Skip to content

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (Ish-CEZ Shpërndarje)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-03-02 10:10:43
JSON

NIPT: K72410014H
Administrator: Adrian Çela
Objekti i Veprimtarisë: Të ofrojë energji elektrike nëpërmjet rrjetit të shpërndarjes për fushat e mëposhtme të mbuluara: kryerja e veprimtarive të nevojshme dhe të drejtperdrejta të lidhura me blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike, për fumizimin e klientëve tarifore të lidhur me rrjetin e saj të shpërndarjes, me tarifa të rregulluara në përputhje me legjislacionin në fuqi dhe licensën e akorduar. Kryerja e veprimtarive të nevojshme dhe drejtpërdrejt të lidhura me funksionimin e rrjetit të shpërndarjes, në përputhje me legjislacionin ne fuqi dhe licensën e akorduar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: ndërtimin, funksionimin dhe pronësine e rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike për sigurimin e energjisë elektrike klientëve. Lidhjen e klientëve dhe përdoruesve të rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike dhe instalimin dhe shërbimet e matjes së energjisë elektrike. Zhvillimi i rrjetit të shpërndarjes së energjisë elektrike në peërputhje me perspektivat e zhvillimit ekonomik dhe bazuar në ndryshimet rajonale apo territoriale të keërkesës. Shërbime të tjera për klienteët, që janeë të nevojshme për të përmbushur detyrimet ndaj tyre në përputhje me legjislacionin në fuqi. Gjithashtu, në përputhje me legjislacionin shqiptar dhe licensat e Shoqerisë të lëshuara nga autoritetet kompetente, Shoqëria mund teë kryeje cdo veprimtari qeë lidhet drejtpërdrejt ose tërthorazi, apo që ndervaret ose lidhet me aktivitetet e renditura me sipër. Për arritjen e qeëllimit të mësipërm, Shoqëria mund të kryejë cdo veprimtari dhe shërbim si për shembull veprimtari tregtare, financiare, arsimore, marketingu, qiradhënie apo hipotekimi, që mund të konsiderohen të dobishme apo teë nevojshme për realizimin e objektit të aktivitetit të Shoqërisë.
Emërtime të tjera Tregtare: OSHEE
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i Themelimit: 08/06/2007
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 29 936 709 000,00
Numri i pjesëve: 29 936 709
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: 1.OPERATORI I SISTEMIT TË SHPËRNDARJES Sh.a (Nipt-L81530018E) 100%
Shoqëri e themeluar në datë 28.03.2018, me seli në Tiranë dhe me kapital 3.500.000 lekë. E përfaqësuar nga Marlond Druga, dhe aksionar Shoqërinë “Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike” Sh.a.
2.FURNIZUESI I TREGUT TË LIRË Sh.a (Nipt-L81530029T) 100%
Shoqëri e themeluar në datë 28.03.2018, me seli në Tiranë dhe me kapital themeltar në vlerën 3.500.000 lekë. E përfaqësuar nga Erina Rexhepi dhe aksionar të vetëm Shoqërinë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.a.(OSHEE).
3.FURNIZUESI I SHËRBIMIT UNIVERSAL Sh.a (Nipt L81530016L) 100%
Shoqëri e themeluar në datë 28.03.2018, me seli në Tiranë dhe me kapital themeltar në vlerën 3.500.000 lekë. E përfaqësuar nga Florenc Rama dhe aksionar të vetëm Shoqërinë Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike Sh.a.(OSHEE).
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: 2 Femra/ 4 Meshkuj
Nr. i anëtarëve të bordit: Agim Bregasi; Ilir Bejtja; Enton Duro; Entela Çipa; Xhoana Flaga; Enea Karakaçi
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1)Fier, Lushnje, Lushnje Kamion Fiat me targë AA 469 ES.
2)Tiranë,Tiranë,Tiranë, Kamion Mercedez Benz me targe AA 289 DG.
3)Vlorë, Vlorë Vlorë, Kamion Iveco Fiat me targë Vl 16210 B.
04)Shkodër, Shkodër, Shkodër, Kamion Mercedez Benz me targë AA 627 DH.
