Skip to content

HALILI
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2019-12-07 15:31:44
JSON

NIPT: J61814022D
Administrator: Refik Halili
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e investimeve: duke vepruar si investitor direkt ose si ndërmjetës i firmave të huaja, në fushën e ndërtimit dhe prodhimin e materialeve të ndryshme që përdoren në sektorin e ndërtimit, për ndërtimin e banesave, hoteleve dhe lokaleve me veprimtari të ndryshme, në fushën e turizmit duke përfshirë ndërtimin e komplekseve turistike në bregdet e në zona malore, hapjen e kazinove në qytete të ndryshme dhe në zona të përcaktuara për këtë qëllim, në fushën e transportit ku përfshihen: ndërtimi i rrugëve dhe zgjerimi i tyre, mirëmbajtja dhe modernizimi i porteve, kantiereve dhe aeroporteve, sigurimi i transportit ujor, tokësor, ajror. Në fushën e industrisë së ushqimit, në fushën e industrisë së lehtë, në fushën e bujqësisë dhe prodhimet bujqësore, blegtorale e të pemtarisë, në fushën e financave, kambizmit dhe bankave, në veprimtari të ndryshme shëndetësore, farmaceutike, kulturore e komisionare. Në kryerjen e aktiviteteve të ndryshme tregtare si: kryerjen e veprimtarise tregtare me konsigacion e transaksioneve për mallrat e import eksportit që prekin ose jo kufirin shtetëror shqiptar, aktivitete ekonomike me materiale porositësi në fusha të ndryshme, ushtrimin e aktivitetit të firmës si komisioner, ndërmjetës ose agjent tregtar me persona fizik apo juridik, vendas apo të huaj, dhe tregtimin e mallrave të eksportit, importit si ushqimore dhe jo ushqimore, industriale, tekstile, prodhime lëkure, bujqësore dhe blektorale, paisje elektronike dhe shtëpiake, paisje elektronike, lëndë të para dhe gjysëm të përpunuara, kimikate të ndryshme e farmaceutike, pije alkolike dhe jo alkolike, cigare, duhan, bimë medicinale, makineri të ndryshme, makineri dhe mjete transporti nga më të ndryshmet, karburante, lojra fati, veprimtari të ndryshme bankare, komisionere në formimin profesional etj. Montim dhe tregtim: tenda dielli, çadra dielli, shezllone, paisje të ndryshme plazhi si dhe paisje mini fusha sportive.
Emërtime të tjera Tregtare: HALILI
Forma ligjore: Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 11.02.1994
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 275 730 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: XII.4 - Leje e thjeshtë mjedisore
Çështje Ligjore: I. Më datë 19.09.2011, me anë të urdhrit Nr. 6568 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private “E.P.S.A” sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative mbi kuotat qe debitori Refik Halili zotëron në shoqërinë "HALILI" sh.p.k me NUIS (NIPT) - J61814022D dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave. Objekti i sekuestros është kthimi i kredisë ndaj Bankës Raiffeisen sh.a.

II. Më datë 20.08.2012, me anë të urdhrit Nr. 11351 Prot., lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u vendos sekuestro mbi kuotat e debitorit "Halili" sh.p.k me NUIS (NIPT) - J61814022D me përfaqesues z. Refik Halili, si dhe mbi të drejtat që rrjedhin nga zotërimi i këtyre kuotave duke ndaluar tjetërsimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e të drejtave që rrjedhin nga këto kuota. Objekti i sekuestros është pagimi i gjobës ndaj Inspektoriatit Ndërtimor Urbanistik Kombëtar.

III. Më datë 03.10.2012, me anë të urdhrit Nr. 13115 Prot, lëshuar nga shoqëria përmbaruese private "E.P.S.A" sh.p.k, u hoq sekuestros mbi kuotat që debitori Refik Halili zotëron në shoqërinë "Halili" sh.p.k me NUIS (NIPT) - J61814022D, e kërkuar me shkresën Nr. 6568 Prot. datë 19.09.2011.

IV. Më datë 18.02.2013, me anë të Urdhrit Nr. 086-13 Regj., Nr. 04040 Prot., lëshuar nga Shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore “Halili” sh.p.k me Nipt J61814022D. Aktivet e mësipërme do të qëndrojnë të sekuestruara deri në një urdhëresë të dytë. Objekti i sekuestros është kthimi i shumës së detyruar ndaj shoqërisë “Al - Tek” shpk.

