Skip to content

Farma Net Albania (Ish Farma Net)
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2020-06-22 08:38:49
JSON

NIPT: K92201080V
Administrator: Sokol Topçiu
Objekti i Veprimtarisë: Tregtim të artikujve të ndryshëm, import - eksport, pajisje elektrike dhe elektronike, elektro-shtëpiake, duhan, cigare, medikamente farmaceutike, bujqësore dhe blektorale, veshmbathje, lëndë të para për industrinë, materiale ndërtimi dhe hidrosanitare, pajisje zyrash dhe kancelari, pjesë këmbimi auto e makineri të çdo lloji. Aktivitet në fushën e projektimeve e ndërtimeve civile, industriale, turistike, prodhimin e materialeve inerte, ndërtime rrugësh, tunelesh, urash etj. Tregtimin me shumicë të pajisjeve mjekësore. Tregtimin me shumicë dhe pakicë të materialeve zgjedhore, bojë timbruese me elemente sigurie dhe vula (kode) sigurie me kavo çeliku. Peshkim. Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër. Peshkimi profesional në det. Peshkim sportiv në lumenj e liqene. Peshkim selektiv. Tregtim me shumicë dhe pakicë kuti dhe ambalazhe kartoni, materiale plastike.
Emërtime të tjera Tregtare: Farma Net Albania
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 28.07.2009
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Origjina e Kapitalit: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: 1) Durrës, Porti i Peshkimit Durrës, Varkë me Nr. Serie 633.973
2) Tiranë, Volkswagen Touran AA 044 LU
3) Tiranë, Automjet tip Wolksvagen Touran me targe AA 646 TI
4) Tiranë, Volkswagen Touran AA 129 LI
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: II.7.A.1.F - Farmacitë ose agjencitë farmaceutike (farmaci)
XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
II.7.B - Tregtimi me shumicë i barnave
III.5.A.1 - Peshkimi dhe forma të tjera të shfrytëzimit të faunës ujore të egër
Çështje Ligjore: I. Më datë 20.10.2016, u nënshkrua marrëveshja e pengut Nr. 3300 Rep., Nr. 1872/2 Kol., ndërmjet “Banka Credins” sh.a (pengmarrës) dhe shoqërisë “Farma Net Albania” shpk, Sokol Topçiu dhe Anila Topçiu (pengdhënës). Ndërmjet shoqërisë “Farma Net Albania” shpk dhe “Banka Credins” sh.a është lidhur një kontratë për kredi afatmesme Nr. 2466 datë 20.10.2016, nr. 3297 rep, 1869 kol, datë 20.10.2016 për shumën 10.000.000 (dhjetë milion) lekë, dhe një kontratë për linjë kredie Nr. 2467 datë 20.10.2016, nr. 3298 rep, 1870 kol, datë 20.10.2016, për shumën 28.000.000 (njëzet e tetë milion) lekë.

Kjo kontratë ka për objekt lënien peng të 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “Farma Net Albania” shpk, me vlerë 100.000 (njëqind mijë) lekë, si garanci për përmbushjen e detyrimeve që rrjedhin nga kontratat e kredisë.

II. Më datë 15.05.2017, u nënshkrua Marrëveshja Siguruese Nr. 3087 Rep., Nr. 1005/2Kol., lëshuar nga Barrëdhënësit: Z. Sokol Topçiu, Znj. Anila Topçiu dhe Barrëmarrësi: Banka Credins sh.a., në të cilën barrëdhënësit vendosin barrë mbi 100% të kuotave të kapitalit të shoqërisë “Farma Net Albania” si dhe të gjitha të drejtat që burojnë nga këto kuota të cilat zotërohen 100% nga Z. Sokol Topçiu.