05)Vlorë, Sarandë, Sarandë, Kamion Mercedez Benz me targë SR 7738 B.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
VIII.1.A - Tregëtimi me shumicë i naftës, gazit, nënprodukteve përfshirë ato bio si dhe lëndët djegëse
-Licencë për aktivitetin e transmetimit të energjisë elektrike -
Çështje Ligjore: Masa Konservative:
I-Në datë 20.12.2012: Në bazë të Urdhrit Nr. 3048 Prot. Nr. 913 Regj. Date 19.12.2012, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k, për vendosjen e masës së sekuestros konservative, në kuotat e shoqërisë "CEZ Shperndarje" sh.a, me Nipt- K72410014H dhe moskryerjen e asnjë veprimi tjetër i cili mund të ndryshoje të dhënat e regjistrit tregtar. Vendosjen e mases se sekuestros konservative, në të tjera aksione/kuota, të cilat zotërohen nga pala debitore, Shoqëria "CEZ Shpërndarje" sh.a me Nipt-72410014H, në shoqëri të tjera të regjistruara pranë regjistrit tregtar”. Pala kreditore: Shoqëria “Uji i Ftohtë Tepelene” Sh.p.k. Objekti:Kthim shume. Kjo masë është hequr në datë 05.03.2013, në bazë të Urdhrit Nr.618 datë 01.03.2013, të lëshuar shoqëria përmbarimore "Bailiff Services Albania" sh.p.k.
II-Në datë 10.06.2014: Në bazë të Urdhrit Nr.185Regj., Nr.185/40 Prot., datë 05.06.2014, të lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “JUS”, është urdhëruar: “Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat dhe të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i kuotave në shoqërinë “CEZ SHPERNDARJE ”sh.a me Nipt- K72410014H”. Pala kreditore: KESH Sh.a. Objekti: Pagim fature tatimore. Kjo masë është hequr në datë 18.06.2014, në bazë të Urdhrit Nr.185 Regj, Nr.185/50 Prot, datë 16.06.2014, të lëshuar nga Zyra Përmbarimore Private “JUS".
III-Në datë 15.12.2017:Në bazë të Urdhrit Urdhrit Nr.92 Regj., Nr.617 Prot., date 13.12.2017, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service”, Shpk, është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aktivet e palës debitore, “Operatori i Shpërndarjes se Energjisë Elektrike” Sh.a, me Nipt-K72410014H, me qëllim mostjetërsimin e tyre si dhe mos kryerjen e çdo veprimi që do te sillte ndryshime në regjistrin tregtar”. Pala kreditore:Zija Dervishi. Objekti:Dëmshpërblim page. Kjo masë është hequr në datë 03.01.2018, në bazë të Urdhrit Nr.92 Regj., Nr.653Prot., datë 22.12.2017, të lëshuar nga Shoqëria Permbarimore “Real Bailiff Service” Sh.p.k.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë; Njësia Administrative Nr. 7; Bulevardi "Gjergj Fishta"; Ndërtesa Nr. 88, H. 1, 1023.

Adresa:
Korçë, Ersekë, Ersekë, Rruga "Riza Taci" Blloku nr. 10, ND 6, Ersekë, Kodi Postar 7401.
Lezhë, Milot Milot Lagjja Qendër, Rruga Ndoc Deda, Posta Qëndrore, Ndërtesa Nr. 12.
Shkodër, Vau Dejës Vau Dejës, Rruga SH.5, pasuria nr.60/22, zona kadastrale nr.2363, kati I, Laç.
Shkodër Shkodër Shkodër, Rruga "Mbreti Gent", ND 36, Shkodër, Kodi Postar 4005.
Fier, Lushnje, Lushnje, Lagjia "Lagjia Kongresi i Lushnjes", Pall.Glaukus, Ndërtesa Nr.63, Lushnje.
Tiranë, Tiranë, Tiranë,Rruga"Jordan Misja", Nd. 82, Njësia Bashkiake 11, Kodi Postar 1028, Tiranë.
Berat, Polican Polican, Lagjia Qëndër, Pallati 383, Shkalla 3, Kati 1.
