Skip to content

KEGLI-DURI 

JSON

NIPT: K94016202U
Administrator: Monda Babasi
Objekti i Veprimtarisë: Transport mallrash dhe pasagjeresh, ndërtim lavazhi për automjete, tregtim me shumicë dhe pakicë të pjesëve të këmbimit të automjeteve, makineri si dhe pajisje të tjera sidomos për prodhim inertesh. Tregtim artikuj ushqimore dhe jo ushqimorë, bar-kafe e restorant. Prodhim inertesh (gurë, gëlqere, rërë, zhavorr, çakëll) me mjete mekanike. Ndërtim veprash industriale civile e ushtarake, ndërtesa banimi, rruge, riparim asfalti, punime gërmimi, grumbullim dhe shitje të bimëve medicinale, etj. Import–eksport, tregti me shumicë dhe pakicë të mjeteve të transportit dhe makinerive të ndryshme.
Emërtime të tjera Tregtare: KEGLI-DURI
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 14.04.2009
Rrethi: Durrës
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 2 500 000,00
Numri i pjesëve: 1
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Mjete të ushtrimit të aktivitetit: FUSHE KRUJE Kamion tip Daimler 4143 me targë KR 8366 A Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion veteshkarkues tip Man me targë AA 981 MD Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion tip Mercedes Benz 625 me targë AA 914 JZ Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion tip Man me targë KR 8171 A Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion tip Man me targë KR 8085 A Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion tip Volvo me targë AA 184 KA Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Koke Terheqese tip Iveco Magirusa me targë AA 489 HS Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion tip Mercedez Benz me targë AA 136 JA Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion tip Man 4146 me targë AA 698 KK Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion tip Volvo me targë AA 124 BK Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion tip Man me targë KR 7924 A Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Gjysem Rimorkio me targë ACR 984 Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion tip Benz me targë AA 207 JH Durrës Fushe Kruje FUSHE KRUJE Kamion tip Man me targë KR 7934 A
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: IV.1.B.2 - Leje Shfrytëzimi
III.1.B - Leje Mjedisi e tipit B
Çështje Ligjore: 1. 02.11.2016 Numri i ceshtjes: CN-016131-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr. 21300 Prot, date 27.10.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore ZIG shpk , protokolluar nga QKB me Nr.9048 Prot., datë 31.10.2016 , ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat qe pala debitore Durim Babasi zoteron si perfaqesues i subjektit "KEGLI-DURI “shpk me NIPT-K94016202U.2 31.01.2017 Numri i ceshtjes: CN-131253-01-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.00742Prot, datë 23.01.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"Sherbimi Permbarimor ZIG", drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative te vendosur me ane te shkreses Nr.21300 Prot., date 27.10.2016 ne pjeset/kuotat qe debitori Durim Isuf Babasi zoteron si perfaqesues I subjektit "KEGLIDURI" Shpk me NIPT K94016202U.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fushë Krujë Fushë Krujë , Lagjja Grumbullimit, rruga e Laçit, pallat I ri, kati 1, zona kadastrale nr. 1664, me numer pasurie 3/426

Telefoni:
692369120

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -18 217 811,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 2 858 482,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 2 850 141,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:36 462 424,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 79 057 079,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015