Skip to content

C.E.C GROUP
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-09-22 00:00:00
JSON

NIPT: L11807013M
Administrator: Vangjush Birce
Objekti i Veprimtarisë: Studim - Projektim, Supervizion, Mbikqyrje - Kolaudim, Konsulence Teknike. Studim, projektim, mbikqyrje, kolaudim per ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te gjitha llojeve sipas legjislacionit shqiptar. Studime urbanistike te te gjitha llojeve. Sherbime ne planifikim urban. Projektim, ndertim, montim, zbatim e rikonstruksion te godinave te te gjitha llojeve, rruge te cdo kategorie, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale, punime nentoksore, ura e vepra arti, ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje, ndertime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore diga, damba, tunele. Ndertime stacione elektrike. linja te tensionit te larte, te ulet e te mesem dhe shperndarjen e energjise. Ndertim impjante idrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirembajtjen e tyre. Impjante ngritese transportuese. Ndertime parafabrikat 2 beton arme, struktura metalike e druri. Impjante teknologjike, termike e kondicinimi. Impjante e linja telefonie dhe telekomunikacioni. Impjante te brendsheme elektrike, telefonike radiotelefoni etj. Impjante te sinjalistikes rrugore te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese. Investime ne ndertime civile, pallate ne ndertime turistike. Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash e udhetaresh e pika servisi per automjete. Import-eksport sipas legjislacionit. Ndermarje ndertimi per vete dhe per te trete ne kryerjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile, industriale, bujqesore turistike dhe kompletimi me instalimet elektrike, elektronike etj, qe lidhen me to
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 03.06.2011
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 2
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: aktiv
Leje/Licensa: III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Dritan Hoxha, Ndertesa nr.117, Shkalla nr.2, Apartamenti nr.5/3

Telefoni:
0694016021

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 389 314,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 6 059 794,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 262 428,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 504 468,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:57 795 260,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:40 594 262,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 12 573 604,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016