Tiranë,Tiranë,Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga "Herman Gmeiner", Pallati Nr.9, Kati Nr.1.
Durrës, Fushë Krujë, Fushë Krujë, Rruga e Laçit, Nd. 12, Fushë Krujë, Kodi Postar 1502.
Kukës, Kukës,Kukës Lagjja Nr. 5, Rruga Gjalica, Nd. 6, Kodi postar 8501, Njësia Kukës.
Tiranë, Tiranë,TiranëNjësia Bashkiake nr.1, Rruga Shemsi Haka, Nd.162/12, kati i parë, Kodi Postar 1004, (Arkë).
Vlorë, Himarë, Himarë, Rruga Pedinale Spile, Nr.Pasurie 724/1-N4, Regjistrin hipotekor Nr.97, Nr.Hipotekor 248, te Zones Kadastrale 1952, Kati i I.
Shkodër, Pukë,Pukë, Lagjia "Zezaj", Rruga "Halil Qel Terbuni", Zona Kadastrale nr. 3069, Kati i I.
Korcë, Korçë,Korçë , Rruga “Midhi Kostani", ND 2, Korçë, Kodi Postar 7001.
Fier, Fier,Fier Lagja Apollonia Dibër, Burre,l Burrel, Rruga "Kuvendi i Lisit", ND. 14, Burrel, Kodi Postar 8001, Mat.
.
Lezhë, Lezhë, Lezhë, Lagjja Skenderbeg, Rruga Frano Bardhi, Nr. pasurie 8/447 - N2, zona kadastrale 8631, Kati i parë.
Dibër, Bulqizë,Bulqizë, Lagjja Minatori, Rruga Naim Frasheri, Godina Nr. 5.
Vlorë, Vlorë, Vlorë, Bulevardi Vlorë-Skele, Pallati Conad, Kulla Nr. 3, Kati 1.
Elbasan, Belsh,Belsh, Lagjja Spitali, Rruga Kamber Dervishi, Ndërtesa nr. 4, Kati i parë.
Durrës, Durrës, Durrës, Lagja 17,Rr. Pjetër Hanxhari.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga Qemal Stafa, Pallatet Sky Nr. 1, Kati i I, zona kadastrale Nr. 8150, numër pasurie 21556-N 1.
Tiranë, Tiranë Tiranë, Rruga "Çameria".(perballe Postes Qendrore).
Fier, Fier, Fier, Lagjja Bishamak, Rruga Skënderbeu, pallati nr.13, kati i parë, (Arkë)
Korçë, Korçë , Korçë, Shëtitorja Fan Noli, Lagjja nr 5, Ndërtesa nr 24, Kati I dhe II.
Durrës,Krujë,Krujë, Rruga "Donika Kastrioti", ND 2, Kodi Postar 1501.
Vlorë, Orikum, Orikum, Lagjja 1 Maji, Bulevardi Princeshe Ruxhina, Ndërtesa Nr. 106, Kati i I, Pallati 81, Hyrja 1.
Elbasan, Elbasan, Elbasan, Lagjja Dyli Haxhire,ish Fabrika e Vajit
Tiranë Kavajë Kavajë, Lagja nr.2 Rruga Centralit.
Korçë , Pogradec, Pogradec, Rruga "Reshit Collaku", ND 34, Pogradec, Kodi Postar 7302.
Elbasan , Cërrik Cërrik, Lagjja nr.1, Rruga Jorgji Dilo, pallati nr.6, kati i parë, (Arkë).
Korçë , ErsekëErsekë, Rruga "Ahmet Bektashi", ND 35, Ersekë, Kodi Postar 7401.
Berat, Berat, Berat, Lagjja 10 Korriku, Rruga Antipatrea, Nd. 16, Kodi postar 5001, Drejtoria Rajonale Berat.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 5, Rruga Muhamet Gjollesha, Nd. 15 , Kodi Postar 1023, Tiranë.
Elbasan, Elbasan, Elbasan, Lagja 28 Nëntori Rruga Kadri Abdihoxha.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njëisa Bashkiake 11, Rruga"Pandi Dardha", Nd. 112, Kodi Postar 1026, Tiranë.
