Skip to content

4 A -M
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-30 12:36:36
JSON

NIPT: K92005016L
Administrator: Ardit Metaliaj
Objekti i Veprimtarisë: Punime elektrike,tregetim me shumice e pakice te materialeve elektrike,import eksportin e tyre,prodhim dhe tregetim betoni dhe inerte,tregetim me shumice dhe me pakice,import-eksport te artikujve te ndryshem industrial, ushqimore, elektroshtepiake, konfeksione, kozmetike. Tregetim dhe shitje produktesh artizanati, kimike, tekstile, artikuj plastike. Tregetim produktesh te gatshme me shumice e pakice, etj. Ne fushen e ndertimit. Ne fushen e ndertimit, projektimin dhe zbatimin duke perfshire por pa u kufizuar i veprave urbane, civile, industriale, arkitekturore, rrugore dhe hekurudhore, urave dhe veprave te artit, si dhe punime inxhinierike topografike dhe hidrologjike, inxhinierike te impianteve te prodhimit dhe transmetimit te energjise etj. Ofrimin e rrjeteve dhe sherbimeve te komunikimeve elektronike. Permiresim dhe shfrytezim te pyjeve. Transport kombetar dhe nderkombetar per mallra te ndryshem dhe/ose udhetare per te trete dhe me qira. Transport i karburanteve. Sherbime pastrimi dhe mirembajtjeje te ambienteve te brendshme dhe te jashtme, industriale dhe civile, publike dhe private, reklamave e totemeve te ambienteve spitalore, qendrave shendetesore, qendrave tregtare, hoteleve, zyrave, 2 universiteteve, marketeve, bankave, bar - restoranteve, porteve, aeroporteve, terminaleve, rruge etj.Tregtim (Shitje - Blerje), furnizim, importim me shumice e pakice te detergjenteve, produkteve, materialeve, pajisjeve, mjeteve, aksesoreve, makinerive te pastrimit. Sherbime dhe mirembajtje gjelberimi dhe te mjediseve te gjelberta. Transport, grumbullim dhe evadim te mbetjeve urbane, pastrim i hapesirave te qyteteve, fshatrave etj, dhe trajtimi e riciklimi i mbetjeve. Transport me mjete jashte norme.
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar
Viti i Themelimit: 04.08.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 148 478 830,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
VII.2 - Transport rrugor ndërkombëtar mallrash për të tretë e me qira
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
TIRANE Rruga Musa Agolli, Godine 7 Kateshe, Kati 2, Ap.18

Adresa:
Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 782 MA (Terheqes, marka SCANIA) Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 956 SO (Terheqes, marka Daf) Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 840 PN ( Terheqes, marka Mercedes Benz) Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 214 KJ ( Terheqes, marka Scania) Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 029 MA ( Terheqes, marka Scania) Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 216 KJ ( Terheqes, marka Scania) Tirane Tirane TIRANE Autobus Mercedes Benz me targe AA 184 PX Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 479 NN (Terheqes, marka Scania) Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AER 697, Gjysem Rimorkio Moslein Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 062 KS, Terheqes Volvo Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe ADR 791, Gjysem Rimorkio Goldhofer Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 729 KD ( Terheqes, marka Man ) Tirane Vore Muçaj Godina me Funksion Industrial, Magazinë, Shërbime dhe Zyra, Fshati Muçaj, Bashkia Vore, Zona Kadastrale Nr. 2726 me Nr. Pasurie 321/19 dhe Nr. Pasurie 321 / 18, pranë Terminalit te Doganave Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 841 PN (Terheqes, 3 marka SCANIA) Tirane Kashar MEZEZ "Strukture industriale 2, 4 dhe 5 kate, me 2 kate parkim nentoke dhe mur rrethues", ne Superstraden Tirane-Durres Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 215 KJ ( Terheqes, marka Scania) Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 713 PS (Terheqes, marka Scania) Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 253 UC(Terheqes, marka VOLVO) Tirane Tirane TIRANE Automjet me Targë AA 605 SB (Kamion, Marka IVECO MAGIRUS) Tirane Kamez KAMEZ Lagjja Nr. 5, Rruga Rubiku, Objekt 1 katesh Nr. 10 Tirane Vore SHARGE Zone Kadastrale Nr.3319, Nr.Pasurie 327/1, Z.Kadastrale 3319, Nr.Pasurie 327/2, Z.Kadastrale 3319, Nr.Pasurie 327/3 Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 967 PN (Terheqes, marka Scania) Tirane Tirane TIRANE Rikonstruksioni i infrastruktures rrugore te bllokut te kufizuar nga rruget Konferenca e Pezes - 3 Deshmoret dhe rruga Ali Jegeni Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 842 PN (Terheqes, marka SCANIA) Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 566 ME, Kamion Mercedes Benz Tirane Tirane TIRANE Automjet me targe AA 352 LA ( Terheqes, marka Mercedes Benz)

Adresa Email:
info@4a-m.al

Telefoni:
694072707

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 42 627 358,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 33 962 437,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 30 131 886,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 20 656 166,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 13 140 277,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 12 039 020,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:1 934 724 782,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:1 030 885 030,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:1 039 132 626,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 730 689 936,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017