V. Më datë 27.03.2013, me anë të shkresës Nr. 07652 Prot, lëshuar nga shoqëria "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u hoq sekuestro konservative në aktivet e palës debitore, shoqërisë "Halili" sh.p.k me NUIS (NIPT) - J61814022D, si dhe në kuotat që kjo shoqeri zotëron në shoqëri të tjera të regjistruara, sekuestro konservative është vendosur në zbatim të shkresës Nr. 04040 Prot. datë 18.02.2013, urdhër "Për vënien e sekuestros konservative" të leshuar nga Përmbaruesi Gjyqësor.

VI. Më datë 07.08.2013, me anë të Urdhrit Nr. 20270Prot, Nr. 086-13 Regj, "Për Vendosjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga “Shoqëria Shërbimi Përmbarimor ZIG”, drejtuar QKR, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative në aktivet e palës debitore shoqëria “Halili” shpk, si dhe në kuotat që kjo shoqëri zotëron në shoqëritë e tjera të regjistruara pranë jush. Aktivet e mësipërme do të qëndrojne të sekuestruara deri në një urdheresë të dytë.

VII. Më datë 18.10.2013, me anë të urdhrit Nr. 1931 Prot. 524 Regj, lëshuar nga zyra përmbarimore "Ardael" sh.p.k, u vendos masa e sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë "Halili" sh.p.k, për shkak se shoqëria "Halili" sh.p.k është debitor ndaj Banka Kombëtare Tregtare sha. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

VIII. Më datë 23.10.2013, me anë të Kërkesës Nr.086-13 Regj. Nr. 26741 Prot, lëshuar nga "Shërbimi Përmbarimor ZIG" sh.p.k, u urdhërua heqja e masës së sekuestros Konservative nga aktivet e palës debitore “HALILI” sh.p.k pajisur me NUIS(NIPT) - J61814022D, si dhe në kuotat që kjo shoqëri zotëron në shoqëritë e tjera, të vendosur me shkresën Nr.20270 Prot, Nr.086- 13 Regj, datë 07.08.2013.

IX. Më datë 31.10.2013, me anë të Urdhrit nr. 1931/1 Prot, nr. 524 Regj “Për heqjen e sekuestros konservative", lëshuar nga zyra përmbarimore "Ardael", u urdhërua heqja e masës së sekuestros konervative mbi kapitalin e shoqërisë "HALILI" shpk me NIPT J61814022D, vendosur me urdhrin nr. 1931 prot, datë 18.10.2013 të shoqerise Përmabrimore Ardael deri në një urdhër të dytë.

X. Më datë 13.06.2014, me anë të Urdhrit Nr. 1096 Prot., Nr. 524 Regj "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Zyra Përmbarimore “ Ardael” sh.p.k, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë “Halili” sh.p.k me NIPT J61814022D, me përfaqësues ligjor Refik Halili, për shkak se shoqëria “Halili” sh.p.k është debitor ndaj Banka Kombëtare Tregtare sh.a. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XI. Më datë 25.06.2014, me anë të Urdhrit Nr.1176 Prot., Nr.524 Regj "Për Heqjen e Sekuestros Konservative", e lëshuar nga Zyra Përmbarimore Ardeal sh.p.k, u urdhërua heqja e sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë “Halili”, vendosur me urdhërin Nr. 1096 Prot., datë 13.06.2014 deri në një urdhër të dytë.

XII. Më datë 22.10.2014, me anë të Urdhrit Nr. 10538 Prot., Nr. Dosje 329 "Për heqjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit”, lëshuar nga Shoqëria Përmbaruese Private "E.P.S.A" sh.p.k., u urdhërua heqja e sekuestros mbi kuotat e debitorit shoqëria “Halili” sh.p.k., të vendosur me Nr. 11351 Prot., datë 20.08.2012.

XIII. Më datë 10.11.2014, me anë të shkresës nr. 81909/41 Prot, të Drejtorisë Rajonale Tatimore Tiranë, u vendos të mos lejohen të kryhen tjetërsime mbi titujt e pronësisë, përfshirë dhe shitblerje aksionesh deri në shlyerjen e detyrimeve tatimore, për tatimpaguesin “HALILI” me NIPT J61814022D.

XIV. Më datë 30.04.2015, me anë të shkresës Nr. 30581/1 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tiranë, u kërkua vendosja e Barrës së Sigurisë mbi titujt e pronësisë, ndaj tatimpaguesit debitor, "Halili", me NUIS (NIPT) - J61814022D.

XV. Më datë 27.05.2015, me anë të Urdhrit Nr. 524 Regj., lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Ardael" sh.p.k., u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin e shoqërisë "Halili" sh.p.k, për shkak se është debitor ndaj Banka Kombëtare Tregtare sh.a. Dokumentacioni do të qëndrojë i bllokuar deri në një urdhër të dytë.

