Skip to content
  

Rezultatet e kerkimit: Ortak/Aksioner:Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë
Rezultate gjithsej: 5

Mbi 1000000 Fitim 2015

Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike GROUP (Ish-CEZ Shpërndarje)

K72410014H
(A) Kryerja e veprimtarive te sherbimeve ekonomike dhe financiare, b) kryerja e veprimtarive te sherbimeve ligjore, c) kryerja e veprimtarive te sherbimeve te burimeve njerezore; d) kryerja e veprimtarive te she)

Tiranë 18263367000 ALL

Albgaz

L71306034U
(Objekti kryesor i veprimtarisë së shoqërisë “ALBGAZ” sh.a. është operimi si operator i kombinuar në përputhje me parashikimet e Ligjit nr. 102/2015, datë 23.09.2015 “Sektorin e Gazit Natyror” P)

Tiranë ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME BERAT SH.A

M23511002O
(a) Sherbimi i furnizimit me uje te pijshem i konsurnatoreve dhe shitja e tij; b) Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem; c) Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses )

Berat ALL

SHOQERIA RAJONALE UJESJELLES KANALIZIME POGRADEC

M24416601U
(Sherbimi i fumizimit me uje te pijshem i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirembajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshem. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se konsumat)

Pogradec ALL

SHOQËRIA RAJONALE UJËSJELLËS KANALIZIME KUKËS SH.A

M28322201I
(Sherbirni i furnizimit me uje te pijshern i konsumatoreve dhe shitja e tij. Mirernbajtja e sistemit/sistemeve te furnizimit me uje te pijshern. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit per plotesimin e kerkeses se kon)

Kukes ALL

Kontakt me ne!?

Nese keni dicka per te komunikuar me ne, ju lutem perdorni formen e kontaktit

Kontaktoni