Skip to content

"METEO".SH.p.k

JSON

NIPT: L26310801C
Administrator: Geri Zogu
Objekti i Veprimtarisë: Në fushën e ndërtimit, punime e gërmime në toke, ndërtime civile e industriale, veshje fasadash, rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile, industriale. Ndërtim rruge autostrada, mbikalime hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale, punime nëntokësore ura e vepra arti, ndërtime ujësjellës, vajsjellës, vepra kullimi e vaditje, ndërtime detare dhe punime thellimi në ujë, punime dhe mbrojtje lumore sisteme hidraulike dhe bonifikime, punime të inxhinierisë mjedisit, punime për prishjen e ndërtimeve, impianteve hidrosanitare kuzhina, lavanteri, impiante të sinjalistikës ndriçuese të trafikut, sinjalistika rrugore jo ndriçuese, barrierë dhe mbrojtje rrugore, ndërtime parafabrikat beton arme, strukturë metalike dhe druri, punime mbi shina e traversa, impiante të ndryshme elektrike, pastrim i ujërave detare liqenore dhe lumore, ndërtimi i impianteve të ujit të pijshëm dhe pastrimi i tije, shpime gjeologjike dhe inxhinierike në fushën e minierave, kërkim studim, shfrytëzim dhe tregtim të mineraleve të dobishëm. Në fushën e transportit të mallrave dhe udhëtarëve, brenda dhe jashtë vendit, në fushën e tregtisë 2 me shumicë dhe pakicë të mallrave ushqimore, industrial, të automjeteve e tregti të tjera të lejuara nga ligji. Tregtimi i karburanteve të ndryshme, gazit të lëngshëm. Në fushën e shfrytëzimit të pyjeve, përpunim lëndë druri, import - eksport të materialeve drusore, ndërtim rruge pyjore, përmirësim pyjesh, ndërtim vepra arti, sistemime malore, pyllëzime e shfrytëzim të qëndrueshëm. Shoqëria mund të kryejë edhe çdo lloje aktiviteti tjetër që nuk është i ndaluar nga ligji shqiptar dhe që ka lidhje të mjaftueshme me objektin e aktivitetit të saje.
Forma ligjore: Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar SH.P.K
Viti i Themelimit: 04.01.2012
Rrethi: Elbasan
Shteti ku vepron: Shqipëri
Kapitali Themeltar(Lekë): 100 000,00
Numri i pjesëve: 100
Lloji i pronësisë: Private
Nr. i administratorëve: 1
Femër/Mashkull: Mashkull
Statusi: Ç’regjistruar
Leje/Licensa: III.1.A - Leje Mjedisi e tipit C
III.7.A - Shërbime të ekspertizës dhe/ose profesionale lidhur me pyje dhe/ose kullota
Ndryshime
Adresa:

Seli/Zyra Qendrore:
Pishaj CEKIN Fshati "Cekin", Rruga Nacionale Gramsh-Elbasan,ndertese private,zona kadastrale Nr. 1362,nr .pasurie 6/76,prane uzines

Telefoni:
0672077600

Akte. Tjetërsim Kapitali:
Dokumenta Financiare:
Informacione Financiare
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2015: 3 922 525,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2014: -955 661,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2013: 3 811 890,00
Fitimi para Tatimit(Lekë) 2012: 836 000,00
Xhiro Vjetore(Lekë) 2015:31 307 067,00

Raporti Fitim para Tatimit kundrejt Xhiro Vjetore(në përqindje) ndër vite:

2015