Skip to content

ALKO-IMPEX General Construcion
Informacioni është i përditësuar sipas të dhënave të QKB deri në datën: 2018-08-30 12:36:36
JSON

NIPT: K91326028I
Administrator: Arbër Abazi
Objekti i Veprimtarisë: 2670-Thyerja e guritdhenja e formes dhe finicioni;4521- Ndertimi i larte dhe ndertimi i ulet;4522-Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve te kulmeve;4523-Ndertimi i autostradave,rrugeve,aeroporteve dhe objekteve sportive;4525-Punime te tjera te specializuara te ndertimit,vendosja e instalimeve te kanalizimit fekal dhe atmosferik;4531-Vendosja e instalimeve elektrike;4532- Vendosja e izolatoreve etj. Grumbullim,pastrim,perpunim dhe riciklim i mbetjeve urbane.Grumbullim, perpunim dhe shitje skrapi te ndryshme. Pastrimin e ambienteve te brendshme dhe te jashtme dhe sistemim-gjelberim. Menaxhimi, riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve te ndryshme. Sherbime lavanderie dhe dizinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis). Tregtim automjetesh, pjeseve motorike. Kryerje e seleksionim i mbetjeve të ndryshme. Mirembajtje rutine dimerore rrugesh
Emërtime të tjera Tregtare: ALKO-IMPEX General Construcion
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 24.12.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron:
Lloji i pronësisë:
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-021706-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.1943/13 Prot, date 02.11.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore "KODRA BAILIFF SERVICE" , protokolluar nga QKB me Nr. 9253 Prot., datë 03.11.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet, kuotat e shoqerise “ALEKO IMPEX General Construction" shpk me NIPT-K91326028I. Numri i ceshtjes: CN-047917-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.1943/21 Prot, datë 17.11.2016, protokolluar nga QKB me Nr. 10032 Prot., date 22.11.2016 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KODRA BAILIFF SERVICE", drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative mbi aktivin e Shoqerise "ALIKO IMPEX Construction" Shpk me NIPT K91326028I.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Reshit Petrela,Kompleksi Usluga,kati i 8,prane stacionit te trenit.

Telefoni:
692048888

Akte Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2018
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2017: 15 905 577,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2016: 15 660 950,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 436 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 639 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 027 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 706 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2017:549 511 674,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2016:662 878 913,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:308 529 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 639 308,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015
2016
2017