Elbasan, Gramsh Grash, Rruga "10 Korriku", ND 17, Gramsh, Kodi Postar 3301.
Tiranë, Kashar Mëzez, Autostrada Tiranë-Durrës, Fushë Mëzez, Kashar, tek mbikalimi Kamëz, pallati nr.7, kati i parë, (Arkë).
Kukës, Has, Has, Rruga "Bujaria", ND 18, Krumë, Kodi Postar 8601.
Berat, Kuçovë,Kuçovë , Lagjia "1 Maji", Rruga "Kristaq Lacka", Zona Kadastrale 1108, Kati i I (prapa Ndërmarrjes së Shpimit").
Durrës, Shijak, Shijak, Lagjia "Popullore", ND 34, Shijak, Kodi Postar 2013.
Vlorë. Sarandë, Sarandë, Rruga "Adem Sheme", ND 9, Sarandë, Kodi Postar 9700.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake nr.10, Rruga Mihal Duri, Nd.11, kati i parë, Kodi Postar 1001, (Arkë) .
Vlorë, Himarë, Himarë, Lagjja Spile, Rruga Pedonale, Ndërtesa nr. 1, Kati 1.
Vlorë, Vlorë, Vlorë, Lagjja Pavaresia, Rruga Pelivan Leskaj, Zona Kadastrale Nr.8602, Nr.Pasurie 27/9, Nr.27/6, Kati i I, Skele..
Fier, Lushnje, Lushnje, Lagjia Skënder Libohova, Rruga Misto Mame, Pallati Nr. 118, Zona Kadastrale 8572, Pasuria Nr. 9/150, Kati I, Kodi Postar 9001.
Gjirokastër , Gjirokastër, Gjirokastër, Lagja 18 Shtator në krah të Bankës Kombëtare Tregtare..
Vlorë, Sarandeë, Sarandë, Lagjia Nr.2,Sarandë.
Dibër ,Peshkopi , Dibër, Rruga "Elez Isufi", ND. 12, Peshkopi, Kodi Postar 8301.
Lezhë, Rrëshen, RRëshen, Rruga "At Vincenso Di Paoli", ND. 23, Rrëshen, Kodi Postar 4601, Mirdite..
Tiranë, Kamëz , Kamëz, Lagjja 1, Rruga Bulevardi Blu, Ndërtesa 7, Kodi postar 1030.
Tiranë, Kashar, Yzberish, Lagjja Yzberish, Rruga Teodor Keko, Pallatet Romario Nr. 9, Kati i parë.
Shkodër, Koplik , Koplik, Rruga "Nacionale", ND 13, Koplik, Kodi Postar 4301, Malësi e Madhe.
Kukës, Has, Has, Shëtitorja "Lidhja e Prizrenit", ND 42, Krumë, Kodi Postar 8601.
Korçë , Korçë Korçë, Lagjia Nr.9, Rruga "Midhi Kostani", Kompleksi "City Center", Zona Kadastrale 8561, Kati i II, Korçë.
Fier, Fier, Fier, Lagjja Kastriot, Rruga Ramiz Aranitasi, Nr.16, Kati i I.
Tiranë, Kavajë, Kavajë, Rruga "10 Korriku", ND 27, Kavajë, Kodi Postar 2502.
Durrës, Durrës , Durrës, Lagjja Nr. 12, Rruga 9 Maji, Ndërtesa Nr. 4, Kati i pare.
Lezhë, Rubik, Rubik, Lagja e Mesme, Zona Kadastrale 3244, Nr pasurise 6/245, Kati i I.
Shkoëer, Koplik , Koplik, Lagja Mehaj , Rruga Mehaj 2.
Dibër, Maqellarë, Maqellarë, Lagjja Maqellarë, Rruga Nacionale Bulqizë-Dibër, Qendër, Nr. pasurie 119/1-5, zona kadastrale 2590, Kati i parë.
Fier, Patos , Patos, Shëtitorja "Republika", ND 12, Patos, Kodi Postar 9307.
