Skip to content

RA-MI KOMPANI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L61327009F
Administrator: Blerta Nika
Objekti i Veprimtarisë: Tregtimi me shumicë e pakicë, import-eksport i mallrave te ndryshme. Import eksport, shitje me shumicë dhe pakicë e mjeteve të transportit të kapaciteteve ndryshme që shërbejnë për transportin e mallrave dhe/ose të pasagjereve. Eksport import, shitja me shumicë dhe pakicë e mjeteve bujqësore me ose pa zinxhirë, të kapaciteteve të ndryshme, me ose pa rimorkio, makineri pajisje industriale. Eksport-import, shitja me shumicë dhe pakicë e të gjitha llojeve të pjesëve te këmbimit, gomave të automjeteve dhe të mjeteve bujqësore, baterive. Hapje dhe shfrytëzim i serviseve për riparimin dhe mirëmbajtjen e të gjitha llojeve të mjeteve, hapja pika lavazhi. Investime dhe shërbime në fushën e pasurive te paluajtshme, dikë përfshirë pa u kufizuar, shitje, qiradhënie, riparime, blerje, rimarrje të pasurive te patundshme në Shqipëri. Kontrolli teknik dhe periodik i automjeteve të kapaciteteve të ndryshme që përdoren për transportin e pasagjereve ose të mallrave, të mjeteve bujqësore me ose pa zinxhirë. Shitja me pakicë e lëndëve djegëse(nafte, benzine, lubrifikante, etj.). Administrimi i pikave te karburantit për shitje me pakicë në territorin shqiptar. Transporti i lëndëve djegëse brenda dhe jashtë vendit me mjetet e shoqërisë ose të tretëve. Hapja administrimi i pikave të karburantit dhe të mini-dyqaneve për tregtimin e aksesorëve të të gjitha llojeve te automjeteve. Aktivitet në fushën e turizmit, hotelerisë, bar, restorant, internet-kafe. Import-eksport i mallrave të ndryshëm industriale dhe ushqimore dhe përdorim shtëpiak si: detergjente, tregtim i të gjitha materialeve, veshmbathje, tuba rekordi, elektropompa dhe mirëmbajtja e tyre. etj. Me shumicë dhe pakicë, të artikujve kancelarie të të gjitha llojeve, pajisje kompjuterike të te gjitha llojeve. Tregtim pajisje elektrike dhe elektronike si dhe Shërbimin për to, prodhim dhe tregtim të materialeve te Ndërtimit, ndërtimin e objekteve me karakter social e publik, investime në fushën e ndërtimit etj. zbatime punimesh Ndërtimi, konsulencë, supervizion dhe kolaudim punimesh. Tregtim me shumicë dhe pakicë të të gjitha produkteve bujqësore, punime të ndryshme në bujqësi (mbjellje, korrje, shirje etj., ), transport i produkteve bujqësore. Shpime me sonde, import-eksport, makineri e pajisje transporti, pjesë këmbimi për makineri dhe pajisje të ndryshme, mallra dhe pajisje elektrike, elektro-shtëpiake të të gjitha llojeve, tregti me shumicë dhe pakicë të artikujve të ndryshëm industrial etj. Internet cafe, bar - Restorant, Hoteleri turizëm etj. Ne fushën e prodhimeve të ndërtimit: Prodhim dhe tregtime te materialeve, prodhim dhe tregtimi i betoneve të ndryshme, parafabrikate dhe elemente të ndërtimit, prodhimin e elementeve gjysmë fabrikat, prodhim dhe tregtim i dyerve dhe dritareve prej druri dhe duralumini, të drejtën e franksionimeve të zhavorreve etj., veprimtari më fushën e Ndërtimit si ndërtime civile, ndërtime industrial, turistike, bujqësore etj. Veprimtari në fushën e turizmit, transportit, industrisë, në përpunimin e tregtimin e lëndëve djegëse etj. Shoqëria, brenda caqeve të parashikuara nga legjislacioni ne fuqi, do të kryejë çdo operacion tregtar e financiar që lidhet drejtpërdrejte ose tërthorazi me objektin e saj. Shoqëria mund të hape veprimtari të reja, të krijoje sipërmarrje të reja ose të marre pjesë në sipërmarrje të tjera si brenda ashtu dhe jashtë vendit pa cenuar objektin kryesore të shoqërisë dhe ne përputhje me legjislacionin në fuqi.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 25.01.2016
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Femër
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Njësia Bashkiake nr.3, Rruga "Tele Ndini", Pallati nr.1, kati 1

Telefoni:
0676000322

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2019