Skip to content

ALKO-IMPEX General Construcion Zotëruese e disa konçesioneve Më shumë Më shumë
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-06-26 14:59:40
JSON

NIPT: K91326028I
Administrator: Enkelejda Çeli, Arbër Abazi
Objekti i Veprimtarisë: 2670-Thyerja e gurit dhënja e formës dhe finicioni; 4521- Ndërtimi i lartë dhe ndërtimi i ulët; 4522-Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve të kulmeve; 4523-Ndërtimi i autostradave, rrugëve, aeroporteve dhe objekteve sportive; 4525-Punime të tjera të specializuara të ndërtimit, vendosja e instalimeve të kanalizimit fekal dhe atmosferik; 4531-Vendosja e instalimeve elektrike; 4532- Vendosja e izolatorëve etj. Grumbullim, pastrim, përpunim dhe riciklim i mbetjeve urbane. Grumbullim, përpunim dhe shitje skrapi të ndryshme. Pastrimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme dhe sistemim-gjelbërim. Menaxhimi, riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve të ndryshme. Shërbime lavanderie dhe dizinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim automjetesh, pjesëve motorike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve të ndryshme. Mirëmbajtje rutine dimërore rrugësh.
Emërtime të tjera Tregtare: ALKO-IMPEX General Construcion
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 26.01.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Kosovë
Kapitali Themeltar(Lekë): 388 502,00
Shoqëri e Kontrolluar nga ky Subjekt: KUKUR HIDRO ENERGY
Sipas të dhënave të QKB deri më datë 25.01.2019, KUKUR HYDRO ENERGY shpk është një shoqëri konçesionare me përgjegjësi të kufizuar, e themeluar më datë 22.08.2017 sipas ligjit shqiptar, me numër në regjistrin tregtar L72024013M, me adresë në Tiranë, njësia bashkiake nr. 9, rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, pallati 53, e përfaqësuar nga Arbër Abazi.
Konçesione dhe PPP: Jo
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 2
Femër/Mashkull: 1 F/ 1 M
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: I. Më datë 02.11.2016, me anë të urdhërit Nr.1943/13 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbarimore "KODRA BAILIFF SERVICE", është vendosur masa e sekuestros konservative mbi kuotat e shoqërise “ALEKO IMPEX General Construction" shpk, me qëllim likujdimin e faturës ndaj kreditorit, shoqërisë “Fit-Mek Oil” sh.a.

II. Më datë 17.11.2016, me anët të urdhërit Nr.1943/21 Prot, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KODRA BAILIFF SERVICE", është hequr sekuestro konservative, mbi kuotat e shoqërisë "ALIKO IMPEX Construction" Shpk, pas kërkesës së palës kreditore “Fit-Mek Oil” sh.a, të datës 17.11.2016, për pezullimin e proçedurave përmbarimore.
Ndryshime
Shënime: Kapitali i shoqërisë është 195227 euro dhe është konvertuar në lekë me kursin e këmbimit të datës 08.02.2020.
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Rruga Reshit Petrela, Kompleksi Usluga, kati i 8, pranë stacionit të trenit.

Telefoni:
0692048888

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 26.06.2020
Certifikate regjistrimi Alko-Impex General Construction shpk
Vendimi per hapjen e deges ne Shqiperi
Urdher per vendosjen e sekuestros (2016)
Urdher per heqjen e sekuestros (2016)
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare (2013)
Pasqyrat financiare (2017)
Pasqyrat financiare (2015)
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Shenime shpjeguese te PF 2018
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 16 434 576,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 905 577,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 15 660 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 436 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 639 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 027 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 706 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:667 413 355,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:549 511 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:662 878 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:308 529 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 143 285 957,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 80 015 315,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 92 032 119,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala