Skip to content

R & R GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-03-06 15:47:11
JSON

NIPT: K81415001A
Administrator: Elona Rami
Objekti i Veprimtarisë: Import Export, shitje me shumice dhe pakice e mjeteve te transportit te kapaciteteve te ndryshme qe sherbejne per transportin e mallrave dhe/ose te pasagjereve.Eksportimport,shitja me shumice dhe pakie e mjteve bujqesore me ose pa zinxhire,te kapaciteteve te ndryshme,me ose pa rimorkio,makineri pajisje industriale.Eksport-import,shitja me shumice dhe pakice e te gjitha llojeve te pjeseve te kembimit,gomave te automjeteve dhe te mjeteve bujqesore,baterive.Hapje dhe shfrytezim i serviseve per riparimin dhe mirembajtjen e te gjitha llojeve te mjeteve,hapja pika lavazhi.Investime dhe sherbime ne fushen e pasurive te paluajtshme,duke perfshire pa u kufizuar,shitje,qiradhenie,riparime,blerje,rimarrje te pasurive te patundshme ne shqiperi.Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve te kapaciteteve te ndryshme qe perdoren per transportin e pasagjereve ose te mallrave,te mjeteve bujqesore me ose pa zinxhire.Shitja me pakice e lendeve djegese(nafte,benzine,lubrifikante,etj).Administrimi i pikave te karburantit per shitje me pakice ne territorin shqiptar.Transporti i lendeve djegese brenda dhe jashte vendit me mjetet e shoqerise ose te treteve.Hapja dhe administrimi i pikave te karburantit dhe te mini-dyqaneve per tregtimin e aksesoreve te te gjitha llojeve te automjeteve.Aktivitet ne fushen e turizmit,hotelrise,bar,restorant,internet-kafe.Import-eksport i mallrave te ndryshem industriale dhe ushqimore dhe perdorim shtepiak si : detergjente,tregtim i te gjitha materialeve,veshmbathje,tuba rekordi,elektropompa dhe mirembajtja e tyre.etj.me shumice dhe pakice,te artikujve kancelarie te te gjitha llojeve,pajisje komppjuterike te te gjitha llojeve.Tregtim pajisje elektrike dhe elektronike si dhe sherbimin per to, prodhim dhe tregtim te materialeve te ndertimit, ndertimin e objekteve me karakter social e publik, investime ne fushen e ndertimit etj.Zbatime punimesh ndertimi, konsulence,supervision dhe kolaudim punimesh.
Emërtime të tjera Tregtare: R & R GROUP
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar
Viti i Themelimit: 07/02/2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 113 000 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: Tirane, Tipi mjetit ATP Ford Transit me targe AA342BX; Tirane, Tipi mjetit ATP Daimler Chrysler me targe AA131JG
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.C - Leje Mjedisi e tipit A
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Kamez, Lagjja "Valias", Rruga "Skenderbeu". Ndertese Private, Zone Kadastrale Nr.2066, Numer Pasurie 25/13

Adresa:
Tirane, Kamez, Lagjja "Valias", Rruga "Skenderbeu", godine sherbimi 2 (dy) kateshe, Zona Kadastrale Nr.2066, Nr. Pasurie 25/13, servis

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 56 565 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 20 945 773,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 51 225 644,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: -4 788 722,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -1 653 125,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:573 525 152,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:269 189 694,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 310 677 094,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016