryshme, ofrimin e kurseve të formimit profesional për gjuhët anglisht, italisht, gjermanisht, frëngjisht, spanjisht, shqip etj. Trajnimin e punonjësve arsimor dhe çdo lloj trajnimi tjetër profesional në fushën e menaxhimit, administrimit, teknologjisë së informacionit, shkencave sociale dhe trajnime profesionale për përfshirjen e shtresave vulnerable, me aftësi të kufizuara, komunitetet Rome dhe Egjiptiane, si dhe ndërgjegjsimin e komunitetit për t’i pranuar dhe nxitur respektin ndaj punës së kryer prej këtyre shtresave. Çdo lloj trajnimi tjetër që shoqëria ka kapacitetet e nevojshme njerëzore dhe financiare për realizimin e qëllimit të tyre. Vlerësim projektesh, anketime. Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën ekonomike. Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën e marketingut dhe Public Relationship (PR). Konsulencë dhe asistencë në menaxhim projektesh në fusha të ndryshme të jetës sociale. Aktivitete të ndryshme në fushën e Real Estate. Ndërmjetësim në konflikte/kontradikta të sipërmarrjeve dhe/ose individëve me natyrë ekonomike. Analiza të detajuara të gjendjes ekonomike dhe raportimi në formën e due diligence. Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën e Teknologjisë së Informacionit: Institucioneve publike dhe private, organizatave, SME-ve dhe kujt do që ka nevojë për konsulencë apo për një produkt konkret në fushën e teknologjisë së informacionit. IT Counsulting. IT Solutions. IT Consulting Services. IT Outsourcing. Web solutions. Websites, web applications, ecommerces, mobile solutions, SEO’s. Back-end Systems. Ofrimi i shërbimeve dhe konsulencave profesionale në fushën ligjore. Përfaqësime në gjykata. Përfaqësime në institucione shtetërore dhe/ose private. Terapi individuale. Terapi grupi. Terapi në çift. Ofrimin e këshillave individual të cilat mund të jetë afatgjatë ose afatshkurtër, që shërbejnë si një hallke e rëndësishme referimi për çdo problem individual, familjar, në grup apo dhe në popullatë. Përpos këshillimit individual, në çift, grup etj, ofrimin e shërbimit si një qendër për praktikën e këshillimit për studente universitar, si dhe një qendër e kërkimit shkencor në psikologji. Projektime në fushën e arkitekturore, në fushën e design si dhe interior design. Hapjen e laburatorëve në të gjitha fushat e njohura nga legjislacioni në fuqi duke respektuar kriteret dhe kushtet e posaçme për hapjen e tyre. Shitje online të shërbimeve dhe të produkteve. Ndërmjetësim. Gjithashtu për të realizuar objektin dhe qëllimet e saj, shoqëria mund të ndërmarrë dhe zhvillojë çdo lloj aktiviteti tregtar, financiar, promocional apo dorëzanës që i vlerëson të dobishme apo të nevojshme për arritjen e qëllimeve të saj.
Emërtime të tjera Tregtare: Universiteti Europian i Tiranes
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 19.06.2006
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 12 500 000,00
Numri i pjesëve: 2
Shoqëri Mëmë për këtë Subjekt: EUROPEAN EDUCATION INITIATIVE HOLDING, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 15.02.2016 dhe që funksionon sipas ligjeve të Republikës së Shqipërisë, me numër identifikimi në regjistrin tregtar NIPT L61419036L, me adresë në Tiranë, Bulevardi "Gjergj Fishta", Nr. 70, me administrator Betim Shkupi (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.07.2020)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: I. KLINIKA SHQIPTARE, nje shoqeri aksionare, e themeluar me date 17.10.1995 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT J61824020O, me adrese ne Tirane, Bulevardi Gjergj Fishta, Ne ambjentet e Ish N.P.V Nr. 1, me administrator Gëzim Bardhi. European Education Initiative shpk zoteron 95.35% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.07.2020)

II. KLINIKA PSIKOLOGJIKE, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 01.02.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L61415018Q, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7, Bulevardi "Gjergj Fishta", Godine 4-kateshe Nr.70, me likuidator Betim Shkupi. Shoqeria eshte e c’regjistruar nga regjistri tregtar. European Education Initiative shpk zoteronte 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.07.2020)

III. KOLEGJI EUROPIAN I TIRANES, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 10.11.2016 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L62413040L, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.70, Hyrja 1, me administrator Henri Çili. Shoqeria eshte e pezulluar. European Education Initiative shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.07.2020)

IV. Mapo Agency, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 02.10.2006 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT K62225006P, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, Nr.70, Hyrja 1, me administrator Gëzim Bardhi. European Education Initiative shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.07.2020)

V. UET CONSULTING, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12.01.2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51319022O, me adrese ne Tirane, Njesia Bashkiake nr.7, Bulevardi Gjergj Fishta, pallati nr.70, kati 2, me likuidator Gëzim Bardhi. Shoqeria eshte e c’regjistruar nga QKB. European Education Initiative shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.07.2020)

VI. UET LEGAL STUDIO, nje shoqeri me pergjegjësi te kufizuar, e themeluar me date 12.01.2015 sipas ligjeve te Republikes se Shqiperise, me numer identifikimi biznesi NIPT L51319001P, me adrese ne Tirane, Njësia Bashkiake nr.7, Bulevardi " Gjergj Fishta", pallati nr.70, kati 2., me likuidator Mario Çili. Shoqeria eshte e c’regjistruar nga QKB. European Education Initiative shpk zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 22.07.2020)
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Me date 04.06.2012, u lidh marrveshja siguruese Nr.6898 Rep, Nr.2550 Kol, per vendosjen e barres siguruese mbi 100% te kuotave te shoqerise “U.E.T” sh.p.k, me NUIS (NIPT) K62029010L, ne favor te barermarresit “Banka Credins” sh.a.