Fier, Ballsh, Ballsh, Bulevardi "Rrapo Hekali", ND 13, Mallakastër, Kodi Postar 9308.
Durrës, Durrës,Durrës, Lagja 12 Rr 9 Maj.
Korçë , Maliq , Maliq, Rruga Rinia, Blloku Nr. 3, Zona Kadastrale nr. 2573, Pasuria nr. 3/43 -Nr. 6, Hyrja Nr. 4, Ap. 27.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 5, Rruga"Abdyl Frasheri", Nd. 63, Kodi Postar 1002, Tiranë.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 11, Rruga" Kastrioti", ND 78, Kodi Postar 1050.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga Maksim Artioli, Pallati Nr.14, kati i I, Qyteti Studenti..
Elbasan, Peqin Peqin, Bulevardi "Mustafa Gjinishi", ND 14, Peqin, Kodi Postar 3501.
Gjirokastër, Tepelenë, Tepelenë, Rruga "Bilbilenjte", ND 3, Tepelenë, Kodi Postar 6301.
Elbasan, Elbasan, Elbasan, Lagjja 28 Nentori, Rruga 17 Marsi, Kodi postar 3001, DTL Elbasan.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Muhamet Gjollesha Ish UEM VEFA ,Zogu i Zi.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake nr.9, Rruga Reshit Petrela, Nd.1, kati i parë, Kodi Postar 1016, (Arkë).
Shkodër, Shkodër, Shkodëe, Rruga "13 Dhjetori", ND 28, Shkodër, Kodi Postar 4002.
Berat, Berat, Berat, Lagjia "Dëshmorët e Kombit", Rruga "Ismail Lleshi", Zona Kadastrale Nr. 8501, Nr Pasurie 14/55, Kati i I.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 1, Rruga"Jeronim De Rada", Nd. 64, Kodi Postar 1004, Tiranë.
Tiraneë, Vorë, Vorë, Lagjja nr.1, Rruga Sportit, pallati nr.6, shk.1, kati i dytë, (Arkë)..
Elbasan, Librazhd, Librazhd, Lagjia Nr.1,prane Bankës Tregtare Kombë tare,Librazhd.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Bulevardi Bajram Curri, Rruga Nikolin Kaçorri, Ndërtesa Nr. 6, Kati i parë .
Fier, Krutje, Krutje e poshtme, Krutje e Poshtme, Lushnje, Zona Kadastrale 2286, Nr. pasurie 86/21.
Berat, Berat , Berat, Lagjia 13 Shtatori,prane Portes së Pashait,Berat.
Korçë, Bilisht, Bilisht, Rruga 24 Tetori .
Vlorë, Delvinë, Delvinë, Rruga "Nimet Abazi", ND 1, Delvinë, Kodi Postar 9704.
Korçë, Pogradec, Pogradec, Rruga Zones Industriale,Lagjj 1,pran Fabrikeës së Cigareve.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga"Qemal Stafa", Nd. 83, Njësia Bashkiake 8, Kodi Postar 1001Tiranë.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga e Durrësit prane Ministrisë së Arsimit.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 6, Rruga" Llambi Bonata", Nd. 47, Kodi Postar 1028, Tiranë.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake 5, Rruga "Gjergj Fishta", ND 46/2, Kodi Postar 1020.
Durrës, Manëz, Manëz, Lagjja Kuqok, Rruga Ali Beqa, Ndërtesa Nr. 8, Kati i parë, Manzë.
Lezhë, Laç, Laç, Rruga "Kurbini", ND.36, Laç, Kodi Postar 4701, Kurbin.
Fier, Divjakë, Divjakë, Bulevardi Qëndror, Sheshi Santa Barbara Nr.1.
Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër , Rruga "Ndërtuesi", ND 186, Gjirokastër, Kodi Postar 6002.
Berat, Çorovodë,Çorovodë , Rruga "Pasho Hysi", ND 14, Çorovodë, Kodi Postar 5402.
Gjirokastër, Përmet, Përmet, Lagja Mejden pranë Drejtorisë së Bujqesisë së Ushqimit.