XVI. Më datë 07.07.2015, me anë të urdhrit Nr. 6193 Prot., Nr.111 Dosje., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “EPSA” shpk, u urdhërua vendosja e masës së sekuestros konservative mbi kuotat/aksionet e palës debitore “Halili” shpk, me NUIS (NIPT) J61814022D, me administrator Refik Halili.

XVII. Më datë 26.07.2016, me anë të Urdhërit Nr. 4759 Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 4722 Prot., datë 27.07.2016 "Për Vënien e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Privat "Ermir Godaj, u urdhërua vendosja e masës sekuestro konservative mbi pasuritë e debitorit "HALILI" Shpk, i pajisur me Nipt J61814022D, në mënyrë që të mos kryhet asnjë veprim tjetërsimi.

XVIII. Më datë 16.03.2017, me anë të Urdhërit Nr. 1770Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 4129 Prot., datë 21.03.2017 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Përmbarues Privat "Ermir Godaj", u urdhërua heqja e masës së sekuestros të vendosur mbi kapitalin e debitorit "HALILI" Shpk, urdhëruar me shkresën Nr. 4759 Prot, datë 26.07.2016 të Përmbaruesit Gjyqësor Privat.

XIX. Më datë 20.09.2017, me anë të urdhrit Nr. 775/10 Prot., lëshuar nga zyra përmbarimore "ALBASE" sh.p.k, u bllokuan asetet me qëllim mos tjetërsimin e tyre në shoqërinë "Halili" sh.p.k me NUIS (NIPT) - J61814022D.

XX. Më datë 05.04.2018, me anë të Urdhrit Nr.1109 Prot., 524 Regj., lëshuar nga Zyra Përmbarimore "Ardael" sh.p.k., u urdhërua heqja e masës së sekuestros konservative mbi kapitalin dhe kuotat e debitorit "HALILI" sh.p.k, me NUIS (NIPT) - J61814022D, me përfaqësues ligjor Refik Halili.

XXI. Më datë 05.042018, me anë të Urdhrit Nr. 19036/3 Prot, lëshuar nga Drejtoria Rajonale Tatimore Tirane, u urdhërua lirimi nga barra e sigurisë për tatimpaguesin “Halili” Sh.p.k me NUIS(NIPT)- J61814022D, pasi tatimpaguesi ka shlyer detyrimet tatimore.

XXII. Më datë 12.07.2019, me anë të Urdhrit Nr. 912/D, Nr. 912/7Prot, protokolluar nga QKB me Nr. 10175 Prot, datë 25.07.2019, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore Gjyqësore "ALBASE", drejtuar QKB, u urdhërua Qendra Kombëtare e Biznesit Tiranë të bëjë bllokimin e aseteve me qëllim mos tjetërsimin e tyre prej debitorit “Halili” sh.p.k me NIPT- J61814022D. Objekti i këtij urdhëri është shlyerja nga ana e shoqërisë “Halili” shpk të shumës prej 1.541.835 euro ndaj paditësit Abedin Treza (Preza) dhe shumën që paditësi do të përfitonte nga dhënia me qira e objekteve që rezulton të kenë qenë në pronësi të tij, në vlerën 25.596.400 lekë.

XXIII. Më datë 07.07.2015, me anë të urdhrit Nr. 6193 Prot., Nr.111 Dosje., lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore “EPSA” shpk, u urdhërua heqja e bllokimit të kuotave/aksioneve dhe e të drejtave që rrjedhin nga zotërimi i kuotave për debitorin “Halili” shpk, të kërkuar me shkresat nr.6216 Prot., datë 08.07.2015, Nr.6225 Prot., datë 08.07.2015, Nr.6193 Prot., datë 07.07.2015 Nr.6232 Prot., datë 08.07.2015.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë, Lagjja 23, Rr "Halil Bega", nr 48

Adresa:
Tiranë, Rr. Dibrës 229, VILA GOLDI

Telefoni:
2419025

Akte. Tjetërsim Kapitali: Ekstrakt historik i regjistrit tregtar 07.12.2019
Dokumenta te ndryshem
Akti i themelimit te shoqerise
Urdher per vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit 19.09.2011
Urdher per vendosjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit 20.08.2012
Urdher per heqjen e sekuestros mbi kuotat e debitorit 03.10.2012
Urdher per venien e sekuestros konservative 18.02.2013
Urdher per venien e sekuestros konservative mbi asetet 12.07.2019
Urdher per heqjen e sekuestros konservative 30.07.2019
Dokumenta Financiare: Pasqyrat financiare 2013
Pasqyrat financiare 2015
Pasqyrat financiare 2016
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 4 740 536,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 1 505 441,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 5 413 495,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 6 910 278,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 16 271 098,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:65 605 886,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:74 030 130,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 113 136 925,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2013: 129 056 211,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2012: 138 222 906,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016

Punuar Nga : A.Lala