ALKO-IMPEX General Construcion
Skip to content

ALKO-IMPEX General Construcion
Ndryshimi i fundit(sipas ekstrakt QKB) kryer më: 2017-09-13 12:08:23
JSON

NIPT: K91326028I
Administrator: Arbër Abazi
Objekti i Veprimtarisë: 2670-Thyerja e gurit dhënia e formës dhe finicioni;4521- Ndërtimi i larte dhe ndërtimi i ulet;4522-Ngritja dhe mbulimi i konstruksioneve të kulmeve;4523-Ndërtimi i autostradave, rrugëve, aeroporteve dhe objekteve sportive;4525-Punime të tjera të specializuara të ndërtimit, vendosja e instalimeve të kanalizimit fekal dhe atmosferik;4531-Vendosja e instalimeve elektrike;4532- Vendosja e izolatorëve etj. Grumbullim, pastrim, përpunim dhe riciklim i mbetjeve urbane. Grumbullim, përpunim dhe shitje skrapi të ndryshme. Pastrimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme dhe sistemim-gjelbërim. Menaxhimi, riciklimi dhe trajtimi i mbetjeve të ndryshme. Shërbime lavanderie dhe dezinfektimi. Riparim i mjeteve motorike (servis).
Emërtime të tjera Tregtare: ALKO-IMPEX General Construcion
Forma ligjore: Degë të Shoqërive të Huaja
Regjistruar: 24.12.2008
Rrethi: Tiranë
Shteti ku vepron:
Lloji i pronësisë: E Huaj
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Aktiv
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.2.B - Veprimtaritë e tjera profesionale lidhur me ndikimin në mjedis
II.8.B - Shërbime ndërhyrese higjeno-shëndetesore
II.4 - Prodhimi dhe/ose tregtimi i farave dhe/ose fidanëve
III.2.A - Veprimtaritë e ekspertizës lidhur me ndikimin në mjedis
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
I.2.A - Shërbime ekspertize
Çështje Ligjore: Numri i ceshtjes: CN-021706-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Urdherit Nr.1943/13 Prot, date 02.11.2016, lëshuar nga shoqeria permbarimore "KODRA BAILIFF SERVICE" , protokolluar nga QKB me Nr. 9253 Prot., datë 03.11.2016, ku është urdhëruar: Vendosja e masës së sekuestros konservative mbi aksionet, kuotat e shoqerise “ALEKO IMPEX General Construction" shpk me NIPT-K91326028I. Numri i ceshtjes: CN-047917-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i Urdhërit Nr.1943/21 Prot, datë 17.11.2016, protokolluar nga QKB me Nr. 10032 Prot., date 22.11.2016 "Për Heqjen e Sekuestros Konservative”, lëshuar nga Shoqëria Përmbarimore"KODRA BAILIFF SERVICE", drejtuar QKB, ku është urdhëruar: Heqja e masës sekuestro konservative mbi aktivin e Shoqerise "ALIKO IMPEX Construction" Shpk me NIPT K91326028I.
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Tiranë Rruga Reshit Petrela,Kompleksi Usluga,kati i 8,prane stacionit te trenit.

Telefoni:
692048888

Informacione Financiare
Transaksione Thesari 2015-2017
Transaksione Thesari 2014
Transaksione Thesari 2012-2013
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 14 436 799,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: 8 639 308,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 027 276,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 6 706 529,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:308 529 635,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2014: 8 639 308,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2014
2015