Berat, Kuçovë,Kuçovë , Rruga ''Raiffeisen Bank", ND 9, Kuçovë, Kodi Postar 5301.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 9, Rruga Jordan Misja, Pallati Teknostar Nr. 1, kati i I, zona kadastrale Nr. 5, numër pasurie Nr. 1327.
Durrës,Durrës, Durrës, Lagjja nr.17, Rruga Neki Libohova, Pallati 2118 (Firma Drenova).
Lezheë, Rrëshen, Rrëshen, Lagjja 1, Rruga Shën Vincenso De Paolo, Nd. 8, DTL Burrel, Kodi postar 4601.
Mirditë , Diber, Peshkopi , Peshkopi Lagjja Gjok Doci, Rruga Elez Isufi, Banesë private nr. 83/1.
Lezhë, Mamurras, Mamurras. Lagjia "Zef Hoti", Zona Kadastrale 2586, Nr pasurise 2/78, Kati i I, Njësia Administrative Mamurras .
Kukes Kukes KUKES Lagjja Nr. 1, Rruga 1 Qershori, Pasuri Nr. 48/31, Kati i parë.
Durrës, Fushë Krujë,Fushë Krujë, Lagjia" Punëtori" .
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Ali Demi pranë, Poligrafikut.
Korçë,Korçë,Korçë, Lagjja nr. 18, Rruga 1 Maji, Zyrat Korçë, DTL Jug-Lindje.
Durrës, Durrës, Durrës , Lagjja Nr. 4, Rruga Asti Gogoli, Zona Kadastrale Nr. 8516, Pasuria Nr. 2/4, Shkozet.
Gjirokastër, Gjirokastër,Gjirokastër, Zona Industriale,Lagjja Cfake.
Fier Patos PATOS Lagja Naftetari.
Diber KLOS BASHKIA KLOS Lagjja Qendër, Rruga Nacionale Burrel - Dibër, Posta Qëndrore, Ndërtesa Nr. 2.
Durrës,Durrës,Durrës ,Lagjia Nr. 3, Rruga "Egnatia", Pallati "Fly", Kati i I.
Korçë, Korçë,Korçë, Rruga "Marigo Pozio", ND 18, Korçë, Kodi Postar 7001.
Dibër, Shupenzë,Shupenzë , Lagjja Nr. 1, Rruga Nacionale Bulqizë-Dibër, Shupenzë Qendër, Zona kadastrale Nr. 3444, Kati i parë.
Shkodër, Shkodër,Shkodër, Lagjja Petrash, Rruga Daut Boriçi, Nd. 273, Kodi Postar 4001, Drejtoria Rajonale Shkodër.
Fier, Fier, Fier, Lagjja 1 Maji,ish Sizmikja.
Elbasan,Elbasan ,Elbasan,Lagjia Emin Matraxhiu, Rruga Kamber Sejdini, Pallati 48/1, Kati i II.
Elbasan, Gramsh,Gramsh, Rruga "Qazim Dyrmishi", ND 5, Gramsh, Kodi Postar 3301.
Lezhë, Lezhë, Lezhë, Rruga "11 Janari", ND 34, Lezhë, Kodi Postar 4501.
Korçë, Pogradec, Pogradec, Rruga "Fan Noli", ND 8, Pogradec, Kodi Postar 7301.
Kukës, Kukës, Kukës, Rruga "Luma", ND 3, Kukës, Kodi Postar 8501.
Gjirokaster, Përmet, Përmet,Rruga "Tefta Tashko Koco", ND 1, Përmet, Kodi Postar 6401.
Durrës,, Shijak, Shijak, Lagjja Popullore, Nd. 16, Kodi Postar 2013, Shijak.
Dibër, Burrel, Burrel, Lagjja Partizani, Rruga Ibrahim Temo, Nd. 6, Kodi postar 8001, Drejtoria rajonale Burrel, Mat.
Korçë,ErsekëErsekë, Pranë Stadiumit,ish Fusha e Druve.
Fier, Fier, Fier, Rruga Arkobaleno.