II. Me date 03.12.2013, me ane te Urdhrit Nr.2866 Prot, Nr.1275 Regj "Per Venien e Sekuestros Konservative”, leshuar nga Shoqeria Bailiff Services Albania, drejtuar QKR, u urdherua vendosja e mases se sekuestros konservative ne kuotat e shoqerise “UET” sh.p.k, me NIPT K62029010L dhe mos kryerjen e asnje veprimi tjeter i cili mund te ndryshoje te dhenat e regjistrit tregtar. U vendos masa e sekuestros konservative ne te tjera kuota/aksione te cilat zoterohen nga pala debitore “UET” sh.p.k me NIPT K62029010L, ne shoqerite e tjera te regjistruara prane regjistrit tregtar.

III. Me date 30.12.2013, me ane te urdherit Nr.3205 Prot, Nr.1275 Regj, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “ Bailiff Services Albania”, drejtuar QKR, u urdherua heqja e mases se sekuestros Konservative ne kuotat/aksionet e debitorit shoqeria “ UET ”shpk, me NUIS (NIPT) K62029010L.

IV. Me date 13.11.2014, u lidh marrëveshja siguruese nr.12654 rep. 3561 kol. me palë: z.Henri Çili, shoqëria U.E.T me NUIS (NIPT)-K62029010L (barrëdhënës), Banka Credins (barrëmarrës). Objekti: Krijimi i një barre siguruese mbi pasurinë e luajtshme dhe të paluajtshme të Barrëdhënësit, si garanci për linjën e kredisë akorduar nga Banka Credins në baze të Kontratës së Linjës së Kredisë nr.5062 dt.25.11.2013, nr.13610 rep. 4317 kol. dt.27.11.2013.

V. Me date 28.08.2015, u lidh Mareveshja Siguruese Nr.7815 Rep., Nr.2486 Kol, nenshkruar nga Barredheniesit (U.E.T) shpk perfaqesuar nga Z Henri Çili dhe barremarresit (Credins Banka) Sh.A me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e lujatshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins ne baze te kontrates se kredise afatgjate Nr.5494, date 13.08.2015, Nr.7814 Rep, Nr.2485 Kol., date 28.08.2015.

VI. Me date 28.04.2016, u lidh Mareveshja Siguruese Nr.5606 Rep., Nr.2486 Kol, nenshkruar nga Barredheniesit U.E.T shpk perfaqesuar nga Z. Henri Çili dhe barremarresit (Credins Banka) Sh.A me objekt: Krijimi i nje barre siguruese mbi pasurite e lujatshme te barredhenesit, si garanci per kredine e akorduar nga Banka Credins ne baze te kontrates se kredise afatgjate Nr.5602, date 28.04.2016, dhe linjes se kredise Nr.5603 date 28.04.2016 Nr.4044 Rep, Nr.1206 Kol, date 29.04.2016.

VII. Me date 14.07.2020, me ane te Urdhrit Nr.106 Prot, lëshuar nga Përmbaruesi Valbona Qehaja, drejtuar QKB, u urdherua vendosja e mases se sekuestros ne kuotat/aksionet e palës debitore "European Education Initiative" me NIPT K62029010L, me qellim mos tjetersimin e tyre.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Bulevardi Gjergj Fishta, ish-NPV 2

Adresa Email:
info@uet.edu.al

Telefoni:
0682016000

Faqja Web:
https://uet.edu.al/

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.07.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Urdher per venien e sekuestros 03.12.2013
Marreveshje siguruese 20.08.2015
Kontrate per prurje kontributi ne natyre 26.04.2016
Kontrate shitje kuote 14.07.2020
Kontrate shit-blerje kuotash 29.03.2012
Kontrate shitje kuotash 19.05.2007
Kontrate shitje kuotash 04.04.2009
Kontrate shitje kuotash kapitali 02.02.2010
Kontrate shitje kuotash 24.09.2010
Kontrate shitje kuotash 13.10.2010
Kontrate shit-blerje pjesesh 19.05.2008
Kontrate shit-blerje kuotash 31.12.2010
Vendim i ortakut te vetem per shtimin e kapitalit 28.10.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2014
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2016
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyrat financiare 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenimet shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: -506 966 965,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 357 578 113,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: -65 712 201,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 101 954 845,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 117 348 512,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 86 712 625,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 60 836 759,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 32 149 851,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:721 675 052,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:868 664 394,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 456 569 707,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:820 160 998,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:782 492 592,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 687 160 813,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 683 224 560,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 620 444 205,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala