Skip to content

ALKO-IMPEX General Construcion Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2021-02-04 10:33:14
JSON

NIPT: K91326028I
Administrator: Enkelejda Çeli, Arbër Abazi
Objekti i Veprimtarisë: 2670-Thyerja e gurit dhënja e formës dhe finicioni; 4521- Ndërtimi i lartë dhe ndërtimi i ulët; 4522-Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve të kulmeve; 4523-Ndërtimi i autostradave, rrugëve, aeroporteve dhe objekteve sportive; 4525-Punime të tjera të specializuara të ndërtimit, vendosja e instalimeve të kanalizimit fekal dhe atmosferik; 4531-Vendosja e instalimeve elektrike; 4532- Vendosja e izolatorëve etj. Grumbullim, pastrim, përpunim dhe riciklim i mbetjeve urbane. Grumbullim, përpunim dhe shitje skrapi të ndryshme. Pastrimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme dhe sistemim-gjelbërim. Menaxhimi, riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve të ndryshme. Shërbime lavanderie dhe dizinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim automjetesh, pjesëve motorike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve të ndryshme. Mirëmbajtje rutine dimërore rrugësh. Tregtim i pajisjeve, mallrave te ndryshme higjeno sanitare.
Emërtime të tjera Tregtare: ALKO-IMPEX General Construcion
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 26.01.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosovë
Kapitali Themeltar(Lekë): 388 502,00
Shoqëri e huaj për këtë subjekt: ALKO-IMPEX-General Construction shpk, një shoqëri me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 02.09.2004 sipas ligjeve të Republikës së Kosovës, me numër biznesi 70086447, me adresë në Kosovë, Prishtinë, Bregu i Diellit nr 2 L-5 nr. 3, me administratorë Valon Ademi dhe Imer Ademi (Sipas çertifikatës së regjistrimit të Alko-Impex-General Construction sh.p.k, në Agjensinë e Regjistrimit të Bizneseve në Kosovë, datë 29.05.2008, të dorëzuar në QKB)
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: KUKUR HYDRO ENERGY, një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.08.2017 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar L72024013M, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 9, rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, pallati 53, me administrator Arbër Abazi. ALKO-IMPEX General Construcion zoteron 100% te kapitalit te kesaj shoqerie (Sipas te dhenave te QKB deri me date 04.02.2021)
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 F/ 1 M
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.11.2016, me anë të urdhërit Nr.1943/13 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "KODRA BAILIFF SERVICE", është vendosur masa e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërise “ALEKO IMPEX General Construction" shpk, me qëllim likujdimin e faturës ndaj kreditorit, shoqërisë “Fit-Mek Oil” sh.a.

II. Më datë 17.11.2016, me anët të urdhërit Nr.1943/21 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KODRA BAILIFF SERVICE", është hequr sekuestro konservative, mbi kuotat e shoqërisë "ALIKO IMPEX Construction" Shpk, pas kërkesës së palës kreditore “Fit-Mek Oil” sh.a, të datës 17.11.2016, për pezullimin e proçedurave përmbarimore.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 195227 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, kati i 8, pranë stacionit të trenit.

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 29.12.2020
Certifikate regjistrimi Alko-Impex General Construction shpk
Vendimi per hapjen e deges ne Shqiperi
Urdher per vendosjen e sekuestros (2016)
Urdher per heqjen e sekuestros (2016)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2019
Shenime shpjeguese te PF 2019
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2019-2020
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2019: 20 141 253,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 434 576,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 905 577,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 15 660 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 436 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 639 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 027 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 706 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2019:700 582 753,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:667 413 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:549 511 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:662 878 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:308 529 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 143 285 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 80 015 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 92 032 119,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Punuar Nga : A.Lala