III. Më datë 31.07.2018, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 4062 Rep dhe 1763/2 Kol, midis barrëdhënësit Sokol Topçiu dhe Anila Topçiu dhe barrëmarrësit Banka Credins sha për krijimin e një barre siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins. IV. Më datë 30.08.2019, u nënshkrua marrëveshja siguruese Nr. 4336 Rep dhe 2328/2 Kol me barrëdhënës Sokol Topçiu dhe Anila Topçiu dhe barrëmarrës “Banka Credins”sha, për krijimin e një barrë siguruese mbi pasuritë e luajtshme të barrëdhënësit si garanci për shlyerjen e kredisë së akorduar nga Banka Credins ne bazë të a. Kontratë linjë kredi Nr. 3058 datë 30.07.2018 Rep, 1761 kol datë 31.07.2018, duke vendosur barrë mbi kolateralin e 100% të kuotave/aksioneve dhe të drejtave që lidhen me to që z. Sokol Topçiu zotëron në shoqërinë tregtare “Farma Net Albania” Shpk si dhe mbi kuotat/aksionet e reja që mund të zotërojë në të ardhmen në këtë shoqëri tregtare.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Njësia Bashkiake nr 8, Rruga Siri Kodra, ndërtesë 2-katëshe, me zonë kadastrale 8340 dhe nr pasurie 8/660, kati 1

Adresa:
1) Tiranë, Njësia Nr. 10, Rruga e Kavajës, Pallati 123, Kati i parë. (Farmaci Farma Net Albania 6).
2) Tiranë, Rr e Kavajës, Ish Parku Autobuzave Pall. Nr 21 Godina 12 kate, kati përdhe, Zona kadastrale 8220, Pasuria Nr 7/237 sipër. 68 m2 (Farmaci Farma Net Albania 4)
3) Tiranë, Rruga Bajram Curri, Pallatet Agimi Nr. 215, në krah të Kinema Agimit (Farmaci Farma Net Albania 3)
4) Tiranë, Bulevardi Zogu i I, Ndërtesa Nr.53/1, (Farmaci Farma Net Albania 1)
5) Tiranë, Njësia Bashkiake nr. 6, Rruga "Llazi Miho", Pallati Nr. 6, Kati I, Dyqani Nr. 2 (Farmaci Farma Net Albania 5 )
6) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 2, Rruga George W. Bush, Zona Kadastrale 8150, Nr. pasurie 6/30-N4 (Farmaci Farma Net Albania 7)
7) Tiranë, Njësia Bashkiake Nr. 5, Rruga Frank Bardhi, Pallati Nr. 1, Kati 1, Zona Kadastrale 8270, Kompleksi Matrix Konstruksion, Komuna e Parisit, (Farmacia Farma Net Albania 2)
8) Tiranë, Rruga ''Arkitekt Kasemi”, Pallati 1, Shkalla 1, Apartamenti Nr. 1, Kati 1, Zona kadastrale Nr. 8150, Nr pasurie 3/185+1, ''Farmaci, Farma Net Albania 8''
9) Tiranë, Rruga ''Myslym Shyri'', kati 0, zona 3 kadastrale nr. 8380, ''Farmaci, Farma Net Albania 9'' 10) Tiranë, Rruga e" Dibres" Kati 1 , Zona Kadastrale Nr.8370, Numer Pasurie 1/312-N39 (Farmaci, Farma Net Albania 10) 11) Tiranë, Rruga Reshat Petrela, Godina 16, Hyrja 3, Apartamenti 172 "Farmaci, Farma Net Albania 11" 12) Tiranë, Rruga Bajram Curri, kati perdhe, z.k 8130, nr.pasurie 5/139 (Farmaci Farma Net Albania 12)

Adresa Email:
jorgjizallami@yahoo.com

Telefoni:
2275675

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 22.06.2020
Akti i themelimit dhe statuti
Marreveshje pengu 20.10.2016
Marreveshje siguruese 30.07.2018
Marreveshje siguruese 30.08.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2011
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2012
Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2014
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Pasqyrat financiare 2017
Pasqyra e te ardhurave dhe shpenzimeve 2018
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2018: 4 778 611,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 3 925 634,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 2 808 596,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 2 099 696,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 071 775,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 494 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 1 378 102,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2011: 1 345 865,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2010: -1 403 750,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2018:192 099 785,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:159 142 132,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:129 337 915,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:232 757 987,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 165 151 464,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 86 732 903,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 86 231 501,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2011: 65 901 103,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2010: 36 854 163,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017
2018

Punuar Nga : A.Lala