Skip to content

"SHKELQIMI 07"
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-30 12:36:36
JSON

NIPT: K68121808W
Administrator: Shkëlqim Kapllanaj
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit, studimit, projektimit, ndërtime civile, industriale, turistike, bujqësore, rikonstruksione, vepra betonarmeje të veçanta, portuale, rrugore, kanalesh e kanalizime, hekurudhore e aeroportuale, vepra arti, rrugore, hekurudhore, hidraulike, tunele të impianteve te prodhimit dhe të shpërndarjes së energjisë, instalime dhe montimi i makinerive ngritëse dhe transportuese, mirëmbajtje dhe shërbime të sistemit komunal, studime e projektime urbanistike mirëmbajtje rutine rrugësh e objekte të ndryshme Ndërtimi. Prodhim dhe shitje të materialeve inerte, asfalto betone. Transporte e tregtim karburantesh e mallrash të ndryshme, ushqimore, industriale, produkte bujqësore dhe blegtorale, bime medicinale, elektrike, elektromekanike, elektromjekësore, elektro shtëpiake, hidrosanitare, makina e makineri, pjesë këmbimi, agregate, materiale ndërtimi, shërbime servis makinash, lavazh e parkim, transporte të ndryshme rrugore mallra e udhëtarësh brenda dhe jashtë vendit, shërbime turizmi, shërbime bar-Restorant-Hoteleri etj. Investim, Ndërtim dhe shfrytëzim në fushën e përpunimit të mbetjeve te ngurta plastike, duke ndërtuar impiantin e de polimerizimit dhe riciklimit të gomave jashtë përdorimit, i cili realizon shpërbërjen e mbetjeve të ngurta plastike (goma jashtë përdorimit), me qellim përfitimin dhe tregtimin e ne produkteve, hidrokarbure, çelik, qymyr gaz dhe energji elektrike.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.05.2007
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 47 080 000,00
Numri i pjesëve: 200
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 26.05.2016 Numri i ceshtjes: CN-715096-05-16 Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i urdhrit Nr.365 Regj, Nr. 365/6 Prot, date 23.05.2016, leshuar nga Shërbimi Përmbarimor SPEED SOLUTION, ku eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise ‘’ SHKELQIMI 07 ’’sh.p.k , me NIPT K68121808W dhe administrator Z.Shkëlqim Kapllanaj .
2. 09.06.2016 Numri i ceshtjes: CN-743405-06-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhrit Nr.365/26Prot , Nr.365 Dosje, date 06.06.2016 protokolluar nga QKB me Nr.2434 Prot., date 07.06.2016, leshuar nga Shoqeria Permbarimore “SPEED SOLUTION" sh.p.k, ku eshte urdheruar: Heqja e sekuestros konservative mbi aktivet e shoqerise “SHKËLQIMI 07” sh.p.k, me NUIS K68121808W, me Administrator Shkëlqim Kapllanaj, me anë të shkresës Nr. 365/6 Prot, me date 23.05.2016.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Qender - MALLAKASTER Fshati Belishov, rruga nacionale "Ballsh Fier", zona kadastrale 1143 numer pasurie 186/7.

Adresa:
Fier, PORTEZ , Fshati Portez, rruga Fier Portez, godina private, zone kadastrale 3031 numer pasurie 283/13. Tiranë, Rruga Bardhok Biba" Njesia Bashkiake nr. 9 godine tre katëshe, mbrapa shkolles "Sami Frashri"

Telefoni:
0692031850

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 28 179 974,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 18 879 917,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 915 042,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 14 859 557,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 22 960 355,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 26 858 043,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:562 215 817,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:429 960 597,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:402 472 682,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 354 317 020,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017