Skip to content

BOSHNJAKU. B
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-30 12:36:36
JSON

NIPT: K72627402H
Administrator: Bashkim Dulla
Objekti i Veprimtarisë: Investitor në fushën e ndërtimit të objekteve të ndryshme civile dhe industriale,private dhe shtetërore,social kulturore dhe agjensi për shitblerjen e këtyre ndërtimeve.Ndërtimi, rikonstruksioni dhe mirëmbajtja e tyre e punimeve gërmimi në tokë, ndërtime civile dheindustriale, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada, etj., rrugë, autostrata, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pistaaeoroportuale, punime nëntoksore, ura e vepra arti, diga dhe tunele hidroteknike, ujsjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, verpa kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimin në ujë, punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime, ndërtimi i impjanteve për prodhimin e energjisë elektrike, ndërtime për n/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë, Punime të inxhinierisë së mjedisit, Punime për prishjen e ndërtimeve, Impiante hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, Impiante ngritëse dhe transportuese (ashensorë, shkallë levizëse, transportues), Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri,plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike ndërtuese, Impiante të sinjalistikës 2 ndriçuese të trafikut,Sinjalistika rrugore jondriçuese, Barriera dhe mbrojtje rrugore, Ndërtime parafabrikat betonarme, struktura metalike dhe druri,Punime strukturore speciale, Shtresa dhe mbistruktura speciale, Punime mbi shina dhe traversa,Impiante teknologjik, termike dhe të kondicionimit,Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni, Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj, Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumore,Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane, Punime topogjeodezike, Sistemet kundër zhurmës për infrastrukturë, Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Ndërtimi i godinaveturistike,bujqësore, landfilleve, stadiumeve, si dhe c’do lloj ndertimi tjeter,rikonstruksion, mirëmbajtje, apo restaurim ityre.Prodhim materiale ndërtimi dhe tregtim i materialeve të ndërtimit. Kryerje testesh dhe provash laboratorike ne fushen e materialeve te ndertimit, provave dhe strukturave ne ndertim, provave te gjeoteknikes dhe gjeogjolise, vetite fiziko kimike te ujrave, dhe testime per vleresimin e ndikimeve ne mjedis. Restaurime të ndërtesave civile dheindustriale,restaurimi në monumentet e arkitekturës, restaurimi i monumentevetë trashëgimis kultorure, zbatim në restaurimin e Qëndrave Historike e kulturore,etj.Ndertime me karakter social-kulturor dhe te kulteve tendryshme fetare. Punime zdrukthtari, prodhim mobilje, bufe, dyer, dritare, etj. Punime në sipërfaqe të gjelbëra,parqe,pyje.Pastrimi i sipërfaqeve urbane. Mirembajteje, zhvillimi i dekorit në mjedisin urban. Shërbime të pastrimit dhe rregullimit të sipërfaqeve. Shërbime të grumbullimit, largimit dhe të transportit të mbetjeve urbane.Projektim objekte të ndryshme, studio projektimi. Kryerja e punimeve në shërbime funerale.Mulli bloje,furre buke dhe tregtimi i asortiminteve të ndryshme të bukës me shumicë dhe pakice.Restorant,bar,bufe.Importeksport,tregtim me shumicë e pakicë i mallrave të ndryshëm ushqimore,industriale, bujqësore,elektroshtepiake,kancelari,pjesë kompjuterike,blektorale, etj.Pikë shitje të tëgjitha llojeve të karburanteve dhe nënprodukteve të tyre me pakicë dhe vajrave lubrifikantë,lavazho,gomisteri,servis mjetesh.Importeksport makineri,pajisje, automjete,vajra lubrifikante,pjesë kembimi dhe tregtimi i tyre.Import,instalim,menaxhim impiante industriale dhe makineri pajisje.Shitblerje mjete, automjete, makineri, kamiona, etj.Studimi dhe përgatitja e projekteve mbi masat e mbrojtjes nga zjarrit të ndërtesave të 3 çdo lloji, hartimi i akteve të ekspertizës teknike për zjarret e rëna. Hartim i raporteve të vlerërisimit të ndikimit në mjedis, kryerje e auditimit mjedisor, hartimi i ekspertizave për probleme mjedisore dhe vlerësim i raportëve të vlerësimit të ndikimit në mjedis ose rezultatet e një auditimi.
Emërtime të tjera Tregtare: BOSHNJAKU B
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 05.09.2006
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 40 000 000,00
Numri i pjesëve: 40 000
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
FIER Lagjja Bishanake, Rruga Skenderbeu, Nr. 8, Prane karbuantit "Bolv - Oil", Zona kadastrale nr 8532

Adresa:
Durres Durres DURRES Ndertimi i shkolles 9-vjeçare Marie Kaçulini, Durres, lagjja 12, Rruga Mujo Ulqinaku Berat Otllak QERSHNIK Bashkia Berat, Ndertim ujsjellesit fshatit Qereshnik, Njesia administrative Otllak Berat. Fshati Qereshnik, Berat

Telefoni:
692079506

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 59 636 120,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 41 480 893,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 50 382 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 27 804 746,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 10 945 119,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:787 965 787,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:465 558 984,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 305 032 592,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2016
2017