Skip to content

LABOPHARMA SHPK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-11-23 14:21:27
JSON

NIPT: K72202013A
Administrator: Janis Karathano
Objekti i Veprimtarisë: Tregti import-eksport të produkteve farmaceutike. Agjent dhe distributor medikamentesh, lëndëve aktive farmaceutike, produkteve kimike. Tregtim makineri dhe pajisje laboratorësh, pajisje spitalore. Prodhim i medikamenteve humane e veterinare. Krijim e tregtim qendrash diagnostikimi e kurimi.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 18.05.2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 03/02/2015 Numri i ceshtjes: CN-843214-02-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Me anë të shkreses Nr.8624/1 Prot., date 26.01.2015 leshuar nga Drejtoria Rajonale e Tatimeve Tirane, eshte kerkuar: Vendoja e barres siguruese ndaj tatimpaguesit debitor qe te mos lejohet tjetersimi i titujve te pronesise perfshi edhe shitblerje aksionesh, deri ne shlyerjen e detyrimit tatimor nga ana e ketij subjekti.
23/04/2015 Numri i ceshtjes: CN-996573-04-15
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Kërkesës për lirimin nga Barre Sigurie mbi titujt e pronësisë Nr. 8624/5 Prot., datë 01.04.2015, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë ku është kërkuar: lirimin nga Barre Sigurie e subjektit "LABOPHARMA SHPK ", pajisur me NUIS (NIPT)- K72202013A, e vendosur me shkresen 8624/1 prot date 26.01.2015.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Siri Kodra tek ish Frigoriferi,nr 149

Adresa:
TIRANE Njesia Bashkiake nr.9, Godina 3 2 kateshe, Bulevardi Zogu i pare, Zona Kadastrale nr.8360, Pasuri Nr.1/222

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare


Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -19 709 135,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 8 094 990,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -4 211 184,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 17 925 436,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:45 356 258,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:277 975,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: -22 905 447,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 2 735 336,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016