Vlorë, Ksamil, Ksamil, Lagjja Nr.2, Rruga Dea, Godina Nr.6, Ksamil, Sarandë (Që,ndra Kujdesi ndaj Klientit Ksamil).
Elbasan, Peqin, Peqin. Rruga "Ali Ceka", ND 53, Peqin, Kodi Postar 3501.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Dervish Hima pranë Stadiumit Qemal Stafa.
Kukës , Tropojë, Tropojë, Lagjja 28 Gushti, pranë Bashkisë Tropojë.
Tiranë, Tiranë,Tiranë, Njësia Bashkiake 1, Rruga "Ibrahim Brahja", Nd. 36, Kodi Postar 1044, Tiranë .
Lezhe, Laç,Laç, Rruga "Sajmir Jakaj", ND. 12, Laç, Kodi Postar 4701, Kurbin.
Tiranë, Tiranë,Tiranë, Njësia Bashkiake 6, Rruga Fabrika e Qelqit, ND 7, Kodi Postar 1027.
Shkodër Fushë Arrëz Fushë Arrëz Lagjia "Fushë Arrëz", Rruga "Unaza Fushë Arrëz", Zona Kadastrale Nr. 1656, Nr. Pasurie 46, Kati i I.
Fier, Roskovec,Roskovec , Lagjja e Re, Rruga Kurjan, Numër pasurie 18, 20, 2/280-N 3, Zona kadastrale 3196, Kati i parë.
Berat ,Kuçove,Kuçove, Rruga "Stanisllav Zyberi" , ND 26, Kuçovë, Kodi Postar 5301.
Elbasan, Elbasan, Elbasan, Rruga "11 Nentori", ND 4, Elbasan, Kodi Postar 3001.
Tiranë, Vaqarr, Vaqarr, prane Ures se Beshirit, Pasuria me Nr. 4/66, e ndodhur në Zonën Kadastrale 3712.
Berat, Ura Vajgurore , Ura Vajgurore Lagjja 18 Tetori, Rruga Dimali, Pallati Nr. 2, Kati i dytë.
Tiranë, Rrogozhinë,Rrogozhinë,Lagjja Nr. 1, Rruga e Kavajës, Ndërtesa Nr. 19, Kati i parë.
Elbasan, Prrenjas,Prrenjas ,Lagjja nr.1, Rruga Minatori, pallati nr.14, kati i parë, (Arkë).
Berat ,Berat , Berat, Lagjia "22 Tetori", Rruga "Antipatrea", Zona Kadastrale 1108, Kati i I.
Tiranë, Kamëz Bathore, Rruga "Demokracia", Nd. 222, Lagjja Bathore Kamëz, Kodi Postar 1054.
Shkodër, Shkodër Shkoder Lagjja Qemal Stafa, Rruga Zogu i Parë, Pallati Nr. 26, Kati i parë .
Lezhë,Lezhë, Lezhë, Rruga "Luigj Gurakuqi", ND 9, Lezhë, Kodi Postar 4501.
Gjirokastër, Gjirokastër,Gjirokastër ,Bulevardi "18 Shtatori", ND 153, Gjirokastër, Kodi Postar 6002.
Vlorë, Vlorë, Vlorë, Lagjja 28 Nentori, Rruga Shyqyri Alimerko, pallati Lemas Construction Nr. 1, Kati 1.
Bera,t Berat, Berat, Rruga " Antipatrea ", ND 39, Berat, Kodi Postar 5001.
Tiranë, Tiranë, Tiranë, Rruga Ferit Xhajko,perballë Dispancerisë.
Shkodër , Bushat, Bushat, Rruga Bushat - Rranxa, pasuria nr.510/91, zona kadastrale nr.1329, Kati I, Njësia Administrative Bushat.
Fier, Fier, Fier, TEC Fier afer fshatit Drize.
Shkodër ,Shkodër,Shkodër, Lagjja Skënderbeg, Rruga Kol Heqimi, rajoni nr.3, kati i parë, (Arkë).
Dibër, Bulqizë, Bulqizë, Lagja Gjeologu.
