Skip to content

ARENA MK
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2017-09-04 16:38:14
JSON

NIPT: L67619801Q
Administrator: Endrit Myrtaj
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e projektimit të masterplaneve, planeve rregulluese e studimeve pjesore, projekte arkitektonike e konstruktive të objekteve civile –industriale, turistike mbi 5k objekte bujqësore e sportive prej muraturë e skelet beton arme mbi 5k si edhe me skelet metalik, të objekteve sportive, projektime të interierëve e peizazhit, projektim te instalimeve të brendshme elektrike, telefonike, radiotelefoni, citofoni, sisteme alarmi, hidraulike, ngrohje, kondicionimit, të furnizimit me gaz, të veprave hidroteknike si diga, tunele hidroteknike, furnizim me ujë, kolektor shkarkimi, ujësjellës kanalizime urbane e rurale, ujësjellës kanalizime urbane e rurale – vepra të trajtimit te ujit, të marrjes ujit, shkarkimi, kulla ekuilibri, porte e pontile, vepra naftësjellës, gazsjellës, vajsjellës, projektim të veprave rrugore të të gjitha kategorive, ura, Tunele, projektime të fushës së gjeodezisë, gjeologjisë, projektim i centrale hidraulike e termike si dhe impiante te energjisë elektrike, diellore, ere Projektim i sinjalizimit ne rruge, Autostrada, hekurudha, aeroporte, heliportesh. Ne fushën e mbikëqyrjes e kolaudimit të punimeve të ndërtimit ne tërësi, të ndare në punime gërmimi, ndërtime , rikonstruksione, mirëmbajtje, veshje fasada në godina civile dhe industriale, rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaji, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore, ura e vepra arti, diga e tunele hidroteknike, ujësjellës, gazsjellës, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime, ndërtim i impianteve të prodhimit të energjisë, te n/stac., kab. e transform. Linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e energjisë. Punime të inxhinierisë së mjedisit e te prishjes së ndërtimeve, impiante hidrosanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre, impiante ngritëse dhe transportues, punime rifiniture e të muraturës dhe të lidhura me to, me materiale druri, plastik, metalik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese, impiante të sinjalistikës jo ndriçuese e ndriçuese të trafikut, barriera dhe mbrojtje rrugore. Ndërtime parafabrikat betoni, struktura metalike dhe druri, punime strukturore speciale, str. metalike dhe druri, shtresa dhe mbi struktura speciale, punime mbi shina dhe traversa, impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit dhe linja telefonie e telekomunikacioni, Impiante të brendshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV. Pastrimi i ujërave detarë, liqenor dhe lumor. Ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimit të tij, impiante të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane, punime topogjeodezike, sisteme kundra zhurmës në infrastrukturë, shpime gjeologo, inxhinierike, puse e shpime për ujë. Projektim, mbikëqyrje, kolaudim punime pyllëzimi dhe bimësh bujqësore, gjelbërimi e dekori. Konsulencë dhe ekspertiza tekniko, ligjore të fushës se ndërtim, projektim, mbikëqyrje, kolaudimit të gjithë llojeve te objekteve. Vlerësim pasurish të paluajtshme e te luajtshme. Në fushën e tregtisë import – eksporti, me shumicë dhe pakicë, të mallrave industriale, ushqimore, bujqësor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim te materialeve të ndërtimit, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, mobilieve, lëndëve të përpunuara dhe te papërpunuara, të bimëve medicinave, të lëndëve drusore, plastike, duraluminit. Në fusha të tjera: agjenci për shitblerje, dhënie me qira të pasurive të tundshme dhe të patundshëm, agjencive për administrimin e shërbimeve të mirëmbajtjes e pastrimit në ndërtesa individuale e kolektive, zyra, hotele etj. Hartim studimesh për Vlerësimin e ndikimit në mjedis (VNM)
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 18.02.2016
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 10 000,00
Numri i pjesëve: 3
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Fier Qender - MALLAKASTER DUKAS Rruga Nacionale Ballsh-Fier, Ndertesa private Nr.2, Zona kadastrale 1566, Nr.pasurie 93/14.

Telefoni:
0692318857

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018