Skip to content

ERAL CONSTRUCTION COMPANY
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-08-08 14:50:32
JSON

NIPT: K82230002K
Administrator: Ervin Qëndro
Objekti i Veprimtarisë: Ndërtim dhe rikonstruksion. Në fushën e ndërtimeve në objekte të ndryshme për banim, të atyre social-kulturore, hapje rrugësh, asfaltime, ndërtim e ngritje fabrikash, lokalesh, etj. Prodhime të materialeve të gatshme dhe gjysëm të gatshme etj. Tregtim me shumicë dhe pakicë brenda dhe jashtë vendit, import-eksport. Aktivitet në fushën e projektimeve të strukturave të zakonshme prej tulle, guri, betoni e betonarmeje. Ndërtime civile dhe ekonomike, ndërtime rrugore dhe aeroporte, hekurudhore, ura dhe vepra arti, ndërtime detare, ndërtime hidraulike e hidroteknike, vepra të veçanta e punime speciale, punime restaurimi, karpenteri etj. Shërbim marketingu për të tretët. Shërbim për mirëmbajtje ndërtesash civile. Shërbim për mirëmbajtje rrugësh. Shërbim për rehabilitime infrastrukture & ndërtesa civile. Shërbim mirëmbajtje rutine e dimërore rrugësh. Shërbim për gjelbërim të brendshëm dhe të jashtëm. Shërbim për mirëmbajtje të rrjeteve elektrike të brendshëm dhe të jashtëm. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve për prodhimin e energjisë elektrike; N/stacionet, kabinat e transformatorëve linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve hidro-sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve ngritëse dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse, transportues). Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve teknologjike, termike dhe të kondicionimit. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve dhe linja telefonie dhe të telekomunikacionit. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. Ndërtimi dhe shërbimi për mirëmbajtjen e sistemeve kundra zhurmës për infrastrukturë. Punime gërmimi në tokë. Ndërtime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile, industirale, veshje fasada rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. Punime nëntokësore, ura e vepra arti. Diga dhe tunele hidroteknike. Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. Ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë. Punime dhe mbrojtje lumore sistemime hidraulike dhe bonifikime. Punime të inxhinierisë së mjedisit. Punime për prishjen e ndërtimeve. Punime rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniturë me materiale druri, plastike, metalike dhe xhami dhe rifiniturë të natyrës teknike. Ndërtuese. Sinjalistika rrugore jo ndriçuese e ndriçuese. Barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri. Punime strukturore speciale. Shtresa dhe mbistruktura speciale. Punime mbi shina dhe tramversa. Pastrimi i ujërave detare, liqenore dhe lumore. Punime topogjeodezike. Shpime gjeologo-inxhinierike, puse e shpime për ujë. Tregtim e shitblerje gomash të ndryshme për automjete, pneumatike dhe industriale, pjesë këmbimi auto, mjete e makineri, etj, brenda dhe jashtë vendit. Manaxhim i mbetjeve, transport dherash, inerte, stacion transferimi I mbetjeve jo te rrezikshme, grumbullim mbetjesh inerte dhe dhera ose shtuf nga nderhyrjet dhe punimet ne infrastrukture te objekteve te ndryshme, transport inerte, dhera dhe shtuf. Prodhim, perpunim dhe shitje material inerte, cakell, stabilizant.
Emërtime të tjera Tregtare: Eral Construction Company
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25.10.2008
Rrethi: Gjirokastër
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 29 445 175,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Tirane, Vore, Kamion me targe AA 292 KD
2) Tirane, Automjet Kamion, Tip Mercedes Benz, me targe TR 3734 I.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
Çështje Ligjore: I. Më datë 13.04.2016, përmbaruesi gjyqësor privat Euglent Osmanaj ka lëshuar urdhërin Nr.125/3 Dosje, datë 06.04.2016, për sekuestrimin e aktiveve të shoqërisë Eral Construction sh.p.k, për shkak të mos shlyerjes së detyrimit ndaj shoqërisë Salillari sh.p.k.

II. Më datë 28.04.2016, përmbaruesi gjyqësor privat Euglent Osmanaj ka lëshuar urdhërin për heqjen e masës së sekuestros së aktiveve të Eral Construction, pas shlyerjes së detyrimit ndaj kreditorit Salillari sh.p.k.

III. Më datë 07.12.2018, përmbaruesi gjyqësor AA BAILIFF shpk ka lëshuar urdhërin për vendosjen e sekuestros mbi kuotat e shoqërisë Eral Construction Company, duke ndaluar tjetërsimin dhe/ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Ky urdhër është vendosur si pasojë e mos shlyerjes së detyrimit të shoqërisë Eral Construction Company ndaj shoqërisë Tranzit sh.p.k.

IV. Me date 05.12.2018, me ane te urdhrit Nr.1033 Dosje, Nr.19942 Prot, protokolluar nga QKB me Nr.13953 datë 07.12.2018, lëshuar nga Përmbarues Gjyqësor Shoqëria “AA BAILIFF” shpk, u urdherua heqja e sekuestros mbi kuotat e debitorit shoqërisë “ERAL CONSTRUCTION COMPANY” sh.p.k, me NUIS (NIPT) K82230002K.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Gjirokastër, Tepelenë, Rruga Tepelenë Progonat, vendndodhja Skaranë, ngastra nr.80d, kod kadastral Gj 3400080d rl, zk 1149

Adresa:
1) Tirane, Vore, MARQINET, Rruga Stacioni i Trenit, Marqinet, Magazinë 1 Kat, Zona Kadastrale 2605, Numri i pasurise 520/3
2) Tirane, Njësia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajës, Pallati Nr.29, Kulla B, Kati 9, Ap.36

Adresa Email:
eralconstruction@yahoo.com

Telefoni:
+355672059967, +355672059666, +355674016233

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 08.08.2020
Urdher per venien e sekuestros administrative (2016)
Vendim i asamblese se ortakeve per miratimin e raportit te zmadhimit te kapitalit 14.09.2014
Kontrate dhurimi kuotash (2016)
Raporti per zmadhimin e kapitalit te shoqerise (2014)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 1 080 805,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 9 342 644,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 5 396 071,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -12 293 209,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 090 471,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 458 830,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 11 180 278,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:158 774 766,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:257 335 528,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:134 955 535,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:138 412 369,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 147 584 267,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 114 229 970,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 146 966 732,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala