Skip to content

F.K. APOLLONIA SH.A.
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2018-02-27 14:02:46
JSON

NIPT: K23326401F
Administrator: Olsi Bregu
Objekti i Veprimtarisë: Klub Futbolli APOLONIA.
Emërtime të tjera Tregtare: F.K. APOLLONIA SH.A.
Forma ligjore: Shoqëri Aksionare SH.A
Viti i krijimit: 09.08.2002
Rrethi: Fier
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 540 200 000,00
Numri i pjesëve: 540 200
Lloji i pronësisë: Mikse (Private&Publike)
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Nr. i anëtarëve të bordit: Vjola Cekaj, Nevila Kullojka, Adela Hysenaj.
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: -
Çështje Ligjore: 1. 20.08.2012 Numri i ceshtjes: CN-861070-08-12
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdhrit Nr.4499 Prot., datë 15.08.2012 te Shoqerise Permbarimore Private “TRIS” shpk, ne te cilin eshte urdheruar: Vendosja e mases se sekuestros mbi aksionet qe zoteron debitori Koço Theodhor Kokedhima, I dtl. 21.04.1959, ne shoqerine "F.K. APOLLONIA SH.A., me NUIS (NIPT) K23326401F dhe mbi te drejtat qe rrjedhin nga zoterimi i ketyre aksioneve, duke ndaluar tjetersimin ose disponimin e tyre si dhe ushtrimin e te drejtave qe rrjedhin nga keto aksione. 2. 26.06.2013 Numri i ceshtjes: CN-130810-06-13
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 03.06.2013 ku eshte vendosur: - Caktimi i shoqerise audituese ''Jaupaj-G'' sh.p.k me NUIS(NIPT) L11518013M, per auditimin e pasqyrave financiare per vitin 2012 si dhe per pergatitjen e raportit te zmadhimit apo zvogelimit te kapitalit ne rast se do te jete e nevojshme.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
FIER L. 16 PRILLI

Telefoni:
2256001

Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2017
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: -24 211 175,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: -34 267 745,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -30 165 091,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 1 863 043,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: -9 193 015,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:20 179 310,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:16 639 472,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 15 358 547,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016