Tiranë, Tiranë, Tiranë,Rruga "Medar Shtylla", ND 2, Njësia Bashkiake 5, Kodi Postar 1021.
Shkodër, Shkodër, Shkodër, Rruga "Kardinal Mikel Koliqi", ND 42, Shkodër, Kodi Postar 4007.
Elbasan, Elbasan, Elbasan, Lagjja Syrja Dylgjeri, Rruga Qemal Stafa, Pallati Alsion, Kati 2, KNKElbasan.
,Elbasan, Peqin, Peqin, Bulevardi Mustafa Gjinishi, Lagjja Teqe, Zona Kadastrale 2908, Nr.Pasurie Nr.6/125-N, Kati i I.
Korçë, Bilisht, Bilisht, Shetitorja "Fuat Babani", ND 12, Bilisht, Kodi Postar 7006.
Elbasan,, Librazhd, Librazhd, Rruga "Unaza", ND 12, Librazhd, Kodi Postar 3401.
Gjirokastër, Gjirokastër, Gjirokastër, Lagjia "18 Shtatori", Rruga "Doktor Vasil Jorgji", Zona Kadastrale Nr. 8541, Kati i I.
Kukës, Bajram Curri, Bajram Curri. Rruga "Mic Sokoli", ND 12, Bajram Curri, Kodi Postar 8700.
Elbasan, Prrenjas, Prrenjas, Rruga Qybra Sokoli, Zona Kadastrale Nr.2924, Nr.pasurie 1/117-N, Kati i I.
Tiranë,Tiranë, Tiranë, Njesia Bashkiake 5, Rruga "Medar Shtylla", Nd. 19, Kodi Postar 1021, Tiranë.
Tiranë ,Tiranë , Tiranë Njësia Bashkiake Nr. 11, Rruga e “Durrësit” , Pallati Gintash, Godina 15 Laprake.
Tiranë ,Tiranë ,Tiranë Rruga"Lord Bajron", ND 52, Njësia Bashkiake 11, Kodi Postar 1025.
Tiranë ,Tiranë ,Tiranë Njësia Bashkiake 8, Rruga "Ferit Xhajko", Nd. 57, Kodi Postar 1017, Tiranë.
Fier, Lushnje,Lushnje, Rruga "Agim Prodani", ND 42, Lushnje, Kodi Postar 9001.
Dibër, Burrel, Bulevardi, Rruga "Kuvendi i Dukagjinit", ND. 27, Burrel, Kodi Postar 8001.
Mat, Berat, Çorovodë, Çorovodë, Rruga ''Arkitekt Kasemi", ND 7, Çorovodë, Kodi Postar 5402.
Tiranë, Dajt, Dajt, Lagjja Qesarak, Rruga Muhamet Deliu Pallati Nr. 7, Kati i parë.

Adresa Email:
ankesa juaj@oshee.al

Telefoni:
042239368

Faqja Web:
http://oshee.al/

Akte Tjetërsim Kapitali: Ekstrakti Historik i Shoqërisë -Datë 02.03.2019
Ndryshimi i Kapitalit Themeltar
Ndryshimi i Aksionarit
Ndryshimi i Administratorit & Anëtarëve
Ndryshimi i Statutit (Objekti)
Dokumenta Financiare: Pasqyra Financiare 2008
Pasqyra Financiare 2010
Pasqyra Financiare 2011
Pasqyra Financiare 2012
Pasqyra Financiare 2013
Pasqyra Financiare 2014
Pasqyra Financiare 2015
Pasqyra Financiare 2016
Pasqyra Financiare 2017
Themelimi i Shoqërisë-Dokumentacion
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 405 967 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 21 356 374 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 18 263 367 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -2 075 451 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -26 002 278 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -37 648 477 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: -4 487 066 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -3 798 174 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2009: -18 239 235 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2008: -7 850 149 000,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2007: -11 021 817 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:60 432 335 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:62 023 855 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:58 585 062 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 47 285 532 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 37 706 143 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 37 777 780 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 45 923 196 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 42 189 348 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2009: 36 921 796 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2008: 34 222 380 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2007: 26 266 329 000,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017

Punuar Nga : A.B